Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lập trình căn bản NHẬP XUẤT VÀ TÍNH TOÁN

Được đăng lên bởi Gió Cô Đơn
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 18032 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Bài tập lập trình căn bản

Bài tập lập trình căn bản
NHẬP XUẤT VÀ TÍNH TOÁN
Bài 1
Viết chương trình nhập vào năm sinh, in ra tuổi, ví dụ nhập 1984 in ra :
Ban sinh năm 1984, vay ban 19 tuoi.
1. include<conio.h>
2. include<stdio.h>
void main() { int a,b; clrscr(); printf("\nNhap vao so tuoi cua ban: "); scanf("%d",&a); printf("\nNam nay la nam bao
nhieu: "); scanf("%d",&b); printf("\nTuoi cua ban la: %d",b-a); getch(); }

Bài 2
Viết chương trình, thực hiện các yêu cầu sau (không dùng hàm chuyển đổi):
a. Nhập vào một ký tự và in ra mã ASCII tương ứng với ký tự đó.
b. Nhập vào một số nguyên (1 → 255) và in ra ký tự có mã ASCII

Bài 3
Nhập vào bán kính của hình tròn, tính và in ra chu vi, diện tích của hình tròn đó.

Bài 4
Nhập vào bán kính đáy R và chiều cao h của hình trụ tròn, tính diện tích đáy, diện tích xung quanh và thể tích của
hình trụ tròn theo công thức (các số liệu là số thực, giá trị π xem thêm trên các ngông ngữ đang dùng làm bài tập):
a. SDAY = πR²
b. SXQ = 2πRh
c. V = SDAY * h

Bài 5

Nhập vào số thực x,

Bài 6
Nhập số tiền nguyên N đồng, đổi ra xem được bao nhiêu tờ 10 đồng, 5 đồng, 2 đồng và 1 đồng. Ví dụ:
N = 543đ=54 tờ 10đ + 0 tờ 5 đ + 1 tờ 2 đ + 1 tờ 1 đ

1

Bài tập lập trình căn bản

Bài 7
Nhập vào số nguyên có 3 chữ số, tính tổng 3 chữ số đó. Ví dụ:
Số 543 có tổng 3 chữ số là: 5 + 4 + 3 = 12

Bài 8
Viết chương trình nhập 2 giờ (giờ, phút giây) thực hiện công việc sau:
a. Kiểm tra tính hợp lệ của 2 giờ đã nhập vào.
b. Xuất kết quả của việc tính ‘+’ và ‘-‘ của 2 giờ này.

CẤU TRÚC RẼ NHÁNH
Bài 1
Nhập vào 3 số a, b, c, in ra màn hình 3 số này theo thứ tự tăng dần.

Bài 2
Nhập vào bốn số a, b, c, d (không sử dụng mảng dữ liệu):
a. In ra số lớn nhất và nhỏ nhất
b. In ra 2 số không phải lớn nhất và nhỏ nhất.

Bài 3
Nhập vào độ dài 3 cạnh a, b, c:
a. Cho biết 3 cạnh đó có lập thành 1 tam giác hay không
b. Nếu có, cho biết loại của tam giác này (thường, cân, đều, vuông, vuông cân)

Bài 4
Tính tiền đi taxi từ số km đã đi được nhập vào, biết:
- 1 km đầu giá 5000đ.
- Từ km thứ 2 – thứ 5: 4500 đ/km
- Từ km thứ 6 trở đi: 3500 đ/km, đi hơn 120 km sẽ được giảm 10% trên tổng số tiền theo quy định.

Bài 5
Tính cước truy cập Internet, nhập vào giờ bắt đầu và kết thúc truy cập, với cách tính như sau:
- Từ 7 giờ – 17 giờ: 400 đ/phút, được giảm giá 10% nếu thời gian truy cập > 6h.
- Từ 17 giờ – 24 giờ: 350 đ/phút, được giảm giá 12% nếu thời gian truy cập > 4h.
- Từ 0 giờ – 7 giờ: 300 đ/phút, được giảm giá 15% nếu thời gian truy cập > 7h.

2

Bài tập lập tr...
Bài tập lập trình căn bản
1
Bài tập lập trình căn bản
NHẬP XUẤT VÀ TÍNH TOÁN
Bài 1
Viết chương trình nhập vào năm sinh, in ra tuổi, ví dụ nhập 1984 in ra :
Ban sinh năm 1984, vay ban 19 tuoi.
1. include<conio.h>
2. include<stdio.h>
void main() { int a,b; clrscr(); printf("\nNhap vao so tuoi cua ban: "); scanf("%d",&a); printf("\nNam nay la nam bao
nhieu: "); scanf("%d",&b); printf("\nTuoi cua ban la: %d",b-a); getch(); }
Bài 2
Viết chương trình, thực hiện các yêu cầu sau (không dùng hàm chuyển đổi):
a. Nhập vào một ký tự và in ra mã ASCII tương ứng với ký tự đó.
b. Nhập vào một số nguyên (1 255) và in ra ký tự có mã ASCII
Bài 3
Nhập vào bán kính của hình tròn, tính và in ra chu vi, diện tích của hình tròn đó.
Bài 4
Nhập vào bán kính đáy R và chiều cao h của hình trụ tròn, tính diện tích đáy, diện tích xung quanh và thể tích của
hình trụ tròn theo công thức (các số liệu là số thực, giá trị π xem thêm trên các ngông ngữ đang dùng làm bài tập):
a. SDAY = πR²
b. SXQ = 2πRh
c. V = SDAY * h
Bài 5
Nhập vào số thực x,
Bài 6
Nhập số tiền nguyên N đồng, đổi ra xem được bao nhiêu tờ 10 đồng, 5 đồng, 2 đồng và 1 đồng. Ví dụ:
N = 543đ=54 tờ 10đ + 0 tờ 5 đ + 1 tờ 2 đ + 1 tờ 1 đ
Bài tập lập trình căn bản NHẬP XUẤT VÀ TÍNH TOÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lập trình căn bản NHẬP XUẤT VÀ TÍNH TOÁN - Người đăng: Gió Cô Đơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Bài tập lập trình căn bản NHẬP XUẤT VÀ TÍNH TOÁN 9 10 831