Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập matlap căn bản

Được đăng lên bởi dinhhienck
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 297 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Baøi taäp Matlab caên baûn
1.

Nguyeãn Hoaøi Sôn

Söû duïng leänh ñieàu kieän if vieát haøm ñeå tính giaù trò haøm g(x) nhö sau:

2.

Vieát moät haøm(functon) saép xeáp laïi giaù trò cuûa moät maûng töø nhoû deán lôùn
(theo coät) vaø ngöôïc laïi vaø xuaát ra giaù trò trung bình cuûa maûng
input A=[5 9 6 3 -5 4]
Ví duï :
Output B=[-5 3 4 5 6 9] vaø C=[9 6 5 4 3 -5]
3.
Moät Rocket ñöôïc phoùng leân töø maët ñaát vaø ñöôïc moâ taû bôûi heä phöông trình
sau:
⎧⎪ y = 0.4 1.8 x
⎨
⎪⎩ 0 ≤ x ≤ 52
a) Taïo moät Script file ñeå veõ quyõ ñaïo cuûa Rocket treân.
b) Hieäu chænh script file treân thaønh function vôùi hai thoâng soá nhaäp vaøo laø
a,b vaø phöông trình quyõ ñaïo cuûa Rocket theo phöông y la ø y = a bx
4.
Öùng suaát phaùp vaø öùng suaát tieáp treân maët caét xieân cuûa thanh bò keùo neùn theo
goùc alpha theo coâng thöùc nhö sau:
N
ÖÙng suaát phaùp treân maët caét xieân σ z′ = z cos 2 α = σ z cos 2 α
F
Nz
σ
Öùng suaát tieáp treân maët caét xieân τ z′ =
sin 2α = z sin 2α
2F
2
Yeâu caàu : Vieát 1 function tính öùng suaát phaùp vaø öùng suaát tieáp treân maët caét xieân. Kieåm
tra tham soá ñöa vaøo haøm, Ñoái vôùi 3 tham soá(Nz,F,Alpha) vaø hai tham soá ñöa
vaøo( σ z ,alpha) duøng bieán nargin vaø 1 function ñoåi ñoä sang rad
Vieát 1 script file veõ ñoà thò bieán thieân cuûa öùng suaát phaùp vaø öùng suaát tieáp
treân maët caét xieân nhö hình sau.

5.

Giaûi heä phöông trình phi tuyeán sau :

Baøi taäp Matlab caên baûn

Nguyeãn Hoaøi Sôn

Duøng x=A\b
6.
Moät ngöôøi ñang chaïy töø treân moät doác coù ñoä nghieân alpha=20o ñeå traùnh moät
hoøn ñaù Neáu ngöôøi naøy ñeán vò trí x=0 tröôùc vieân ñaù thì thoaùt ñöôïc. Haõy vieát
chöông trình moâ phoûng chuyeån ñoäng cuûa ngöôøi vaø hoøn ñaù.

HD: Phöông trình chuyeån ñoäng cuûa vieân ñaù
Trong ñoù : m khoái löôïng vieân ñaù
v& Vaän toác hoøn ñaù
B heä soá ma saùt
G gia toác troïng tröôøng
Vaän toác vaø vò trí hoøn ñaù
,
Hai pt naøy cuõng ñuùng cho ngöôøi
dt : böôùc thôøi gian
v(i) : vaän toác taïi thôøi ñieåm t=to+t*i
v(i-1) : vaän toác taïi thôøi ñieåm t=to+t*(i-1)
Giaù trò:
B1=10, m1=1000, T=10 (thôøi gian moâ phoûng)
B2=0.2, m2=100, gia toác =1.5 , v_max=5 m/s

7.

Xaây döïng ma traän 16x16 sau:

Baøi taäp Matlab caên baûn

8.
Vôùi
I=

Nguyeãn Hoaøi Sôn

Vieát function I=trap(f,a,b,n) duøng tính tích phaân.

Trong ñoù :
h=(a-b)/n vaø xi = a+i*h
Kieåm tra keát quaû cuûa haøm treân vôùi haøm f=cos(x)+sin(x) cho a=0,b=pi/3
9.
Kieåm tra keát quaû baøi treân baèng quy luaät Simpson
I=

10.

Döïa vaøo löu ñoà sau haõy x...
Baøi taäp Matlab caên baûn Nguyeãn Hoaøi Sôn
1. Söû duïng leänh ñieàu kieän if vieát haøm ñeå tính giaù trò haøm g(x) nhö sau:
2. Vieát moät haøm(functon) saép xeáp laïi giaù trò cuûa moät maûng töø nhoû deán lôùn
(theo coät) vaø ngöôïc laïi vaø xuaát ra giaù trò trung bình cuûa maûng
Ví duï :
input A=[5 9 6 3 -5 4]
Output B=[-5 3 4 5 6 9] vaø C=[9 6 5 4 3 -5]
3. Moät Rocket ñöôïc phoùng leân töø maët ñaát vaø ñöôïc moâ taû bôûi heä phöông trình
sau:
0.4 1.8
052
yx
x
=
≤≤
a) Taïo moät Script file ñeå veõ quyõ ñaïo cuûa Rocket treân.
b) Hieäu chænh script file treân thaønh function vôùi hai thoâng soá nhaäp vaøo laø
a,b vaø phöông trình quyõ ñaïo cuûa Rocket theo phöông y la ø
yabx=
4. Öùng suaát phaùp vaø öùng suaát tieáp treân maët caét xieân cuûa thanh bò keùo neùn theo
goùc alpha theo coâng thöùc nhö sau:
ÖÙng suaát phaùp treân maët caét xieân
22
cos cos
z
zz
N
F
σ
ασ α
==
Öùng suaát tieáp treân maët caét xieân
sin 2 sin 2
22
zz
z
N
F
σ
τ
αα
==
Yeâu caàu
: Vieát 1 function tính öùng suaát phaùp vaø öùng suaát tieáp treân maët caét xieân. Kieåm
tra tham soá ñöa vaøo haøm, Ñoái vôùi 3 tham soá(N
z
,F,Alpha) vaø hai tham soá ñöa
vaøo(
z
σ
,alpha) duøng bieán nargin vaø 1 function ñoåi ñoä sang rad
Vieát 1 script file veõ ñoà thò bieán thieân cuûa öùng suaát phaùp vaø öùng suaát tieáp
treân maët caét xieân nhö hình sau.
5. Giaûi heä phöông trình phi tuyeán sau :
Bài tập matlap căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập matlap căn bản - Người đăng: dinhhienck
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Bài tập matlap căn bản 9 10 88