Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lập trình w3

Được đăng lên bởi thaihungcntt
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 838 lần   |   Lượt tải: 0 lần
using
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.ComponentModel;
System.Data;
System.Drawing;
System.Text;
System.Windows.Forms;
System.Net;
Proshot.UtilityLib.CommonDialogs;

namespace ChatClient
{
public partial class frmLogin : Form
{
private bool canClose;
private Proshot.CommandClient.CMDClient client;
public Proshot.CommandClient.CMDClient Client
{
get { return client; }
}
public frmLogin(IPAddress serverIP,int serverPort)
{
InitializeComponent();
this.canClose = false;
Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls = false;
this.client = new Proshot.CommandClient.CMDClient(serverIP , serverPort , "None");
this.client.CommandReceived += new
Proshot.CommandClient.CommandReceivedEventHandler(CommandReceived);
this.client.ConnectingSuccessed += new
Proshot.CommandClient.ConnectingSuccessedEventHandler(client_ConnectingSuccessed);
this.client.ConnectingFailed += new
Proshot.CommandClient.ConnectingFailedEventHandler(client_ConnectingFailed);
}
1

private void client_ConnectingFailed(object sender , EventArgs e)
{
frmPopup popup = new frmPopup(PopupSkins.SmallInfoSkin);
popup.ShowPopup("Error" , "Server Is Not Accessible !" , 200 , 2000 , 2000);
this.SetEnablity(true);
}
private void client_ConnectingSuccessed(object sender , EventArgs e)
{
this.client.SendCommand(new
Proshot.CommandClient.Command(Proshot.CommandClient.CommandType.IsNameExists,this.client.IP,this.c
lient.NetworkName));
}
void CommandReceived(object sender , Proshot.CommandClient.CommandEventArgs e)
{
if ( e.Command.CommandType == Proshot.CommandClient. CommandType.IsNameExists )
{
if ( e.Command.MetaData.ToLower() == "true" )
{
frmPopup popup = new frmPopup(PopupSkins.SmallInfoSkin);
popup.ShowPopup("Error" , "The Username is already exists !" , 300 , 2000 ,
2000);
this.client.Disconnect();
this.SetEnablity(true);
}
else
{
this.canClose = true;
this.Close();
}
}
}
private void LoginToServer()
2

{
if ( this.txtUsetName.Text.Trim() == "" )
{
frmPopup popup = new frmPopup(PopupSkins.SmallInfoSkin);
popup.ShowPopup("Error" , "Username is empty !" , 1000 , 2000 , 2000);
this.SetEnablity(true);
}
else
{
this.client.NetworkName = this.txtUsetName.Text.Trim();
this.client.ConnectToServer();
}
}
private void btnEnter_Click(object sender , EventArgs e)
{
this.SetEnablity(false);
this.LoginToServer();
}
private void SetEnablity(bool enable)
{
this.btnEnter.Enabled = enable;
this.txtUsetName.Enabled = enable;
this.btnExit.Enabled = enable;
}
private void b...
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Net;
using Proshot.UtilityLib.CommonDialogs;
namespace ChatClient
{
public partial class frmLogin : Form
{
private bool canClose;
private Proshot.CommandClient.CMDClient client;
public Proshot.CommandClient.CMDClient Client
{
get { return client; }
}
public frmLogin(IPAddress serverIP,int serverPort)
{
InitializeComponent();
this.canClose = false;
Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls = false;
this.client = new Proshot.CommandClient.CMDClient(serverIP , serverPort , "None");
this.client.CommandReceived += new
Proshot.CommandClient.CommandReceivedEventHandler(CommandReceived);
this.client.ConnectingSuccessed += new
Proshot.CommandClient.ConnectingSuccessedEventHandler(client_ConnectingSuccessed);
this.client.ConnectingFailed += new
Proshot.CommandClient.ConnectingFailedEventHandler(client_ConnectingFailed);
}
1
Bài tập lập trình w3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lập trình w3 - Người đăng: thaihungcntt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bài tập lập trình w3 9 10 634