Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn Công Nghệ Phần Mềm

Được đăng lên bởi Tiêu Dao Lão Tử
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 855 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIỂM THỬ HỘP TRẮNG (WHITE BOX)
4.1 Tổng quát về kiểm thử hộp trắng
4.2 Kiểm thử luồng điều khiển
4.3 Kiểm thử dòng dữ liệu

Tài liệu tham khảo : A Practitioner's Guide to Software Test Design

Chương 4 : Kiểm thử hộp trắng – White Box

4.1 Tổng quát về kiểm thử hộp trắng









Kiểm thử hộp trắng dựa vào thuật giải cụ thể, vào cấu trúc dữ
liệu bên trong của đơn vị phần mềm cần kiểm thử để xác định
đơn vị phần mềm đó có thực hiện đúng không.
Do đó người kiểm thử hộp trắng phải có kỹ năng, kiến thức nhất
định để có thể thông hiểu chi tiết về đoạn code cần kiểm thử.
Thường tốn rất nhiều thời gian và công sức nếu mức độ kiểm
thử được nâng lên ở cấp kiểm thử tích hợp hay kiểm thử hệ
thống.
Do đó kỹ thuật này chủ yếu được dùng để kiểm thử đơn vị. Trong
lập trình hướng đối tượng, kiểm thử đơn vị là kiểm thử từng tác
vụ của 1 class chức năng nào đó.
Có 2 hoạt động kiểm thử hộp trắng :
 Kiểm thử luồng điều khiển.
 Kiểm thử dòng dữ liệu.
Chương 4 : Kiểm thử hộp trắng – White Box

4.2 Kiểm thử luồng điều khiển
 Đường thi hành (Execution path) : là 1 kịch bản thi hành đơn vị
phần mềm tương ứng : danh sách có thứ tự các lệnh được thi
hành ứng với 1 lần chạy cụ thể của đơn vị phần mềm, bắt đầu từ
điểm nhập của đơn vị phần mềm đến điểm kết thúc của đơn vị
phần mềm.
 Mục tiêu của phương pháp kiểm thử luồng điều khiển là đảm bảo
mọi đường thi hành của đơn vị phần mềm cần kiểm thử đều chạy
đúng. Rất tiếc trong thực tế, công sức và thời gian để đạt mục
tiêu trên đây là rất lớn, ngay cả trên những đơn vị phần mềm nhỏ.

Chương 4 : Kiểm thử hộp trắng – White Box

Kiểm thử luồng điều khiển
 Thí dụ đoạn code sau :
for (i=1; i<=1000; i++)
for (j=1; j<=1000; j++)
for (k=1; k<=1000; k++)
doSomethingWith(i,j,k);
có 1 đường thi hành dài 1000*1000*1000 = 1 tỉ lệnh gọi
doSomethingWith(i,j,k) khác nhau.
 Thí dụ đoạn code gồm 32 lệnh if else sau :
if (c1) s11 else s12;
if (c2) s21 else s22;
if (c3) s31 else s32;
...
if (c32) s321 else s322;
có 2^32 = 4 tỉ đường thi hành khác nhau.
Chương 4 : Kiểm thử hộp trắng – White Box

Kiểm thử luồng điều khiển
 Mà cho dù có kiểm thử hết được toàn bộ các đường thi hành thì
vẫn không thể phát hiện những đường thi hành cần có nhưng
không (chưa) được hiện thực :
if (a>0) doIsGreater();
if (a==0) dolsEqual();
// thiếu việc xử lý trường hợp a < 0 - if (a<0) dolsLess();
 Một đường thi hành đã kiểm tra là đúng nhưng vẫn có thể bị lỗi
khi dùng thiệt (trong 1 vài trường hợp đặc biệt) :
int blech (int a, int b) {
return a/b;
}
khi kiểm tra, t...
KIỂM THỬ HỘP TRẮNG (WHITE BOX)
Chương 4 : Kiểm thử hộp trắng – White Box
4.1 Tổng quát về kiểm thử hộp trắng
4.2 Kiểm thử luồng điều khiển
4.3 Kiểm thử dòng dữ liệu
Tài liệu tham khảo : A Practitioner's Guide to Software Test Design
Bài tập lớn Công Nghệ Phần Mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn Công Nghệ Phần Mềm - Người đăng: Tiêu Dao Lão Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Bài tập lớn Công Nghệ Phần Mềm 9 10 288