Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn quản lý bán hàng

Được đăng lên bởi Lee Phong
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 2934 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Bài tập lớn quản lý bán hàng

j

Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Khoa Điện Tử Viễn Thông
====o0o====

BÀI TẬP LỚN

MÔN KỸ THUẬT PHẦN MỀM ỨNG DỤNG
Đề tài:

MÔ HÌNH QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Giảng viên hướng dẫn : Nguyễn Thanh Bình
Sinh viên thực hiện

Mã lớp:

:
Trần Văn Thời

20102263

Dương Thanh Hải
Hồ Xuân Linh
Lê Văn Phong
Nguyễn Hồng Thái

20112582
20112617
20112645
20112674

61582

0

Bài tập lớn quản lý bán hàng

Hà Nội, 11/201

MỤC LỤC
Chương 1: Mở đầu
1.1. Giới thiệu
1.1.1. Sơ đồ quản lý của cửa hàng
1.1.2. Tầm quan trọng của việc ứng dụng máy tính cho hệ thống
1.1.3. Nghiên cứu sơ bộ về hệ thống hiện hành
1.2. Báo cáo nghiên cứu tính khả thi của Project
1.2.1. Tính khả thi về mặt kỹ thuật
1.2.2. Tính khả thi về mặt kinh tế
1.2.3. Tính khả thi về mặt tổ chức
1.2.4. Schedule thực hiện đề tài
1.3. Phạm vi và yêu cầu của Project
1.3.1. Phạm vi
1.3.2 Các yêu cầu chức năng của phần mềm sẽ xây dựng
1.3.3. Các yêu cầu phi chức năng của hệ thống
1.4. Kết luận sau quá trình nghiên cứu sơ bộ

Chương 2: Giới thiệu công nghệ
2.1. Môi trường lập trình
2.2. Ngôn ngữ lập trình
2.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
2.4 công cụ hổ trợ
2.5 biểu đồ Gantt (timeline chart)

Chương 3: Phân tích hệ thống
3.1 Funtion Diagram
3.2. Context Diagram
3.3. Data Flow Diagram
3.3.1. DFD mức 0
3.3.2. DFD mức 1 - Quản lý giao dịch
3.3.3. DFD mức 1 - Quản lý kho
3.3.4. DFD mức 1 - Tìm kiếm mặt hàng
3.3.5. DFD mức 1 - Cảnh báo
3.3.6. DFD mức 1 - Báo cáo
3.3.6.1 DFD mức 2 - Báo cáo định kỳ
3.3.6.2 DFD mức 2 – Báo cáo hàng ngày

Chương 4: Thiết kế hệ thống
4.1. Bảng các thuộc tính dữ liệu và phụ thuộc hàm
4.2 Bảng từ điển dữ liệu
4.3 Sơ đồ thực thể liên kết ERD của toàn hệ thống

Chương 5: Triển khai
Chương 6: Thử nghiệm
1

Bài tập lớn quản lý bán hàng

Chương 7: Cài đặt và bảo trì
KẾT LUẬN

2

Bài tập lớn quản lý bán hàng

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
1.1. Giới thiệu
1.1.1. Sơ đồ quản lý của cửa hàng

Hình 1. Sơ đồ quản lý của cửa hàng

1.1.2. Tầm quan trọng của việc ứng dụng máy tính cho hệ thống
Ứng dụng phần mềm vào việc quản lý bán hàng trong doanh nghiệp là một nhu cầu tất
yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tăng cường mối quan hệ thân thiết với khách hàng
trong môi trường cạnh tranh hiện nay. Lựa chọn một phần mềm phù hợp với hoạt động của
doanh nghiệp là việc đau đầu với các nhà quản lý.
Nhóm sinh viên chúng em đã nghiên cứu và xây dựng Phần mềm quản lý bán hàng để
hỗ trợ các nhà quản lý trong quản lý công việc bán hàng một cách hiện đại và chuyên nghiệp.
Do số lượng số lượng lớn các sản phẩm, số...
Bài tập lớn quản lý bán hàng
j


====o0o====
 !
"#$%&"'"()*+)
Đề tài :"#,-%. /0)
)123456 789:
;23<= 7
Trần Văn Thời 20102263
Dương Thanh Hải 20112582
Hồ Xuân Linh 20112617
Lê Văn Phong 20112645
Nguyễn Hồng Thái 20112674
">?4@761582
0
Bài tập lớn quản lý bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn quản lý bán hàng - Người đăng: Lee Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Bài tập lớn quản lý bán hàng 9 10 616