Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập mảng 2 chiều

Được đăng lên bởi Hoàng Cầm Master
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 248 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẢNG 2 CHIỀU
PHẦN 1: Các câu lệnh duyệt mảng 2 chiều thường gặp
*Ghi chú: n là số dòng, m là số cột
­Nhập mảng
for(int i=0;i<n;i++)
for(int j=0;j<m;j++)
{
cout<<"nhap vao phan tu thu "<<i<<j<<": ";
cin>>a[i][j];
}
­Xuất mảng
for(int i=0;i<n;i++)
{
for(int j=0;j<m;j++)
cout<<a[i][j]<<" ";
cout<<endl;
}
*Một số câu lệnh chỉ có trong ma trận vuông: ( số dòng bằng số cột n=m):
­Xuất các phần tử nằm trên đường chéo chính
for(int i=0;i<n;i++)
cout<<a[i][i];
­Xuất các phần tử nằm phía trên đường chéo chính(còn gọi là tam giác trên)
for(int i=0;i<n;i++)
for(int i=0;i<n;i++)
     for(int j=0;j<i;j++)
OR
for(int j=i+1;j<n;j++)
cout<<a[j][i]<<" ";
cout<<a[i][j]<<" ";

­Xuất các phần tử nằm phía dưới đường chéo chính( còn gọi là tam giác

dưới)
for(int i=0;i<n;i++)
      for(int j=0;j<i;j++)
cout<<a[i][j]<<" ";
­Xuất các phần tử nằm trên đường chéo phụ
for(int i=0;i<n;i++)
cout<<a[i][n­1­i)<<” “;

­Xuất các phần tử nằm phía trên đường chéo phụ
for(int i=0;i<n;i++)
for(int i=0;i<n;i++)
    for(int j=0;j<n­1­i;j++)
OR          for(int j=n­i;j<n;j++)
cout<<a[i][j]<<" ";
                                        cout<<a[n­1­j][n­1­i]<<" ";
­Xuất các phần tử nằm phía dưới đường chéo phụ
for(int i=0;i<n;i++)
   for(int j=n­i;j<n;j++)
cout<<a[i][j]<<" ";
PHẦN 2: Một số bài tập tham tham khảo
1. viết hàm tính tổng các phần tử trên cùng một dòng.
void tongpttrendong(int a[][100],int n,int m)
{
for(int i=0;i<n;++i)
{
int S=0;
for(int j=0;j<m;++j)
S+=a[i][j];
cout<<"dong "<<i<<" la: "<<S<<endl;

}
}

2. viết hàm tính tổng các phần tử trên cùng một cột
void tongpttrencot(int a[][100],int n,int m)
{
  for(int i=0;i<m;i++)
  {
int s=0;
for(int j=0;j<n;j++)
 s=s+a[j][i];
cout<<"cot "<<i<<" la: "<<s<<endl;
 }
}

3. viết hàm tính tổng các phần tử thuộc đường chéo chính trong ma trận
vuông.
    int tongptdcchinh(int a[][100],int n,int m)
{
   int s=0;
   for(int i=0;i<n;i++)
 s=s+a[i][i];
  return s;
}
4.  Viết hàm tính tổng các giá trị lớn nhất trên mỗi dòng.
int maxdong(int a[][100],int n,int m)
{

 int s=0;
for(int i=0;i<n;i++)
 {
       int max=a[i][0];
       for(int j=1;j<m;j++)
                                 if(a[i][j]>max)
                                      max=a[i][j];
       s=s+max;
                     }
        return s;
}
5.  Viết hàm tính giá trị trung bình của các phần tử nhỏ nhất trên mỗi cột.
float tbmincot(int a[][100],int n,int m)
{
float s=0;
for(int i=0;i<m;i++)
 {
  int min=a[0][i];
  for(int j=1;j<n;j++)
  if(a[j][i]<min)
  min=a[j][i];
  s=s+min;
}
return...
MẢNG2CHIỀU
PHẦN1:Cáccâulệnhduyệtmảng2chiềuthườnggặp
*Ghichú:nlàsốdòng,mlàsốcột
Nhậpmảng
for(inti=0;i<n;i++)
for(intj=0;j<m;j++)
{
cout<<"nhapvaophantuthu"<<i<<j<<":";
cin>>a[i][j];
}
Xuấtmảng
for(inti=0;i<n;i++)
{
for(intj=0;j<m;j++)
cout<<a[i][j]<<"";
cout<<endl;
}
*Mộtsốcâulệnhchỉcótrongmatrậnvuông:(sốdòngbằngsốcộtn=m):
Xuấtcácphầntửnằmtrênđườngchéochính
for(inti=0;i<n;i++)
cout<<a[i][i];
Xuấtcácphầntửnằmphíatrênđườngchéochính(còngọilàtamgiáctrên)
for(inti=0;i<n;i++) for(inti=0;i<n;i++)
for(intj=0;j<i;j++) OR for(intj=i+1;j<n;j++)
cout<<a[j][i]<<""; cout<<a[i][j]<<"";
Bài tập mảng 2 chiều - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập mảng 2 chiều - Người đăng: Hoàng Cầm Master
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Bài tập mảng 2 chiều 9 10 464