Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn Nhập môn trí tuệ nhân đạo

Được đăng lên bởi Trung Nguyen
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 738 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
---------

BÀI TẬP LỚN

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Đề tài:
THUẬT TOÁN A*
ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN GHÉP TRANH

Sinh viên thực hiện
: Lê Đình Cường
(Các thành viên khác) : ……………………
Mã số sinh viên
: 20080370
Nhóm: 3

HÀ NỘI 04-2013

MỤC LỤC
Lời nói đầu ........................................................................................................................................ 3
I- BÀI TOÁN GHÉP TRANH ......................................................................................................... 4
II- THUẬT TOÁN A*....................................................................................................................... 5
1-

Giới thiệu thuật toán ................................................................................................................ 5

2-

Mô tả thuật toán ...................................................................................................................... 7

3-

Cài đặt thuật toán..................................................................................................................... 7

III- CÀI ĐẶT BÀI TOÁN................................................................................................................. 9
1.

Trạng thái xuất phát ................................................................................................................. 9

2.

Cài đặt A* ............................................................................................................................... 9

3.

Hàm ước lượng heuristic ....................................................................................................... 12
3.1

Các hàm ước lượng heuristic .......................................................................................... 12

3.2

Ví dụ so sánh 3 hàm heuristic.......................................................................................... 14

III- KẾT QUẢ ................................................................................................................................. 15
1-

Giao diện............................................................................................................................... 15

2-

So sánh.................................................................................................................................. 16

3-

Nhận xét ............................................................................
TRƯỜNG ĐI HC BÁCH KHOA HÀ NI
VIN CÔNG NGH THÔNG TIN VÀ TRUYN THÔNG
----------
BÀI TP LN
NHP MÔN TRÍ TU NHÂN TO
Đề tài:
THUT TOÁN A*
NG DNG TRONG BÀI TOÁN GHÉP TRANH
Sinh viên thc hin : Đình Cường
(Các thành viên khác) : ……………………
Mã s sinh viên : 20080370
Nhóm: 3
HÀ NI 04-2013
Bài tập lớn Nhập môn trí tuệ nhân đạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn Nhập môn trí tuệ nhân đạo - Người đăng: Trung Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Bài tập lớn Nhập môn trí tuệ nhân đạo 9 10 554