Ktl-icon-tai-lieu

bài tập Matlal

Được đăng lên bởi dangtantien-qn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 116 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Tìm hạng của ma trận a=[1:4 ; 5:8 ; 9:12; 13:16] rank(a)
2. Tính tổng đường chéo. Sum( diag(a))
3. Tính tổng các phần tử theo hàng, theo cột.vd hàng 1 của a: a(1,(1:end))…. Cột 1 của a:
a((1:end),1).
4. Tìm phần tử nhỏ nhất, lớn nhất của hàng, cột max(a(1,1:end)) max(a((1:end),2))
5. Tạo ma trận b bằng cách đảo ngược hàng của a vd b=[a(4,1:end);a(3,1:end);a(2,1:end);a(1,1:end)]
6. Tạo ma trận c bằng cách đảo ngược cột của a c=[a(1:end,4) a(1:end,3) a(1:end,2) a(1:end,1)]
7. Xuất các phần tử thuộc cột 1,4 và hàng 2,3 của a cú pháp: c=[a(2,1) a(2,4); a(3,1) a(3,4)] chú ý
cột và hàng
8. Xuất các phần tử thuộc hàng 1,4 và cột 2,3 của a; cu pháp x=[a(1,2) a(1,3); a(4,2) a(4,3)]
9. Gán phần tử hàng 3, cột 4 bằng 1 a(3,4)=1
10. Thêm cột thứ 5,6,7 của a bằng ma trận d=[1 1 1 1 ] cú pháp a=[a ones(4,3)]
11. Xóa 3 cột 5,6,7cú pháp: a(:,5:7)=[]
12. Thay tất cả cột 3 của a thành 0 cú pháp: a(1:end,3)=zeros(4,1)
13. Thay tất cả hàng 2 của a thành 1 cú pháp: a(2,1:end)=ones(1,4)
14. Thay cột 1 của b bằng cột 3 của a cú pháp: b(1:end,1)=a(1:end,3)
15. Thay hàng 1 của c bằng hàng 2 của a cú pháp: c(1,1:end)=a(2,1:end)
16. Tạo ma trận e bằng 2 cột 1 và 4 của a cú pháp e=[a((1:end),1) a((1:end),4)]
17. Chuyển ma trận a: hàng thành cột, cột thành hàng.

...
1. Tìm hạng của ma trận a=[1:4 ; 5:8 ; 9:12; 13:16] rank(a)
2. Tính tổng đường chéo. Sum( diag(a))
3. Tính tổng các phần tử theo hàng, theo cột.vd hàng 1 của a: a(1,(1:end))…. Cột 1 của a:
a((1:end),1).
4. Tìm phần tử nhỏ nhất, lớn nhất của hàng, cột max(a(1,1:end)) max(a((1:end),2))
5. Tạo ma trận b bằng cách đảo ngược hàng của a vd b=[a(4,1:end);a(3,1:end);a(2,1:end);a(1,1:end)]
6. Tạo ma trận c bằng cách đảo ngược cột của a c=[a(1:end,4) a(1:end,3) a(1:end,2) a(1:end,1)]
7. Xuất các phần tử thuộc cột 1,4 và hàng 2,3 của a cú pháp: c=[a(2,1) a(2,4); a(3,1) a(3,4)] chú ý
cột và hàng
8. Xuất các phần tử thuộc hàng 1,4 và cột 2,3 của a; cu pháp x=[a(1,2) a(1,3); a(4,2) a(4,3)]
9. Gán phần tử hàng 3, cột 4 bằng 1 a(3,4)=1
10. Thêm cột thứ 5,6,7 của a bằng ma trận d=[1 1 1 1 ] cú pháp a=[a ones(4,3)]
11. Xóa 3 cột 5,6,7cú pháp: a(:,5:7)=[]
12. Thay tất cả cột 3 của a thành 0 cú pháp: a(1:end,3)=zeros(4,1)
13. Thay tất cả hàng 2 của a thành 1 cú pháp: a(2,1:end)=ones(1,4)
14. Thay cột 1 của b bằng cột 3 của a cú pháp: b(1:end,1)=a(1:end,3)
15. Thay hàng 1 của c bằng hàng 2 của a cú pháp: c(1,1:end)=a(2,1:end)
16. Tạo ma trận e bằng 2 cột 1 và 4 của a cú pháp e=[a((1:end),1) a((1:end),4)]
17. Chuyển ma trận a: hàng thành cột, cột thành hàng.
bài tập Matlal - Người đăng: dangtantien-qn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
bài tập Matlal 9 10 464