Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn Công Nghệ Phần Mềm

Được đăng lên bởi Tiêu Dao Lão Tử
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 376 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giới thiệu sơ lược về kiểm thử
-

Tại sao lại cần đến kiểm thử, Mục đích của kiểm thử
Kiểm thử là gì
Vị trí của kiểm thử trong tiến trình phần mềm.
Thế nào là một kiểm thử tốt.
 Có khả năng tìm lỗi
 Không dư thừa.
 Không quá đơn giản và cũng không quá phức tạp.

PHƯƠNG PHÁP KIỂM THỬ HỘP TRẮNG: Kiểm thử hộp trắng là kiểm thử về cấu trúc chương trình
bên trong, kiểm thử nhận được từ các đặc tả thiết kế bên trong hoặc từ mã.
KIỂM THỬ LUỒNG DỮ LIỀU (DATA FLOW)
1. Khái niệm
Phương pháp tạo ra các kiểm thử dựa vào vị trí khai báo và quá trình sử dụng biến trong chương
trình.
2. Ưu điểm, Nhươc điểm
 Ưu điểm:
a. Mỗi chuỗi cần duyệt qua và kiểm thử ít nhất 1 lần. Phương pháp này không đảm bảo
mọi nhánh thực hiện chương trình nhưng thích hợp để kiểm tra độ chính xác của dữ liệu
khi thực hiện.
b. Chiến lược kiểm thử luồng dữ liệu rất hữu ích cho việc lựa chọn các đường dẫn kiểm thử
của chương trình có chứa các lệnh if hoặc vòng lặp lồng nhau.
c. Phương pháp kiểm thử dòng dữ liệu là 1 công cụ mạnh ₫ể phát hiện việc dùng không
hợp lý các biến do lỗi coding phần mềm gây ra :
- Phát biểu gán hay nhập dữ liệu vào biến không ₫úng.
- Thiếu ₫ịnh nghĩa biến trước khi dùng
- Tiên ₫ề sai (do thi hành sai luồng thi hành).
 Nhược điểm: đòi hỏi người kiểm tra phải có kiến thức về ngôn ngữ lập trình.
3. Biến
a. Đời sống của biến: khởi tạo (D), sử dụng(U), hủy(K)
b. Tầm vực của biến:
Chỉ có những lệnh nằm trong tầm vực truy xuất biến mới có thể truy xuất/xử lý ₫ược
biến. Tầm vực truy xuất biến là tập các lệnh ₫ược phép truy xuất biến ₫ó. Thường các
ngôn ngữ lập trình cho phép ₫ịnh nghĩa tầm vực cho mỗi biến thuộc 1 trong 2 mức chính
yếu : toàn cục, cục bộ. (có thể cho 1 ví dụ)
c. Các hoạt động của biến
 Các lệnh truy xuất 1 biến thông qua 1 trong 3 hành ₫ộng sau là
d : ₫ịnh nghĩa biến, gán giá trị xác ₫ịnh cho biến (nhập dữ liệu vào biến cũng là hoạt
₫ộng gán trị cho biến).
u : tham khảo trị của biến (thường thông qua biểu thức).
k : hủy (xóa bỏ) biến ₫i.

 Như vậy nếu ký hiệu ~ là miêu tả trạng thái mà ở ₫ó biến chưa tồn tại, ta có 3 khả năng xử lý ₫ầu
tiên trên 1 biến :
~d : biến chưa tồn tại rồi ₫ược ₫ịnh nghĩa với giá trị xác ₫ịnh.
~u : biến chưa tồn tại rồi ₫ược dùng ngay
~k : biến chưa tồn tại rồi bị hủy .
 3 hoạt ₫ộng xử lý biến khác nhau kết hợp lại tạo ra 9 cặp ₫ôi hoạt ₫ộng xử lý biến theo thứ tự :
- dd : biến ₫ược ₫ịnh nghĩa rồi ₫ịnh nghĩa nữa : hơi lạ, có thể ₫úng và chấp nhận ₫ược, nhưng
cũng có thể có lỗi lập trình.
- du : biến ₫ược ₫ịnh nghĩa rồi ₫ược dùng : ...

 !"
#$%&
'()!")%*)&+,
$$-.,
/012%34
#5%67,
#5%89%1$:%5%89+;+,
<=>?@<=A<#BC=D=E<FG@H#-+)I%$J)K%)&
LM)%N79O1LM)%O7P,
#BC=DQRS@TUQBVRWTXXYQZ[\
], Khái niệm
<%+9+)96^$()!L9$89)&6 %L)%%
)&,
_, Ưu điểm, Nhươc điểm
>H
, 446`8$!J],<%+9+$`5%1L1
a9^%)&%!+)-!b9"6c
^,
L, /d%6c)Jc!^a9e%6f
"%)&0;9gOh%O+d%,
, <%+9+6h%6c$]5% i+96j%5%
+k9L646%+%l`)H
<9L%9`N+6c$L5%iK%,
i(%mL)6j%
MiW6$d%$\,
@Hhn%e)+10;%5%cN+)&,
o, Biến
, pe.%"LHqWT\6 %WR\"`W#\
L, ^"LH
/r0c%s)%^)`bJL0)`bJtbk i
L,^)`bJL$N+9i+u+)`bJLi0,e%9
%5%cN+)&+u+i(%m^4L-])%_;!
`H$  L-,W0]!6 \
, /9-%"L
/9)`bJ]L5%8])%o$i-%$
6Hi(%mL%9%9)(b9i(LWN+6c$L:%$
i-%%9)(L\,
H1)("LWe%5%8L;\,
H"`Wb0Ln\Li,
Bài tập lớn Công Nghệ Phần Mềm - Trang 2
Bài tập lớn Công Nghệ Phần Mềm - Người đăng: Tiêu Dao Lão Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập lớn Công Nghệ Phần Mềm 9 10 399