Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn môn phân tích thiết kế và hệ thống

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 6971 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Hưng Yên, ngày………..tháng………...năm 2007
Giáo viên hướng dẫn
Nguyễn Minh Quý

Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Thị Hường - Nguyễn Thị Lên - Nguyễn Thị Luyện

1

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU………………………………………………………......3
Đề bài …………………………………………………………………....4

I. Khảo sát hiện trạng hệ thống ………………………………….….5
1. Thực tế hiện trạng của hệ thống quản lý tiền điện của một xã ….....5
2. Các nguồn điều tra ………………………………………………...5
3. Đánh giá những mặt hạn chế và kết qủa …………………………..6
4. Yêu cầu của người dùng …………………………………………..7
5.Yêu cầu của phần mềm …………………………………………….8
II . Biểu đồ phân cấp chức năng ……………….……………………...9
1. Giới thiệu về biểu đồ phân cấp chức năng ………………………...9
2. Vẽ biểu đồ PBC …………………………………………………..10
3. Phân tích các chức năng ………………………………………….10
III. Biểu đồ luồng dữ liệu.........................................................................13
1.Vẽ biểu đồ luồng dữ liệu ..................................................................13
2. Phân tích biểu đồ luồng dữ liệu .......................................................18

IV.Mô Hình Thực Thể Liên Kết ...........................................................19
V. Bảng quan hệ và mối quan hệ giữa chúng ...................................20
1. Thiết kế cơ sở dữ liệu …………………………………………..……20
2.Mối quan hệ giữa chúng ………………………………………..…..22
VI. Thiết kế giao diện ……………………………………………………22
1. Form “nhập” ………………………………………………………..22
2. Form “Cập nhật”……………………………………………………24
3. Form “Tìm Kiếm” ………………………………………………….26

Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Thị Hường - Nguyễn Thị Lên - Nguyễn Thị Luyện

2

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gm...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Hưng Yên, ngày………..tháng………...năm 2007
Giáo viên hướng dẫn
Nguyễn Minh Quý
Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Thị Hường - Nguyễn Thị Lên - Nguyễn Thị Luyện
1
Bài tập lớn môn phân tích thiết kế và hệ thống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn môn phân tích thiết kế và hệ thống - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Bài tập lớn môn phân tích thiết kế và hệ thống 9 10 894