Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập mạch số

Được đăng lên bởi zlunlangtuz
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 474 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1
Chuyển đổi giữa các hệ đếm
1410 → ………………..2 → …………………8 → ………………..16
5510 → ………………..2 → …………………8 → ………………..16
8810 → ………………..2 → …………………8 → ………………..16
11012 → ………………..10 → ………………..8 → ………………..16
1010012 → ………………10 → ……………….8 → ………………..16
110110 → ………………..10 → ……………….8 → ………………..16
Biểu diễn số thực
4.510 → ………………..2 → ………………..8 → ………………..16
6.87510 → ………………..2 → ………………..8 → ………………..16
13.62510 → ………………..2 → ………………..8 → ………………..16
110.012 → ………………..10 → ………………..8 → ………………..16
1110.1012 → ………………..10 → ………………..8 → ………………..16
1001.0012 → ………………..10 → ………………..8 → ………………..16
6.810 → ………………..2 → ………………..8 → ………………..16
7.410 → ………………..2 → ………………..8 → ………………..16
3.6510 → ………………..2 → ………………..8 → ………………..16
Biểu diễn số âm
………………..10 = 101112
………………..10 = 111112
………………..10 = ………………..2
-1210 = ………………..2
-3510 = ………………..2
………………..10 = 100002

← (bù 2) →
← (bù 2) →
← (bù 2) →
← (bù 2) →
← (bù 2) →
← (bù 2) →

<n.6>
<n.6>
<n.6>

………………..2 = ………………..10
………………..2 = ………………..10
011012 = ………………..10
………………..2 = +1210
………………..2 = +3510
………………..2 = ………………..10

Biểu diễn số nguyên có dấu
-1310 → ………………..2 → ………………..8 → ………………..16
-5910 → ………………..2 → ………………..8 → ………………..16
+1910 → ………………..2 → ………………..8 → ………………..16
11012 → ………………..10 → ………………..8 → ………………..16
01112 → ………………..10 → ………………..8 → ………………..16
100002 → ………………..10 → ………………..8 → ………………..16
Biễu diễn số thực có dấu
-11.2510 → ………………..2 → ………………..8 → ………………..16
-5.3510 → ………………..2 → ………………..8 → ………………..16 <n.4>
+9.710 → ………………..2 → ………………..8 → ………………..16 <n.4>
11.012 → ………………..10 → ………………..8 → ………………..16
011.0112 → ………………..10 → ………………..8 → ………………..16

101.0112 → ………………..10 → ………………..8 → ………………..16
Dấu chấm động
3.875
S=0
E = 1000 0000
M = 111 1000 0000 0000 0000 0000
-7.625
S=
E=
M=
-0.375
S=
E=
M=
Mã Gray
101102
………………..2

←→
←→

………………..gray
1101101gray

Bài tập tổng hợp
5910 → ?b → ?o → ?h → ?BCD → ?Gray → ?IEEE754
4210 → ?b → ?o → ?h → ?BCD → ?Gray → ?IEEE754
7710 → ?b → ?o → ?h → ?BCD → ?Gray → ?IEEE754

Chương 2
Sử dụng cổng NAND (hoặc NOR) để thiết kế các cổng logic

Chứng minh biểu thức logic
A + A.B = A
A.B + Ᾱ.B = A
A.(A + B) = A
(A + B).(Ᾱ + B) = B
A + Ᾱ.B = A + B
A.(Ᾱ + B) = A.B
A.B + Ᾱ.C + B.C = A.B + Ᾱ.C
(A + B).(Ᾱ + C).(B + C) = (A + B).(Ᾱ + C)
̅̅̅̅̅ ̅ ̅
̅̅̅̅̅̅̅ ̅ ̅
Rút gọn biểu thức logic
Giản đồ Karnaugh

∑

̅̅ ̅

̅̅̅

Quine McCluskey
∑
Bước 1
2
3
6
7
12
13
14
15
Bước 2
(2,3)
(2.6)

0010
0011
0110
0111
1100
1101
1110
1111
0010-10

(3,7)
(6,7)
(6,14)
(7,15)
(12,13)
(12,14)
(13,15)
(14,15)
Bước 3
(6,...
Chương 1
Chuyn đi gia các h đếm
14
10
……..
2
……
8
……..
16
55
10
……..
2
……
8
……..
16
88
10
……..
2
……
8
……..
16
1101
2
…………..
10
…..
8
…..
16
101001
2
…………
10
…….
8
……..
16
110110 ……..
10
………….
8
……..
16
Biu din s thc
4.5
10
……..
2
…..
8
…..
16
6.875
10
……..
2
…..
8
…..
16
13.625
10
…………..
2
……..
8
…..
16
110.01
2
…..
10
…………..
8
…..
16
1110.101
2
…………..
10
…..
8
…..
16
1001.001
2
…………..
10
…..
8
…..
16
6.8
10
……..
2
…..
8
…..
16
<n.6>
7.4
10
……..
2
…..
8
…..
16
<n.6>
3.65
10
……..
2
……..
8
……..
16
<n.6>
Biu din s âm
……..
10
= 10111
2
(2) → ……..
2
= ……..
10
……..
10
= 11111
2
(2) → ……..
2
= ……..
10
……..
10
= …………..
2
(bù 2) → 01101
2
= ……..
10
-12
10
= …………..
2
← (bù 2) …..
2
= +12
10
-35
10
= …………..
2
← (bù 2) …..
2
= +35
10
……..
10
= 10000
2
(2) → ……..
2
= ……..
10
Biu din s nguyên du
-13
10
…..
2
…..
8
…………..
16
-59
10
…..
2
…..
8
…………..
16
+19
10
……..
2
…………..
8
……..
16
1101
2
…………..
10
…..
8
…..
16
0111
2
…………..
10
…..
8
…..
16
10000
2
…..
10
…………..
8
……..
16
Biu din s thc có du
-11.25
10
……..
2
……..
8
…..
16
-5.35
10
…..
2
…..
8
…..
16
<n.4>
+9.7
10
……..
2
……..
8
……..
16
<n.4>
11.01
2
…………..
10
…..
8
…..
16
011.011
2
…..
10
…..
8
…………..
16
Bài tập mạch số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập mạch số - Người đăng: zlunlangtuz
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài tập mạch số 9 10 690