Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Misa2010

Được đăng lên bởi Phương Thủy
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1423 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập số 01: Bài tập tổng hợp
Nh n

BÀI TẬP SỐ 01: BÀI TẬP TỔNG HỢP
1. Số liệu
1.1. Thông tin chung
Công ty TNHH ABC (đây là một công ty ví dụ, không phải là số liệu cụ thể
của bất kỳ công ty nào) bắt đầu sử dụng MISA SME.NET 2010 từ ngày
01/01/2012 có các thông tin sau:
Chế độ kế toán
Áp dụng theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC
Ngày bắt đầu
01/01/2012
Tháng đầu tiên của năm tài chính Tháng 01
Đồng tiền hạch toán
VND
Chế độ ghi sổ
Cất đồng thời ghi sổ
Tùy chọn lập hóa đơn
Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho
Phương pháp tính giá xuất kho Bình quân cuối kỳ
Phương pháp tính thuế GTGT
Phương pháp khấu trừ
1.2. Danh mục
1.2.1. Danh mục Vật tư, Hàng hóa
STT

Mã VT, HH

Thuế
Kho
Loại VT,
suất thuế
TK kho
HH
ngầm định
GTGT

Tên VT, HH

1

TV_LGPHANG19

Tivi LG 19 inches

Hàng

hóa

10

156

1561

2

TV_LGPHANG21

Tivi LG 21 inches

Hàng

hóa

10

156

1561

3

TV_LGPHANG29

Tivi LG 29 inches

Hàng

hóa

10

156

1561

4

TL_TOSHIBA110

Tủ lạnh TOSHIBA 110 Hàng

hóa

10

156

1561

5

TL_TOSHIBA60

lít Tủ lạnh TOSHIBA Hàng

hóa

10

156

1561

6

DD_NOKIAN6

60

thoại Hàng

hóa

10

156

1561

7

DD_NOKIAN7

NOKIA N6

Hàng

hóa

10

156

1561

Hàng

hóa

10

156

1561

10

156

1561

10

156

1561

10

156

1561

lít

Điện

8 DD_SAMSUNGE8 Điện thoại NOKIA N7

9 DD_SAMSUNGD9 Điện thoại SAMSUNG Hàng hóa
E8
Hàng hóa
10 DH_SHIMAZU12
Điện thoại SAMSUNG
D9
Hàng hóa
11 DH_SHMAZU24
Điều hòa nhiệt độ

1

Bài tập số 01: Bài tập tổng hợp
1.2.2. Danh mục Công cụ dụng cụ
STT

Mã CCDC

Tên CCDC

Loại CCDC

Thuế suất
thuế GTGT

Kho
ngầm định

TK
kho

1

QUATDIEN Quạt điện cơ 91 Công cụ dụng cụ

10

153

153

2

MAYIN

10

153

153

Máy in

Công cụ dụng cụ

1.2.3. Danh mục Khách hàng, Nhà cung cấp
TH Mã KH, NCC
Tên KH, NCC
ÔN
Loại KH, NCC: Khách hàng

Mã số thuế

1

CT_TIENDA Công ty TNHH Tiến

2

T

Đạt Công ty TNHH

3

CT_TANHO

Tân

4

A

TNHH Trà Anh Công

CT_TRAAN

ty TNHH Phú Thế

5
6
7
8
9

Hòa

Công

Địa chỉ

26 Đội Cấn, Ba Đình, Hà
Nội
32 Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà
Nội

ty

28 Cầu Giấy, Hà Nội
11 Cầu Đuống, Hà Nội

H

Công ty Cổ phần Hòa
CT_PHUTHE Anh

98 Ngọc Lân, Long Biên,
Hà Nội

CT_HOAAN Công ty Cổ phần Huệ
H
Hoa Công ty Cổ phần

99 Lê Lai, Thanh Xuân, Hà
Nội

CT_HUEHOA Hoa Nam Công ty Cổ
Loại KH, NCC: Nhà cung cấp

31 Hà An, Hà Nội

10 CT_LANTAN Công ty TNHH Lan Tân

33 Lê Lai, Ba Đình, Hà Nội

11 CT_HALIEN Công ty TNHH Hà Liên

13 Thanh Xuân, Hà Nội

12 CT_HONGH Công ty TNHH Hồng Hà

41 Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội

13 A

12 Trần Cung, Từ Liêm, Hà
Nội

Công ty Cổ phần Hà

14 CT_...
Bài tập số 01: Bài tập tổng hợp
Nh n
BÀI TẬP SỐ 01: BÀI TẬP TỔNG
HỢP
1. Số liệu
1.1. Thông tin chung
Công ty TNHH ABC (đây một công ty dụ, không phải là số liệu cụ thể
của bất k công ty nào) bắt đầu sử dụng MISA SME.NET 2010 từ ngày
01/01/2012 có các thông tin sau:
Chế độ kế toán Áp dụng theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC
Ngày bắt đầu 01/01/2012
Tháng đầu tiên của năm tài chính Tháng 01
Đồng tiền hạch toán VND
Chế độ ghi sổ Cất đồng thời ghi sổ
Tùy chọn lập hóa đơn Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho
Phương pháp tính giá xuất kho Bình quân cuối k
Phương pháp tính thuế GTGT Phương pháp khấu trừ
1.2. Danh mục
1.2.1. Danh mục Vật tư, Hàng hóa
STT Mã VT, HH Tên VT, HH
Loại
VT,
HH
Thuế
suất thuế
GTGT
Kho
ngầm
định
TK kho
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
TV_LGPHANG19
TV_LGPHANG21
TV_LGPHANG29
TL_TOSHIBA110
TL_TOSHIBA60
DD_NOKIAN6
DD_NOKIAN7
DD_SAMSUNGE8
DD_SAMSUNGD9
DH_SHIMAZU12
DH_SHMAZU24
Tivi LG 19 inches
Tivi LG 21 inches
Tivi LG 29 inches
Tủ lạnh TOSHIBA 110
lít Tủ lạnh
TOSHIBA
60 lít Điện thoại
NOKIA N6
Điện thoại NOKIA N7
Điện
thoại
SAMSUNG
E8
Điện
thoại
SAMSUNG
D9
Điều a nhiệt độ
Hàng hóa
Hàng hóa
Hàng hóa
Hàng hóa
Hàng hóa
Hàng hóa
Hàng hóa
Hàng hóa
Hàng hóa
Hàng hóa
Hàng hóa
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
156
156
156
156
156
156
156
156
156
156
156
1561
1561
1561
1561
1561
1561
1561
1561
1561
1561
1561
1
Bài tập Misa2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Misa2010 - Người đăng: Phương Thủy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bài tập Misa2010 9 10 169