Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập matlab

Được đăng lên bởi Nguyễn Hữu Duy
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 584 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP THỰC HÀNH MATLAB CƠ BẢN
1. Làm quen Matlab
1.1 Tính bằng tay các biểu thức sau, rồi thử lại bằng Matlab:
a. 2 / 2 * 3
b. 6 – 2 / 5 + 7 ^ 2 – 1
c. 10 / 2 \ 5 – 3 + 2 * 4
d. 3 ^ 2 / 4
e. 3 ^ 2 ^ 2
f. 2 + round(6 / 9 + 3 * 2) / 2 – 3
g. 2 + floor(6 / 9 + 3 * 2) / 2 – 3
h. 2 + ceil(6 / 9 + 3 * 2) / 2 – 3
k. fix(4/9)+fix(3*(5/6))
1.2 Dự đoán kết quả xuất ra màn hình:
a. 2 ; 4
b. 2 / 4
c. 2 \ 4
d. 2 , 4
e. 2 : 4
1.3 Cho x = 2, y = 3. Dự đoán lần lượt các kết quả tiếp theo:
z=x
y = y +z
x=y+x–z
x+y–z
1.4 Giải phương trình bậc hai sau bằng cách thực hiện từng bước, sau đó kiểm tra với hàm
trong Matlab
x 2  3 x  2 =0; x 2  x  2 =0
1.5 Tạo một số ngẫu nhiên có giá trị từ 0 đến 1
------------------//--------------------- 0 đến 100
------------------//--------------------- n đến m (n<m) ( n,m nhập vào)
1.6 Giải các phương trình sau
x3  3x  1  0
3 x 4  3x 2  x  1  0
1.7 Cho a =36 b =15. Tính bằng tay các biểu thức sau, rồi thử lại bằng Matlab
a. mod(a,b)
b. rem(a,b)
c. gcd(a,b)
d. lcm(a,b)

2. Vector
2.1 Tạo một vector chứa các số nguyên từ 31 đến 75.
Tạo một vector có 10 phần tử có giá trị nguyên được lấy ngẫu nhiên trong khoảng [0, 100]
Tạo một vector có 10 phần tử có giá trị nguyên được lấy ngẫu nhiên trong khoảng [-20 ,10]

2.2 Cho x = [3 1 5 7 9 2 6], dự đoán kết quả các dòng lệnh sau và thử lại bằng Matlab:
a. x(3)
b. x(1:7)
c. x(1:end)
d. x(1:end-1)
e. x(6:-2:1)
f. x([1 6 2 1 1])
g. sum(x)
2.3 Cho x = [2 5 1 6].
a. Cộng thêm 16 vào tất cả các phần tử.
b. Cộng thêm 3 vào các phần tử ở vị trí lẻ.
c. Lấy căn bậc 2 tất cả các phần tử.
d. Bình phương tất cả các phần tử.
2.4 Cho x, y lần lượt là các vector cột. x = [3 2 6 8]’, y = [4 1 3 5]’.
a. Lấy tổng các phần tử của x cộng thêm vào từng phần tử của y.
b. Luỹ thừa mỗi phần tử của x với số mũ tương ứng là các phần tử của y.
c. Chia các phần tử của y với các phần tử tương ứng của x.
d. Nhân các phần tử của x với các phần tử tương ứng của y, đặt trong vector z.
e. Tính tổng các phần tử của z, gán cho w.
f. Tính x.* y – w.
g.Tích vô hướng của x và y
Lưu y: x’ là ma trận chuyển vị của x
2.5 Tạo các vector x sau
a. [2, 4, 6, 8, …..2n]
b. [10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4.........-2n]
c. [1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, …..1/n]
d. [0, 1/2 2/3, 3/4, 4/5, …....(n-1)/n]
Lưu y: nhập vào giá trị n
2.6 Tạo vector x với các phần tử là xn = (-1)n+1/(2n - 1). Tính tổng 100 phần tử đầu tiên của x.

3. Ma trận
3.1 Cho x = [1 4 8], y = [2 1 5] và A = [3 1 6 ; 5 2 7]. Xét xem dòng lệnh nào hợp lệ, dự đoán
kết quả, giải thích; rồi ...
BÀI TẬP THỰC HÀNH MATLAB CƠ BẢN
1. Làm quen Matlab
1.1 Tính bằng tay các biểu thức sau, rồi thử lại bằng Matlab:
a. 2 / 2 * 3
b. 6 – 2 / 5 + 7 ^ 2 – 1
c. 10 / 2 \ 5 – 3 + 2 * 4
d. 3 ^ 2 / 4
e. 3 ^ 2 ^ 2
f. 2 + round(6 / 9 + 3 * 2) / 2 – 3
g. 2 + floor(6 / 9 + 3 * 2) / 2 – 3
h. 2 + ceil(6 / 9 + 3 * 2) / 2 – 3
k. fix(4/9)+fix(3*(5/6))
1.2 Dự đoán kết quả xuất ra màn hình:
a. 2 ; 4
b. 2 / 4
c. 2 \ 4
d. 2 , 4
e. 2 : 4
1.3 Cho x = 2, y = 3. Dự đoán lần lượt các kết quả tiếp theo:
z = x
y = y +z
x = y + x – z
x + y – z
1.4 Giải phương trình bậc hai sau bằng cách thực hiện từng bước, sau đó kiểm tra với hàm
trong Matlab
2
3 2x x
=0;
2
2x x
=0
1.5 Tạo một số ngẫu nhiên có giá trị từ 0 đến 1
------------------//--------------------- 0 đến 100
------------------//--------------------- n đến m (n<m) ( n,m nhập vào)
1.6 Giải các phương trình sau
3
3 1 0x x
4 2
3 3 1 0x x x
1.7 Cho a =36 b =15. Tính bằng tay các biểu thức sau, rồi thử lại bằng Matlab
a. mod(a,b)
b. rem(a,b)
c. gcd(a,b)
d. lcm(a,b)
2. Vector
2.1 Tạo một vector chứa các số nguyên từ 31 đến 75.
Tạo một vector có 10 phần tử có giá trị nguyên được lấy ngẫu nhiên trong khoảng [0, 100]
Tạo một vector có 10 phần tử có giá trị nguyên được lấy ngẫu nhiên trong khoảng [-20 ,10]
Bài tập matlab - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập matlab - Người đăng: Nguyễn Hữu Duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập matlab 9 10 655