Ktl-icon-tai-lieu

bài tập mẫu môn Ngôn Ngữ Lập Trình ASM

Được đăng lên bởi dieuhuong2993
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 6139 lần   |   Lượt tải: 20 lần
CÁC BÀI TẬP MẪU THUẦN TÚY
NGÔN NGỮ ASSEMBLY
Bài 1
;-------------------------------------------------------------------------; a lũy thừa n (với a là số nguyên và n là số nguyên dương) |
;-------------------------------------------------------------------------Khi chương trình chạy yêu cầu có dang :
Hay vao a : -4
Hay vao n : 3
-4 luy thua 3 la : -64
Co tiep tuc CT (c/k)?_

INCLUDE lib1.asm
.MODEL small
.STACK 100h
.DATA
M1 db 13,10,'Hay vao a : $'
M2 db 13,10,'Hay vao n : $'
crlf db 13,10,'$'
M3 db ' luy thua $'
M4 db ' la : $'
M5 db 13,10,'Co tiep tuc CT (c/k)? $'
.CODE
PS:
mov ax,@data
mov ds,ax
clrscr
HienString M1
; Hiện thông báo M1 (‘Hay vao a : ‘)
call VAO_SO_N ; Nhận giá trị a
mov bx,ax
; bx = a
HienString M2
; Hiện thông báo M2 (‘Hay vao n : ‘)
call VAO_SO_N ; Nhận giá trị n
mov cx,ax
; cx = n
HienString crlf
; Quay đầu dòng và xuống hàng
mov ax,bx
; ax=a
call HIEN_SO_N ; Hiện giá trị a lên màn hình
HienString M3
; Hiện 2 chữ ‘ luy thua ‘
mov ax,cx
; ax=n
call HIEN_SO_N ; Hiện giá trị n lên màn hình
HienString M4
; Hiện chữ ‘ la : ‘

mov ax,1
and cx,cx
jz HIEN
LAP:
mul bx
loop LAP
HIEN:
call HIEN_SO_N
HienString M5
mov ah,1
int 21h
cmp al,'c'
jne Exit
jmp PS
Exit:
mov ah,4ch
int 21h
INCLUDE lib2.asm
END PS

; Gán ax=1
; Liệu giá trị n (cx=n) có bằng 0 ?
; Nếu bằng 0 thì nhảy đến nhãn HIEN
; còn không thì thực hiện vòng lặp tính a lũy thừa n
; ax=ax*bx
; Hiện giá trị a lũy thừa n (giá trị có trong ax)
; Hiện thông báo M5 (‘Co tiep tục CT (c/k) ?’ )
; Chờ nhận 1 ký tự từ bàn phím
; Ký tự vừa nhận có phải là ký tự ‘c’ ?
; Nếu không phải thì nhảy đến nhãn Exit (về DOS)
; Còn không thì quay về đầu (bắt đầu lại chương trình)
; Về DOS

Bài 2
;---------------------; n! (n từ 0 đến 7) |
;---------------------Khi chương trình chạy yêu cầu có dang :
Hay vao n : 6
Giai thua cua 6 la : 720
Co tiep tuc CT (c/k)?_

INCLUDE lib1.asm
.MODEL small
.STACK 100h
.DATA
M1 db 13,10,'Hay vao n : $'
M2 db 13,10,'Giai thua cua $'
M3 db ' la : $'
M4 db 13,10,'Co tiep tuc CT (c/k)? $'
.CODE
PS:
mov ax,@data
mov ds,ax
clrscr
HienString M1
; Hiện thông báo M1 (‘Hay vao n : ‘)

call VAO_SO_N
mov cx,ax
HienString M2
call HIEN_SO_N
HienString M3
mov ax,1
cmp cx,2
jb HIEN
LAP:
mul cx
loop LAP
HIEN:
call HIEN_SO_N
HienString M4
mov ah,1
int 21h
cmp al,'c'
jne Exit
jmp PS
Exit:
mov ah,4ch
int 21h
INCLUDE lib2.asm
END PS

; Nhận 1 số vào từ bàn phím
; cx = n
; Hiện thông báo M2 (‘Giai thua cua ‘)
; Hiện giá trị n
; Hiện thông báo M3 (‘ la : ‘)
; ax=1
; Liệu n ≤ 2
; Đúng là ≤ 2 thì ...
CÁC BÀI TẬP MẪU THUẦN TÚY
NGÔN NGỮ ASSEMBLY
Bài 1
;--------------------------------------------------------------------------
; a lũy thừa n (với a là số nguyên và n là số nguyên dương) |
;--------------------------------------------------------------------------
Khi chương trình chạy yêu cầu có dang :
INCLUDE lib1.asm
.MODEL small
.STACK 100h
.DATA
M1 db 13,10,'Hay vao a : $'
M2 db 13,10,'Hay vao n : $'
crlf db 13,10,'$'
M3 db ' luy thua $'
M4 db ' la : $'
M5 db 13,10,'Co tiep tuc CT (c/k)? $'
.CODE
PS:
mov ax,@data
mov ds,ax
clrscr
HienString M1 ; Hiện thông báo M1 (‘Hay vao a : ‘)
call VAO_SO_N ; Nhận giá trị a
mov bx,ax ; bx = a
HienString M2 ; Hiện thông báo M2 (‘Hay vao n : ‘)
call VAO_SO_N ; Nhận giá trị n
mov cx,ax ; cx = n
HienString crlf ; Quay đầu dòng và xuống hàng
mov ax,bx ; ax=a
call HIEN_SO_N ; Hiện giá trị a lên màn hình
HienString M3 ; Hiện 2 chữ ‘ luy thua ‘
mov ax,cx ; ax=n
call HIEN_SO_N ; Hiện giá trị n lên màn hình
HienString M4 ; Hiện chữ ‘ la : ‘
Hay vao a : -4
Hay vao n : 3
-4 luy thua 3 la : -64
Co tiep tuc CT (c/k)?_
bài tập mẫu môn Ngôn Ngữ Lập Trình ASM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập mẫu môn Ngôn Ngữ Lập Trình ASM - Người đăng: dieuhuong2993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
bài tập mẫu môn Ngôn Ngữ Lập Trình ASM 9 10 360