Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP LẬP TRÌNH C

Được đăng lên bởi van_dat-dao
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1458 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP LẬP TRÌNH C
Số
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Nội dung
Lập chương trình chuẩn hoá xâu họ tên: Chỉ gồm 1 dấu trắng giữa các từ, chữ đầu
của các từ viết hoa, các chữ còn lại viết thường và không chứa dấu trắng ở đầu và
cuối.
Một số trong ma trận hai chiều được gọi là điểm yên ngựa nếu nó là số nhỏ nhất theo
hàng và lớn nhất theo cột. Lập chương trình tìm các điểm yên ngựa của một ma trận
cho trước.
Lập chương trình sử dụng cấu trúc để lưu họ tên, điểm toán, điểm lý, điểm hoá, điểm
trung bình của các học sinh. Lưu danh sách này vào file QLHS.DAT. Đọc lại từ file
các học sinh có điểm trung bình lớn hơn một ngưỡng do người dùng nhập vào.
Lập chương trình sử dụng cấu trúc để lưu họ tên, điểm toán, lý, hoá, điểm trung bình
(nếu học sinh là khối A), điểm văn, sử, địa, điểm trung bình (nếu học sinh là khối C).
Nhập danh sách và hiển thị lên màn hình.
Đọc một file bất kì và ghi các kí tự là chữ lên màn hình. Đếm số kí tự và số kí tự là
chữ có trong file đó.
Đọc một file text ra màn hình. Đếm số kí tự và số dấu cách có trong file.
Lập chương trình copy một file text và một file char. Tên file do người dùng nhập,
có kiểm tra sự tồn tại của file trước khi ghi đè.
Lập chương trình đọc một file, in các kí từ là chữ (a đến z và A dến Z) ra màn hình.
Các kí tự còn lại được ghi tương ứng bằng dấu cách.
Lập trình tạo một file các cấu trúc lưu họ tên, ngày sinh (ngày-tháng-năm) của học
sinh. Chèn thêm một bản ghi mới vào file.
Liệt kê các số nguyên tố trong khoảng m và n. Xét trường hợp m, n là số thực
(không có phần lẻ) và số nguyên
Lập trình nhập một dãy số không giới hạn số lượng. Tính đếm và tính tổng các số ở
vị trí chẵn, lẻ, xác định số bé thứ hai trong dãy đó.
Nhập và chèn lần lượt N số vào một dãy theo đúng vị trí của nó để sau khi nhập
xong thu được một dãy đã sắp tăng (hoặc giảm).
Đếm số lấn các kí tự xuất hiện trong một xâu. Thống kê ra màn hình dưới dạng bảng
và tỉ lệ % của các kí tự đó.
Tạo hai file f1 và f2 lưu kiểu dữ liệu char. Nhập dữ liệu cho hai file này. Tạo file f3
bằng cách ghép nội dung trong hai file f1 và f2. Kiểm tra sự tồn tại của file trước khi
ghi đè.
Lập chương trình cho biết một file có tồn tại ở trên đĩa ở một đường dẫn hay không.
Mở và đọc nội dung file đó lên màn hình nếu file đã tồn tại.
Nhập các hệ số và tính giá trị của đa thức S(x)=a0 + a1x+a2x2+ … + anxn. Bậc n và
giá trị x nhập từ bàm phím. Xử lý trong trường hợp bậc n lớn và nhiều hệ số ai = 0.
Phân tích một số thành tích các thừa số nguyên tố. Số n lớn ...
BÀI TẬP LẬP TRÌNH C - Người đăng: van_dat-dao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BÀI TẬP LẬP TRÌNH C 9 10 823