Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn môn hệ điều hành

Được đăng lên bởi Phúc Lê
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 989 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Bài tập lớn:MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH
ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH BỘ NHỚ NGOÀI CỦA HỆ DIỀU
HÀNH WINDOWS
Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 5
1. Phạm Tiến Dũng
2. Trịnh Khương Duy
3. Sái Vĩnh Hanh
4. Trần Đức Giang
5. Tạ Thế Dũng
Lớp: ĐH KỸ THUẬT PHẦN MỀM 1 - K8

1

Học Kỳ I Năm Học Thứ 2
2012-2013
LỜI NÓI ĐẦU :
Mục tiêu chính của hệ thống máy tính là thi hành chương trình. Những chương trình
với dữ liệu truy xuất phải đặt trong bộ nhớ chính trong suốt quá trình thi hành nhưng bộ
nhớ chính quá nhỏ bé để có thể lưu trữ mọi dữ liệu và chương trình , ngoài ra dữ liệu sẽ
bị mất khi không còn cung cấp năng lượng do đó hệ thống máy tính ngày nay cung cấp
hệ thống lưu trữ phụ (bộ nhớ ngoài) .Đa số các máy tính đều sử dụng các ổ đĩa để lưu
trữ cả chương trình và dữ liệu vì vậy một bộ quản lý hệ thống đĩa rất quan trọng cho hệ
thống máy tính .
Vai trò của hệ điều hành trong việc quản lý đĩa :
 Quản lý vùng trống trên đĩa
 Định vị việc lưu trữ dữ liệu trên đĩa
 Lập lịch cho đĩa
Vì hệ thống đĩa được sử dụng thường xuyên nên nó phải được sử dụng hiệu quả .
Tốc độ của toàn bộ hệ thống phụ thuộc rất nhiều vào tốc độ truy xuất đĩa .
Để hiểu được rõ hơn viêc quả lý bộ nhớ của hệ điều hành , chúng ta hãy cùng phân
tích việc quản lý bộ nhớ ngoài của hệ điều hành windows.

2

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU :....................................................................................................................................................2
A –HỆ THỐNG QUẢN LÝ TẬP TIN...................................................................................................................5
I.

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN......................................................................................................................5
a.

Tập tin và thư mục..................................................................................................................................5

b.

Hệ thống quản lý tập tin..........................................................................................................................5

II. MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÁC TẬP TIN.................................................................................5
1.

Tên tập tin :.............................................................................................................................................5

2.

Cấu trúc của tập tin :.........................................................................................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Bài tập lớn:MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH
ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH BỘ NHỚ NGOÀI CỦA HỆ DIỀU
HÀNH WINDOWS
Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 5
1. Phạm Tiến Dũng
2. Trịnh Khương Duy
3. Sái Vĩnh Hanh
4. Trần Đức Giang
5. Tạ Thế Dũng
Lớp: ĐH KỸ THUẬT PHẦN MỀM 1 - K8
1
Bài tập lớn môn hệ điều hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn môn hệ điều hành - Người đăng: Phúc Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Bài tập lớn môn hệ điều hành 9 10 226