Ktl-icon-tai-lieu

bài tập lớn

Được đăng lên bởi nqphong1412
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 317 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Khoa : Cơ khí – Bộ môn : Cơ Điện Tử

ĐỀ BÀI TẬP LỚN
Môn học: KTRB&RBCN
Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Giáo viên ra đề: Ths. Nguyễn Văn Trường
Ngày ra đề: 26/07/2014
Ngày nộp bài: 04/08/2014
Sinh viên:…………………………Mã SV:……………………..Lớp………………...
ĐỀ BÀI
CÂU 1:
Mã 01: Cho mô hình biểu diễn phép biến đổi tọa độ như
hình vẽ:
xO1  0;
yO1  2; zO1  1;
  300 ;
xP(1)  3; yP(1)  1;

z P(1)  0;

a.
b.

Nêu trình tự các phép biến đổi hệ tọa độ?
Tính các ma trận biến đổi tọa độ?

c.

Tìm tọa độ điểm P trong hệ tọa độ cố định (Oxyz )0 ?

Mã đề 02: Cho mô hình biểu diễn phép biến đổi tọa
độ như vẽ:

a.
b.
c.

xO1  5; yO1  2;

zO1  0;

xP(1)  2; yP(1)  0;

z P(1)  3;

  300 ;

Nêu trình tự các phép biến đổi hệ tọa độ?
Tính các ma trận biến đổi tọa độ?
Tìm tọa độ điểm P trong hệ tọa độ cố định
(Oxyz )0 ?

Mã đề 03: Cho mô hình biểu diễn phép biến đổi tọa
độ như vẽ:
xO1  0; yO1  2; zO1  4;
  450 ;
xP(1)  4; yP(1)  0;

z P(1)  4;

a.
b.

Nêu trình tự các phép biến đổi hệ tọa độ?
Tính các ma trận biến đổi tọa độ?
c.
Tìm tọa độ điểm P trong hệ tọa độ cố định
(Oxyz )0 ?
1

Mã đề 04: Cho mô hình biểu diễn phép biến đổi tọa
độ như vẽ
xO1  0; yO1  4; zO1  2;
  450 ;
xP(1)  2; yP(1)  3;
a.
b.
c.

z P(1)  0;

Nêu trình tự các phép biến đổi hệ tọa độ?
Tính các ma trận biến đổi tọa độ?
Tìm tọa độ điểm P trong hệ tọa độ cố định
(Oxyz )0 ?

CÂU 2:
Cho các phép biến đổi như bảng số liệu:
a. Tìm các ma trận biến đổi tọa độ cơ bản?
b. Tìm ma trận biến đổi tổng hợp?
c. Cho E (5;-3;2) trong hệ tọa độ cuối. Tìm E trong hệ tọa độ cố định và vẽ hình
minh họa?
BẢNG SỐ LIỆU
Mã đề 01
Mã đề 02
Mã đề 03
Mã đề 04

-

Quay quanh x góc 1200.
Quay quanh z góc 1200.
Tịnh tiến T (1; 2; -4).
Quay quanh x góc 1500.
Quay quanh y góc -1200.
Tịnh tiến T (1; -2; 4).
Quay quanh y góc 1200.
Quay quanh z góc -600.
Tịnh tiến T (-1; 2; -4).
Quay quanh x góc -1500.
Quay quanh y góc 1200.
Tịnh tiến T (1; -2; -4).
CÂU 3:

Cho robot như hình vẽ:
a. Xây dựng sơ đồ động học và lập bảng DH?
b. Thiết lập phương trình động học Robot?
c. Thiết lập quỹ đạo cho biến khớp q1 trong khoảng thời gian 2s? Biết: vị trí đầu là 30o;
vị trí cuối 90o ; vận tốc đầu và vận tốc cuối bằng 0. Vẽ đồ thị biểu diễn vị trí, vận
tốc, gia tốc của khớp q1 trong khoảng thời gian trên?
2

Mã đề 01

Mã đề 03

Mã đề 02

Mã đề 04

YÊU CẦU:
1. Sinh viên trình bày ra giấy A4, viết tay và có đóng bìa cứng.
2. Làm đúng mã đề được yêu cầu (sinh viên làm sai mã đề sẽ không được
công nhận...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Khoa : Cơ khí – Bộ môn : Cơ Điện Tử
ĐỀ BÀI TẬP LỚN
Môn học: KTRB&RBCN
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Giáo viên ra đề: Ths. Nguyễn Văn Trường
Ngày ra đề: 26/07/2014 Ngày nộp bài: 04/08/2014
Sinh viên:…………………………Mã SV:……………………..Lớp………………...
ĐỀ BÀI
CÂU 1:
01: Cho mô hình biểu diễn phép biến đổi tọa độ như
hình vẽ:
1
0;
O
x
1
2;
O
y
1
1;
O
z
0
30 ;
(1)
3;
P
x
(1)
1;
P
y
(1)
0;
P
z
a. Nêu trình tự các phép biến đổi hệ tọa độ?
b. Tính các ma trận biến đổi tọa độ?
c. Tìm tọa độ điểm P trong hệ tọa độ cố định
0
(Ox )yz
?
đề 02: Cho hình biểu diễn phép biến đổi tọa
độ như vẽ:
1
5;
O
x
1
2;
O
y
1
0;
O
z
0
30 ;
(1)
2;
P
x
(1)
0;
P
y
(1)
3;
P
z
a. Nêu trình tự các phép biến đổi hệ tọa độ?
b. Tính các ma trận biến đổi tọa độ?
c. Tìm tọa độ điểm P trong hệ tọa độ cố định
0
(Ox )yz
?
đề 03: Cho hình biểu diễn phép biến đổi tọa
độ như vẽ:
1
0;
O
x
1
2;
O
y
1
4;
O
z
0
45 ;
(1)
4;
P
x
(1)
0;
P
y
(1)
4;
P
z
a. Nêu trình tự các phép biến đổi hệ tọa độ?
b. Tính các ma trận biến đổi tọa độ?
c. Tìm tọa độ điểm P trong hệ tọa độ c định
0
(Ox )yz
?
1
bài tập lớn - Trang 2
bài tập lớn - Người đăng: nqphong1412
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
bài tập lớn 9 10 523