Ktl-icon-tai-lieu

bài tập lớn Phân tích thống kê số liệu

Được đăng lên bởi Hoàng Long
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 4125 lần   |   Lượt tải: 19 lần
Phân tích thống kê số liệu

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI TẬP LỚN
Môn: Phân tích thống kê số liệu
Đề tài: Phân tích biến động và dự đoán ngành Du Lịch Việt Nam

Giáo viên: Th.s Nguyễn Phương Nga
Thực hiện: Nhóm 14_Lớp KHMT 2_K5
Danh sách sinh viên:

Nguyễn Văn Tuyên
Nguyễn Văn Hậu

Nhóm 14_Khmt2_k5

Phân tích thống kê số liệu

PHẦN I: DÃY SỐ THỜI GIAN
I.

KHÁI NIỆM:

Mặt lượng của hiện tượng thường xuyên biến động qua thời gian. Trong
thống kê để nghiên cứu sự biến động này ta thường dựa vào dãy số thời gian.
Dãy số thời gian là dãy số các trị số của chỉ tiêu thống kê được sắp xếp theo
thứ tự thời gian.
Ví dụ: có số liệu về doanh thu của Bưu điện X từ năm 1999 -2003 như sau:

ĐVT: tỷ đồng.
Năm

1999

2000

2001

2002

2003

Doanh thu

23,9

28,1

37,3

47,2

67,4.

Bảng I.1
Ví dụ trên đây là một dãy số thời gian về chỉ tiêu doanh thu của đơn vị
Bưu điện này từ năm 1999- 2003. Qua dãy số thời gian có thể nghiên cứu các
đặc điểm về sự biến động của hiện tượng, vạch rõ xu hướng và tính quy luật
của sự phát triển, đồng thời để dự đoán các mức độ của hiện tượng trong tương
lai.
 Mỗi dãy số thời gian có hai thành phần:
- Thời gian: có thể là ngày, tuần, tháng, quí, năm, . . .
Độ dài giữa hai thời gian liền nhau được gọi là khoảng cách thời gian.

.

- Chỉ tiêu về hiện tượng nghiên cứu: chỉ tiêu này có thể là số tuyệt đối, số
tương đối, số bình quân. Trị số của chỉ tiêu còn gọi là mức độ của dãy số.

Nhóm 14_Khmt2_k5

Phân tích thống kê số liệu
II. PHÂN LOẠI DÃY SỐ THỜI GIAN:
Căn cứ vào tính chất thời gian của dãy số, có thể phân biệt thành 2 loại:
1.

Dãy số thời kỳ:
Là dãy số biểu hiện mặt lượng của hiện tượng qua từng thời kỳ nhất
định

2.

Dãy số thời điểm:
Là loại dãy số biểu hiện mặt lượng của hiện tượng qua các thời điểm
nhất định. Dãy số này còn được phân biệt thành 2 loại:

- Dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian đều nhau.
Ví dụ: Có giá trị và hàng hóa tồn kho của công ty X vào các ngày đầu tháng
1, 2, 3, 4 năm 1995, như sau:
Ngày

1-1

2-1

3-1

4-1

Giá trị hàng tồn kho (triệu đồng)

356

364

370

352

Bảng I.2
- Dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian không đều:
Có số liệu về số dư tiền vay ngân hàng của công ty Y, như sau:
Ngày (thời điểm)

1-1

20-1

15-2

10-3

Số dư tiền vay (triệu đồng)

400

600

500

700

Bảng I.3

Nhóm 14_Khmt2_k5

Phân tích thống kê số liệu
III.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BIẾN ĐỘNG THỜI GIAN:

1.

Biến động có xu hướng.

2.

Biến động theo thời vụ.

3. Biến động theo ...
Phân tích thống kê số liệu
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÀI TẬP LỚN
Môn: Phân tích thống kê số liệu
Đề tài: Phân tích biến động và dự đoán ngành Du Lịch Việt Nam
Giáo viên: Th.s Nguyễn Phương Nga
Thực hiện: Nhóm 14_Lớp KHMT 2_K5
Danh sách sinh viên: Nguyễn Văn Tuyên
Nguyễn Văn Hậu
Nhóm 14_Khmt2_k5
bài tập lớn Phân tích thống kê số liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập lớn Phân tích thống kê số liệu - Người đăng: Hoàng Long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
bài tập lớn Phân tích thống kê số liệu 9 10 881