Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập matlab

Được đăng lên bởi Phạm Trang
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1403 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1: Nhap vao 3 so? kiem tra xem co tao thanh tam giac hay khong . neu co
tinh dien tich va chu vi tam giac
2. Dùng hàm m-file để tính tổng bình phương của 2 số (x^2+^2)
3. viết bằng hàm m-file :tính tổng , hiệu và tích của 2 số nhập vào từ bàn
phím
4: viet chuong trinh nhap vao2 so a,b. tim gia tri lon nhat
5: giai phuong trinh bac 2 bang scrip file
6: nhap vao 2 so. tim UCLN,BCNN
7:nhap vao gia tri n, kiem tra xem co phai so nguyen to hay khong
8 :nhap vao 1 gia tri n, kiem tra xem gia tri do phai so hoan hao hay khong
9: tinh tong s=1+(1/2) + 1/3 +...+1/n
10:tinh tong cac so chan va chia het cho 5 tu 1 den n
11:tinh tong cua 2 phan so a/b+c/d
12: nhap vao 1 so n .voi dieu kien n<50
13. Nhap vao 1 day gom n phan tu
14 In ra man hinh gia tri lon nhat cua day so
15 In ra man hinh gia tri nho nhat cua day so
16 Tinh trung binh cong ca so duong trong day
17: Nhap vao 1 so x bat ky , kiem tra xem x co xuat hien trong day hay
khong
18 In ra man hinh tat cac cac so nguyen to trong day
19 Sap xep day theo chieu tang dan
20. Sap xep day theo chieu giam dan
21 Nhap vao 1 ma tran co n x m
22 In ra man hinh gia tri nho nhat trong ma tran
23 In ra man hinh gia tri lon nhat trong ma tran
24 Tinh trung binh cong cac so chan va chia het cho 3 (tuc la tinh trung binh
cong cua cac so chia het cho 6)
25 Tinh tong cac so nguyen to trong ma tran
26 In ra man hinh cac so hoan hao trong ma tran
27. Tinh tong cac so hoan hao trong ma tran
28 Nhap vao vec to he so cua dathuc va 1 gia tri x bat ky,tinh gia tri cua da
thuc do tai x

Bai tap 1: Nhap vao 3 so? kiem tra xem co tao thanh tam giac hay
khong . neu co tinh dien tich va chu vi tam giac
vào file>>new>>mfile
Mã:
a=input ('nhap vao do dai canh a : ');
b=input ('nhap vao do dai canh b : ');
c=input ('nhap vao do dai canh c : ');
if (a>0)&(b>0)&(c>0)&(a+b>c)&(c+b>c)&(a+c>b)
cv=a+b+c;
disp ('chu vi tam giac la : ');
cv
p=cv/2;
disp ('dien tich tam giac la : ');
s=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c))
else
disp ('3 so khong tao thanh tam giac ');
end;
Bài tập 2 : Dùng hàm m-file để tính tổng bình phương của 2 số (x^2+^2)
bước 1 : vào file>>new>>mfile
Mã:
function z=tbp(x,y)
z=x*x+y*y;
bước 2: vào file chọn save(lưu với tên là tbp)
bước 3:vào file>>new>>mfile
t1=input ('nhap vao gia tri t1 : ');
t2=input ('nhap vao gia tri t2 : ');
kq= tbp(t1,t2);
disp ('tong binh phuong cua 2 so la ');
kq
bước 4:vào file chọn save(lưu với tên là bt1)
bước 5:ra cưa sổ chính command window gõ bt1>>enter.
Bài tập 3 :viết bằng hàm m-file :tính tổng , hiệu và tíc...
1: Nhap vao 3 so? kiem tra xem co tao thanh tam giac hay khong . neu co
tinh dien tich va chu vi tam giac
2. Dùng hàm m-file để tính tổng bình phương của 2 số (x^2+^2)
3. viết bằng hàm m-file :tính tổng , hiệu và tích của 2 số nhập vào từ bàn
phím
4: viet chuong trinh nhap vao2 so a,b. tim gia tri lon nhat
5: giai phuong trinh bac 2 bang scrip file
6: nhap vao 2 so. tim UCLN,BCNN
7:nhap vao gia tri n, kiem tra xem co phai so nguyen to hay khong
8 :nhap vao 1 gia tri n, kiem tra xem gia tri do phai so hoan hao hay khong
9: tinh tong s=1+(1/2) + 1/3 +...+1/n
10:tinh tong cac so chan va chia het cho 5 tu 1 den n
11:tinh tong cua 2 phan so a/b+c/d
12: nhap vao 1 so n .voi dieu kien n<50
13. Nhap vao 1 day gom n phan tu
14 In ra man hinh gia tri lon nhat cua day so
15 In ra man hinh gia tri nho nhat cua day so
16 Tinh trung binh cong ca so duong trong day
17: Nhap vao 1 so x bat ky , kiem tra xem x co xuat hien trong day hay
khong
18 In ra man hinh tat cac cac so nguyen to trong day
19 Sap xep day theo chieu tang dan
20. Sap xep day theo chieu giam dan
21 Nhap vao 1 ma tran co n x m
22 In ra man hinh gia tri nho nhat trong ma tran
23 In ra man hinh gia tri lon nhat trong ma tran
24 Tinh trung binh cong cac so chan va chia het cho 3 (tuc la tinh trung binh
cong cua cac so chia het cho 6)
25 Tinh tong cac so nguyen to trong ma tran
26 In ra man hinh cac so hoan hao trong ma tran
27. Tinh tong cac so hoan hao trong ma tran
28 Nhap vao vec to he so cua dathuc va 1 gia tri x bat ky,tinh gia tri cua da
thuc do tai x
Bài tập matlab - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập matlab - Người đăng: Phạm Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bài tập matlab 9 10 241