Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập MicroSoft Visual Basic .NET 2005

Được đăng lên bởi congnghethongtin-vkc-edu-vn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 629 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Bài tập MicroSoft Visual Basic .NET 2005

BÀI TẬP LẬP TRÌNH VISUAL BASIC.NET 2005
Bài tập 01: Tạo 1 project ñặt tên Maytinh thực hiện chức năng của 1 máy tính tiền
hàng với phép nhân số lượng và ñơn giá.
Yêu cầu chức năng:
Nút Tính : Tính tích ô số lượng và ñơn giá. Gán kết quả vào ô thành tiền
Nút Tiếp : Xoá dữ liệu ñã có trong các ô TextBox. ðặt con trỏ ở ô số lượng
Nút thoát : ðóng màn hình và giải phóng bộ nhớ

Hướng dẫn:
Project Name : MayTinh
Form
Name: frmMayTinh
Caption: May Tinh
StartUpPosition : CenterScreen
AcceptButton: cmdTinh
CancelButton:
cmdThoat
TextBox
Name: txtSoLuong
Tab Index: 1
Name: txtDonGia
Tab index: 2
Name: txtThanhTien
Command
Name : cmdTinh
Tab Index: 3
Name : cmdTiep
Tab Index: 4
Name : cmdThoat
Tab Index: 5
ðịnh dạng toàn bộ Form theo mẫu trên, màu sắc tùy ý,
Bài tập 02: Tạo project ñặt tên ChuviDientichHCN , thực hiện tính chu vi và diện tích
hình chữ nhật.
Yêu cầu:
Cho nhập chiều dài và chiều rộng của 1 hình chữ nhật.
Tính và xuất ra chu vi và diện tích của hình chữ nhật.
Không cho người dùng chỉnh sửa giá trị của “Chu vi” và “Diện tích”,
Canh phải các textbox chứa số.

Dương Thành Phết

Trang 1

Bài tập MicroSoft Visual Basic .NET 2005

Bài tập 03: Tạo project ñặt tên GiaiPTBac1, thực hiện giải và biên luận phương trình
bậc 1.
Yêu cầu chức năng:
Nút Giải: Thực hiện giải và biện luận phương trình bậc 1, ô kết quả(txtketqua) cho
biết phương trình có nghiệm, vô nghiệm hay vô số nghiệm. Trong trường hợp có
nghiệm thì ô txtnghiem sẽ hiện kết quả
Nút Tiếp: Xoá dữ liệu có sẳn trong các ô TextBox. ðặt con trỏ ở ô txtHesoA
Nút thoát: ðóng màn hình (Thoát ứng dụng)
Các ñối tượng ẩn hiện ñúng ngữ cảnh của chương trình ñể người sử dụng
không thực hiện nhằm thao tác, trật tự di chuyển (tabIndex) phù hợp. Gắn phím tắt
Enter cho nút Giải và ESC cho nút Thóat

Bài tập 04: Tạo project ñặt tên GiaiPTBac2, thực hiện giải và biên luận phương trình
bậc 2.
Yêu cầu chức năng:
Nút Giải: Thực hiện giải và biện luận phương trình bậc 2, ô kết quả(txtketqua) cho
biết phương trình có nghiệm kép, có 2 nghiệm, vô nghiệm hay vô số nghiệm. Trong
trường hợp có nghiệm thì ô txtnghiem1 và txtNghiem2 sẽ hiện kết quả
Nút Tiếp: Xoá dữ liệu có sẳn trong các ô TextBox. ðặt con trỏ ở ô Hệ số A
Nút thoát: ðóng màn hình (Thoát ứng dụng)
Các ñối tượng ẩn hiện ñúng ngữ cảnh của chương trình ñể người sử dụng
không thực hiện nhằm thao tác, trật tự di chuyển (tabIndex) phù hợp. Gắn phím tắt
Enter cho nút Giải và ESC cho nút Thóat

Bài tập 05: Tạo Project Tinhtoan thực h...
Bài tập MicroSoft Visual Basic .NET 2005
Dương Thành Phết Trang 1
BÀI TẬP LẬP TRÌNH VISUAL BASIC.NET 2005
Bài tập 01: Tạo 1 project ñặt tên Maytinh thực hiện chức năng của 1 máy tính tiền
hàng với phép nhân số lượng và ñơn giá.
Yêu cầu chức năng:
Nút Tính : Tính tích ô số lượng và ñơn giá. Gán kết quả vào ô thành tiền
Nút Tiếp : Xoá dữ liệu ñã có trong các ô TextBox. ðặt con trỏ ở ô số lượng
Nút thoát : ðóng màn hình và giải phóng bộ nhớ
Hướng dẫn:
Project Name : MayTinh
Form
Name: frmMayTinh
Caption: May Tinh
StartUpPosition : CenterScreen
AcceptButton: cmdTinh
CancelButton: cmdThoat
TextBox
Name: txtSoLuong Tab Index: 1
Name: txtDonGia Tab index: 2
Name: txtThanhTien
Command
Name : cmdTinh Tab Index: 3
Name : cmdTiep Tab Index: 4
Name : cmdThoat Tab Index: 5
ðịnh dạng toàn bộ Form theo mẫu trên, màu sắc tùy ý,
Bài tập 02: Tạo project ñặt tên ChuviDientichHCN , thực hiện tính chu vi và diện tích
hình chữ nhật.
Yêu cầu:
Cho nhập chiều dài và chiều rộng của 1 hình chữ nhật.
Tính và xuất ra chu vi và diện tích của hình chữ nhật.
Không cho người dùng chỉnh sửa giá trị của “Chu vi” và Diện tích”,
Canh phải các textbox chứa số.
Bài tập MicroSoft Visual Basic .NET 2005 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập MicroSoft Visual Basic .NET 2005 - Người đăng: congnghethongtin-vkc-edu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập MicroSoft Visual Basic .NET 2005 9 10 75