Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lâp trình

Được đăng lên bởi Hoàng Văn Huấn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1091 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN PP LẬP TRÌNH
Phần 1: Các lệnh có cấu trúc
1. Viết chương trình nhập 3 số từ bàn phím, tìm số lớn nhất trong 3 số đó, in kết
quả lên màn hình.
2. Viết chương trình tính chu vi, diện tích của tam giác với yêu cầu sau khi nhập 3
số a, b, c phải kiểm tra lại xem a, b, c có tạo thành một tam giác không? Nếu có thì
tính chu vi và diện tích. Nếu không thì in ra câu " Không tạo thành tam giác".

Viết chương trình giải phương trình bậc nhất
ax+b=0 với a, b nhập từ bàn phím.
4. Viết chương trình giải phương trình bậc hai
ax2+bx + c = 0 với a, b, c nhập từ bàn phím.
3.

5. Viết chương trình nhập từ bàn phím 2 số a, b và một ký tự ch.
Nếu: ch là “+“ thì thực hiện phép tính a + b và in kết quả lên màn hình.
ch là “–“ thì thực hiện phép tính a - b và in kết quả lên màn hình.
ch là “*” thì thực hiện phép tính a * b và in kết quả lên màn hình.
ch là “/” thì thực hiện phép tính a / b và in kết quả lên màn hình.
6. Viết chương trình nhập vào 2 số là tháng và năm của một năm. Xét xem tháng
đó có bao nhiêu ngày? Biết rằng:
Nếu tháng là 4, 6, 9, 11 thì số ngày là 30.
Nếu tháng là 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 thì số ngày là 31.
Nếu tháng là 2 và năm nhuận thì số ngày 29, ngược lại thì số ngày là 28.
7. Có hai phương thức gửi tiền tiết kiệm: gửi không kỳ hạn lãi suất 2.4%/tháng,
mỗi tháng tính lãi một lần, gửi có kỳ hạn 3 tháng lãi suất 4%/tháng, 3 tháng tính
lãi một lần. Viết chương trình tính tổng cộng số tiền cả vốn lẫn lời sau một thời
gian gửi
nhập từ bàn phím.
8. Một số nguyên dương chia hết cho 3 nếu tổng các chữ số của nó chia hết cho 3.
Viết chương trình nhập vào một số có 3 chữ số, kiểm tra số đó có chia hết cho 3
dùng tính chất trên.( if )
9. Trò chơi "Oẳn tù tì": trò chơi có 2 người chơi mỗi người sẽ dùng tay để biểu thị
một trong 3 công cụ sau: Kéo, Bao và Búa.
Nguyên tắc: Kéo thắng bao.
Bao thắng búa.
Búa thắng kéo.
Viết chương trình mô phỏng trò chơi này cho hai người chơi và người chơi với
máy. (switch)
10. Viết chương trình tính tiền điện gồm các khoản sau:

Tiền thuê bao điện kế : 1000 đồng / tháng.
Định mức sử dụng điện cho mỗi hộ là 50 Kw
Phần định mức tính giá 450 đồng /Kwh
Nếu phần vượt định mức <= 50 Kw tính giá phạt cho phần này là 700
đồng/Kwh .
Nếu phần vượt định mức lớn 50 Kw và nhỏ hơn 100Kw tính giá phạt cho phần
này là 910 đồng/Kwh
Nếu phần vượt định mức lớn hơn hay bằng 100 Kw tính giá phạt cho phần này là
1200 đồng/Kwh .
Với : chỉ số điện kế cũ và chỉ số điện kế mới nhập vào từ bàn phím. In ra màn hình
số tiền trả trong định mức, v...
BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN PP LẬP TRÌNH
Phần 1: Các lệnh có cấu trúc
1. Viết chương trình nhập 3 số từ bàn phím, tìm số ln nhất trong 3 số đó, in kết
quả lên màn hình.
2. Viết chương trình tính chu vi, diện tích của tam giác với yêu cầu sau khi nhập 3
số a, b, c phải kiểm tra lại xem a, b, c có tạo thành một tam giác không? Nếu có t
tính chu vi và diện tích. Nếu không thì in ra câu " Không tạo thành tam giác".
3. Viết chương trình giải phương trình bậc nhất
ax+b=0 với a, b nhập từ bàn phím.
4. Viết chương trình giải phương trình bậc hai
ax
2
+bx + c = 0 với a, b, c nhập từ bàn phím.
5. Viết chương trình nhập từ bàn phím 2 số a, b và một ký tự ch.
Nếu: ch là “+“ thì thực hiện phép tính a + b và in kết quả lên màn hình.
ch là “–“ thì thực hiện phép tính a - b và in kết quả lên màn hình.
ch là “*” thì thực hiện phép tính a * b và in kết quả lên màn hình.
ch là “/” thì thực hiện phép tính a / b và in kết quả lên màn hình.
6. Viết chương trình nhập vào 2 số tháng năm của một năm. Xét xem tháng
đó có bao nhiêu ngày? Biết rằng:
Nếu tháng là 4, 6, 9, 11 thì số ngày là 30.
Nếu tháng là 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 thì số ngày là 31.
Nếu tháng là 2 và năm nhuận thì số ngày 29, ngược lại thì số ngày là 28.
7. hai phương thức gửi tiền tiết kiệm: gửi không kỳ hạn i suất 2.4%/tháng,
mỗi tháng tính lãi một lần, gửi kỳ hạn 3 tháng lãi suất 4%/tháng, 3 tháng tính
lãi một lần. Viết chương trình tính tổng cộng số tiền cả vốn lẫn lời sau một thời
gian gửi
nhập từ bàn phím.
8. Một số nguyên dương chia hết cho 3 nếu tổng các chữ số của nó chia hết cho 3.
Viết chương trình nhập vào một số 3 chữ số, kiểm tra số đó chia hết cho 3
dùng tính chất trên.( if )
9. Trò chơi "Oẳn tù tì": trò chơi có 2 người chơi mỗi người sẽ dùng tay để biểu thị
một trong 3 công cụ sau: Kéo, Bao và Búa.
Nguyên tắc: Kéo thắng bao.
Bao thắng búa.
Búa thắng kéo.
Viết chương trình phỏng trò chơi này cho hai người chơi người chơi với
máy. (switch)
10. Viết chương trình tính tiền điện gồm các khoản sau:
Bài tập lâp trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lâp trình - Người đăng: Hoàng Văn Huấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập lâp trình 9 10 150