Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn Công Nghệ Phần Mềm

Được đăng lên bởi Tiêu Dao Lão Tử
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1210 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 2
MÔ HÌNH THỰC THỂ - KẾT HỢP

Phiên bản 2013

Tài liệu tham khảo
[1] Đỗ Phúc, Nguyễn Đăng Tỵ.
Giáo trình cơ sở dữ liệu.
Đại học Quốc gia Tp.HCM.
[2] Đồng Thị Bích Thủy.
Giáo trình cơ sở dữ liệu.
Đại học Quốc gia Tp.HCM.
[3] Trần Ngọc Bảo.
Slide bài giảng CSDL
Đại học Sư Phạm TP.HCM
[4] Lê Minh Triết.
Slide bài giảng CSDL
Đại học Sư Phạm TP.HCM
3/5/2013

2

Nội dung
1.Giới thiệu
2.Các thành phần cơ bản
a. Thực thể
 Thuộc tính
 Thuộc tính khóa

3. Lược đồ ER
a. Tiêu chuẩn chọn khái niệm
b. Các buớc để tạo ERD
c. Chuyển ERD thành bảng

4. Ví dụ

b. Mối kết hợp
 Khái niệm
 Bảng số
 Thuộc tính trên mối kết hợp
 Ràng buộc trên mối kết hợp

c. Thực thể yếu

3/5/2013

3

1. Giới thiệu
 Mô hình dữ liệu là một tập hợp các khái niệm
được dùng để diễn tả tập hợp dữ liệu và hành
động để thao tác lên dữ liệu.
 Mô hình dữ liệu mô tả một tập hợp các khái
niệm từ thế giới thực được gọi là mô hình dữ
liệu quan niệm
 Mô hình dữ liệu quan niệm thường dùng là
Mô Hình Thực Thể - Kết Hợp
3/5/2013

4

1. Giới thiệu
Mô hình Thực Thể - Kết Hợp
 Được dùng để thiết kế CSDL ở mức quan niệm
 Biểu diễn trừu tượng cấu trúc của CSDL
 Sơ đồ thực thể - kết hợp
(Entity-Relationship Diagram)
– Tập thực thể (Entity Sets)/thực thể (Entity)
– Thuộc tính (Attributes)
– Mối quan hệ (Relationship)
3/5/2013

5

1. Giới thiệu
Mô hình Thực Thể - Kết Hợp
“Quản lý đề án công ty”







Một nhân viên là một thực thể
Tập hợp các nhân viên là tập thực thể
Một đề án là một thực thể
Tập hợp các đề án là tập thực thể
Một phòng ban là một thực thể
Tập hợp các phòng ban là tập thực thể

3/5/2013

6

2. Các thành phần cơ bản
a. Thực thể
 Thuộc tính
 Thuộc tính khóa

b. Mối kết hợp
 Khái niệm
 Bảng số
 Thuộc tính trên mối kết hợp
 Ràng buộc trên mối kết hợp

c. Thực thể yếu
3/5/2013

7

2. Các thành phần cơ bản

3/5/2013

8

2. Các thành phần cơ bản

3/5/2013

9

2. Các thành phần cơ bản

3/5/2013

10

2. Các thành phần cơ bản

3/5/2013

11

2. Các thành phần cơ bản

3/5/2013

12

2. Các thành phần cơ bản

3/5/2013

13

2. Các thành phần cơ bản

3/5/2013

14

2. Các thành phần cơ bản

 (min, max) chỉ định mỗi thực thể e thuộc tập các
thực thể E tham gia ít nhất và nhiều nhất vào thể
hiện của R
 Giải thích
–
–
–
–
3/5/2013

(0,1): không hoặc một
(1,1): duy nhất một
(0,n): không hoặc nhiều
(1,n): một hoặc nhiều

Bảng Số

15

2. Các thành phần cơ bản
 Một phòng ban có nhiều nhân viên

Bảng Số

 Một nhân viên chỉ thuộc 1 phòng ban
 Một nhân viên có thể được phân công...
CHƯƠNG 2
HÌNH THỰC THỂ - KẾT HỢP
Phiên bản 2013
Bài tập lớn Công Nghệ Phần Mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn Công Nghệ Phần Mềm - Người đăng: Tiêu Dao Lão Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Bài tập lớn Công Nghệ Phần Mềm 9 10 600