Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lập trình java

Được đăng lên bởi minhtamphan257
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1181 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI TẬP NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA
Câu 1. Hãy cho biết kết quả in ra màn hình khi thực thi đoạn chương trình sau và giải thích vì sao có kết
quả đó.
public class Cau1{
private static int x = 20;
public static void main (String args[]){
Cau1.x ++;
Cau1 obj1 = new Cau1();
obj1.x --;
Cau1 obj2 = new Cau1();
obj2.x --;
obj1 = new Cau1();
obj1.x --;
System.out.println("x = " + x);
}
}

Câu 2. Hãy cho biết kết quả in ra màn hình khi thực thi đoạn chương trình sau và giải thích ngắn gọn tại
sao có kết quả đó.
public class Cau2{
public static void main (String args[]){
String s1 = "DHNT";
String s2 = new String("DHNT");
if ( s1 == s2)
System.out.println("true");
else
System.out.println("false");
}
}

Câu 3. Hãy cho biết kết quả in ra màn hình khi thực thi đoạn chương trình sau và giải thích ngắn gọn tại
sao có kết quả đó.

public class Cau31{
Cau31(){
System.out.print("Superclass");
}
public static void main (String args[]){
new Cau32();
}
}
class Cau32 extends Cau31{
Cau32(){
System.out.print("Subclass");
}
}

Câu 4. Hãy cho biết kết quả in ra màn hình khi thực thi đoạn chương trình sau và giải thích vì sao có kết
quả đó.
public class Cau4{
public static void main (String args[]){
int i = 5;
TangGiaTri inc = new TangGiaTri();
inc.tang(i);
System.out.println("i = " +i);
}
}
class TangGiaTri{
public void tang(int i){
i = i -2;
System.out.println("i = " +i);
}
}

Câu 5. Hãy viết một ứng dụng Client/Server, sử dụng socket, theo các yêu cầu sau:

-

Chương trình Client: lặp đi lặp lại các công việc sau

Cho phép người dùng nhập vào một chuỗi ký tự;

Gửi chuỗi ký tự nhận được đến Server, nếu xâu nhập vào là “End”
(không phân biệt chữ hoa hay thường) thì kết thúc chương trình;

Nhận dữ liệu trả về từ Server và in ra màn hình;
- Chương trình Server:

Nhận kết nối từ Client;

Nhận chuỗi ký tự từ chương trình Client;

Đổi chuỗi ký tự sang chữ hoa và gửi về cho Client;

Kết thúc chương trình.
Hãy trình bày cách test chương trình Client và Server vừa viết trong trường hợp chỉ sử dụng một
máy và trường hợp client/server chạy trên hai máy đã nối mạng.
Câu 6. Viết chương trình cho phép nhập ba số nguyên từ bàn phím và lưu vào ba biến tương ứng là
num1, num2, num3. Chương trình sẽ sắp xếp ba số đó theo thứ tự num1 <= num2 <= num3 và xuất kết
quả ra màn hình.
Câu 7. Viết chương trình cài đặt một danh bạ điện thoại đơn giản theo các yêu cầu sau:
-

Mỗi mục từ (entry) trong danh bạ bao gồm Họ tên và Số điện thoại.
Sử dụng lớp Vector trong gói java.util để lưu trữ các entry.
C...
BÀI TẬP NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA
Câu 1. Hãy cho biết kết quả in ra màn hình khi thực thi đoạn chương trình sau và giải thích sao có kết
quả đó.
public class Cau1{
private static int x = 20;
public static void main (String args[]){
Cau1.x ++;
Cau1 obj1 = new Cau1();
obj1.x --;
Cau1 obj2 = new Cau1();
obj2.x --;
obj1 = new Cau1();
obj1.x --;
System.out.println("x = " + x);
}
}
Câu 2. Hãy cho biết kết quả in ra màn hình khi thực thi đoạn chương trình sau giải thích ngắn gọn tại
sao có kết quả đó.
public class Cau2{
public static void main (String args[]){
String s1 = "DHNT";
String s2 = new String("DHNT");
if ( s1 == s2)
System.out.println("true");
else
System.out.println("false");
}
}
Câu 3. Hãy cho biết kết quả in ra màn hình khi thực thi đoạn chương trình sau giải thích ngắn gọn tại
sao có kết quả đó.
Bài tập lập trình java - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lập trình java - Người đăng: minhtamphan257
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bài tập lập trình java 9 10 896