Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập MATLAP cơ bản (kèm đáp án)

Được đăng lên bởi Thắng Nguyễn Minh
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 17494 lần   |   Lượt tải: 92 lần
I.

Bài tập MATLAB cơ bản
Một số ký tự đặc biệt

:

Tạo khoảng cách giữa các phần tử cách đều, biểu diễn một hàng/cột của ma trận

()

Ngoặc bao tham số hàm, chỉ số mảng, vector

[]

Ngoặc bao phần tử mảng, vector

.

Dấu ngăn cách phần nguyên và phần thập phân

… Ký hiệu dòng liên tục
,

Ngăn cách các câu lệnh và các phần tử trên cùng một hàng

;

Ngắt cột và không hiển thị kết quả sau khi thực hiện lệnh

% Thể hiện phần chú thích và các định dạng đặc biệt
Nhóm lệnh quản lý
clc

Xóa màn hình của cửa sổ lệnh

clear

Xóa biến khỏi bộ nhớ

help

Trợ giúp khi biết chính xác tên hàm

lookfor Trợ giúp khi không biết chính xác tên hàm
quit

Thoát khỏi chương trình MATLAB

who

Hiển thị các biến hiện hành (danh sách rút gọn)

whos

Hiển thị các biến hiện hành (danh sách đầy đủ)
Một số biến và hằng đặc biệt

ans

Kết quả gần nhất thu được

i,j

Đơn vị phần ảo , tuy nhiên i và j cũng thường xuyên được sử dụng như là chỉ số
trong các vòng lặp, để tránh xung đột xảy ra, trong vòng lặp nên sử dụng ii
hoặc jj làm chỉ số

Inf

Vô cùng

NaN

Kết quả số không được định nghĩa (Not a Number)

pi

Số π

Nhóm lệnh nhập xuất dữ liệu
input

Nhập dữ liệu từ bàn phím

load

Đọc dữ liệu từ file, định dạng biến giống nhâu

fscanf

Đọc dữ liệu từ file, định dạng biến khác nhau

disp

Xuất ra màn hình nội dung của một mảng, một xâu

fprintf Lưu dữ liệu có định dạng ra file hoặc ra màn hình

Định dạng cho fprintf và fscanf
%c

Ký tự đơn

%s

Xâu ký tự

%d

Giá trị nguyên

%f

Giá trị dấu chấm động

\n

Xuống dòng

\t

Chèn tab theo phương ngang

\v

Chèn tab theo phương dọc

Định dạng số hiển thị
format short

Hiển thị 4 chữ số sau dấu phẩy, mặc định

format long

Hiển thị 15 chữ số sau dấu phẩy

format short e

Giống định dạng short nhưng có thêm phần lũy thừa

format long e

Giống định dạng long nhưng có thêm phần lũy thừa

format bank

Định dạng theo quy định ngân hàng cho dollars và cents, hai chữ số
sau dấu phẩy

Bài 1.1 Nhập lệnh
Nhập lần lượt các lệnh sau, trước khi nhập hãy dự đoán kết quả in ra màn hình
a) >>a = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +6
b) >>b = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6;
c) >>b +3
d) >>1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
e) >>c = 10*ans
Đáp án:
a) a = 21 giá trị của tổng 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +6 lưu vào biến a, kết quả a = 21 hiển thị trên
cửa sổ lệnh
b) b = 21, kết quả của phép tính không hiển thị trên màn hình cửa sổ lệnh do có dấu ; ở
cuối câu lệnh, tuy nhiên giá trị của tổng 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +6 vẫn được lưu vào biến b
c) ans = 24, kết quả phép tính b + 3 hiển thị trên màn hình cửa sổ lệnh, tro...
I. Bài tp MATLAB cơ bn
Mt s ký t đặc bit
:
To khong cách gia các phn t cách đều, biu din mt hàng/ct ca ma trn
( )
Ngoc bao tham s hàm, ch s mng, vector
[ ]
Ngoc bao phn t mng, vector
.
Du ngăn cách phn nguyên và phn thp phân
Ký hiu dòng liên tc
,
Ngăn cách các câu lnh và các phn t trên cùng mt hàng
;
Ngt ct và không hin th kết qu sau khi thc hin lnh
%
Th hin phn chú thích và các định dng đặc bit
Nhóm lnh qun lý
clc
Xóa màn hình ca ca s lnh
clear
Xóa biến khi b nh
help
Tr giúp khi biết chính xác tên hàm
lookfor
Tr giúp khi không biết chính xác tên hàm
quit
Thoát khi chương trình MATLAB
who
Hin th các biến hin hành (danh sách rút gn)
whos
Hin th các biến hin hành (danh sách đầy đủ)
Mt s biến và hng đặc bit
ans
Kết qu gn nht thu được
i,j
Đơn v phn o , tuy nhiên i và j cũng thường xuyên được s dng như là ch s
trong các vòng lp, để tránh xung đột xy ra, trong vòng lp nên s dng ii
hoc jj làm ch s
Inf
Vô cùng
NaN
Kết qu s không được định nghĩa (Not a Number)
pi
S π
Bài tập MATLAP cơ bản (kèm đáp án) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập MATLAP cơ bản (kèm đáp án) - Người đăng: Thắng Nguyễn Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Bài tập MATLAP cơ bản (kèm đáp án) 9 10 709