Ktl-icon-tai-lieu

bài tập môn cơ sở dữ liệu

Được đăng lên bởi Khôi Nguyễn
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1202 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phạm Hồng Dũng
Những bài tập tham khảo
1/viết chương trình thực hiện:
a/ nhập chuỗi tối đa có 127 kí tự
b/ tìm và hiển thị nhiều ký tự nhất có trong chuỗi
c/ đếm số từ có trong chuỗi
d/tạo ra 1 bản sao chứa các từ được sắp xếp đảo ngược với chuỗi
f/ lưu cả hai chuỗi thuận và đảo vào file. Đọc và hiển thị thông tin đã lưu vào
file
#include iostream.h
……………………..
Void nhapchuoi(ỉnt &n,char s)
{
Cout<<”nhập độ dài chuỗi cần nhập:”;
Cin>>n;
s=new char[n+1];
cin.getline(s,n);
cout<<”stop”;
}
Void maxlenw(char*s)
{
Char*p,*s;
Strcpy(r,s);
Int max=0;
p=strtok(r,” ,.;:” );
While(p)
{
If(max<strlen(p))max=strlen(p);
p=strtok(NULL,”,.;:”);
}
Return max;
}//trả về chiều dài từ lớn nhất
Void xuattumax(char*s)
{
Char*p,*s;
Strcpy(r,s);
Int max=maxlenw(r );
p=strtok(r,” ,.;:”);
while(p)
{
If(max==strlen(p))
Cout<<p<<”:”;
P=strtok(NULL,” ,.;:”);

Phạm Hồng Dũng
}
Cout<<endl<<”stop”;
}
Char* daotu(char*s)
{
Char *r,*p,*p1,*p2;
r=new char[s+trlen(s)+1];
strcpy(r,s);
p=strok(r,” ,.;:”);
p2=new char[strlen(s)+1];
p2=NULL;
while(p)
{
Strcpy(p1,” “);
Strcat(p1,p);
Strcat(p1,p2);
Strcpy(p2,p1);
p=strtok(NULL,” ,.;:”);
return p2;
}
}
Void luufile(char *s,char *p)
{
FILE*f;
f=fopen(p,”wt”);
if(f==NULL)
cout<<”không mở được file stop”;
else
{
fputs(s,f);
fclose(f);
cout<<”stop”;
}
}
Void docfile(char* s,char* p)
{
FILE*f;
If(f==NULL)
Cout<<””không mở được file stop”;
Else
{
freek(f,0,Seek_End);

Phạm Hồng Dũng
n=ftell(f);
frewind(f);//đưa f về đầu file
fgets(s,n,f);
cout<<”stop”;
}
}
Void main()
{
Int n;
Char*s;
Nhapchuoi(n,s);
Xuattumax(s);
Char*r;
r=daotu(s);
cout<<”chuỗi đã đảo từ:”<<r;
strcat(r,s);
luuchuoi(r);
char*p;//giữ đường dẫn file
cout<<”nhập đường dẫn và tên file”;
get(p);
luufile(r,p);
char*t,t1,t2;
docfile(t,p);
strcp(t1,t,n);
t2=&t[i];
cout<<t<<endl;
cout<<t1;
getch():
}

2/mảng 1 chiều
#include<iostream.h>
……………………..
void random1arr(int * a, int &n)
{
cout<<"nhap so pt" ;
cin>>n;

randomize();

Phạm Hồng Dũng
for(int i=0; i<n; i++)
a[i]=random(100);
}
int show1arr(int*a,int n)
{
for(int i=0;i<n;i++)
{
cout<<a[i]<<" ";
}
return 0;
}
int sobilap(int *p, int n)
{
int dem=0;
for(int i=0;i<n;i++)
for(int j=i+1;j<n;j++)
if(p[j]==p[i] &&p[i]>=0)
{
dem++;
p[j]=-1;
}
return dem;
}
int trilapmax(int*a,int n)
{
int max= -1;
for(int i=0;i<n;i++)
for(int j=i+1;j<n;j++)
if(a[j]==a[i]&&a[i]>=0)
{
if(a[j]>max)
max=a[j];
a[j]=-1;
}
return max;
}
int tridemmax(int *a, int n)
{
int dem;
max=0;
for(int i=0;i<n;i++)

Phạm Hồng Dũng
{
dem=0;
for(int j=i+1;j<n;j++)
if(a[j]==a[i]&&a[i...
Phm Hồng Dũng
Nhng bài tp tham kho
1/viết chương trình thực hin:
a/ nhp chui tối đa có 127 kí tự
b/ tìm và hin th nhiu ký t nht có trong chui
c/ đếm s t có trong chui
d/to ra 1 bn sao cha các t được sp xếp đảo ngược vi chui
f/ lưu cả hai chui thuận đảo vào file. Đọc hin th thông tin đã lưu vào
file
#include iostream.h
……………………..
Void nhapchuoi(nt &n,char s)
{
Cout<<”nhập độ dài chui cn nhập:”;
Cin>>n;
s=new char[n+1];
cin.getline(s,n);
cout<<”stop”;
}
Void maxlenw(char*s)
{
Char*p,*s;
Strcpy(r,s);
Int max=0;
p=strtok(r,” ,.;:” );
While(p)
{
If(max<strlen(p))max=strlen(p);
p=strtok(NULL,”,.;:”);
}
Return max;
}//tr v chiu dài t ln nht
Void xuattumax(char*s)
{
Char*p,*s;
Strcpy(r,s);
Int max=maxlenw(r );
p=strtok(r,” ,.;:”);
while(p)
{
If(max==strlen(p))
Cout<<p<<”:”;
P=strtok(NULL,” ,.;:”);
bài tập môn cơ sở dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập môn cơ sở dữ liệu - Người đăng: Khôi Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
bài tập môn cơ sở dữ liệu 9 10 876