Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập môn Hệ quản trị CSDL SQL Server

Được đăng lên bởi Linh Nguyen UTEHY
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1316 lần   |   Lượt tải: 5 lần
LỜI CẢM ƠN
Sau khoảng thời gian nghiên cứu và học tập, nhóm chúng em đã hoàn thành xong đề tài
của mình. Lời đầu tiên chúng em xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô trong khoa Công nghệ
thông tin trường Đại học Sư phạm kĩ thuật Hưng Yên đã dìu dắt và truyền đạt kiến thức
để nhóm em hoàn thành tốt đề tài này. Đặc biệt chúng em xin chân thành cảm ơn sự dìu
dắt tận tình của cô Trịnh Thị Nhị, cô là giáo viên hướng dẫn, là người theo sát nhất tiến độ
làm việc của nhóm. Chính vì vậy mà cô luôn đưa ra những ý tưởng, những góp ý giúp
nhóm em nhận ra vấn đề còn tồn tại và kịp thời sửa chữa.
Dù đã rất cố gắng xong nhóm chúng em cũng không thể tránh khỏi những sai sót do vốn
kiến thức còn hạn hẹp. Chúng em rất mong nhận được sự góp ý, giúp đỡ từ thầy và các
bạn.
Chúng em xin chân thành cảm ơn!

ĐỀ SỐ 13
Cho CSDL của hệ thống quản lý sản phẩm với các cấu trúc bảng sau:
1. Bảng
KHACHHAN
G
Tên trường
Kiểu dữ liệu
Tham chiếu
Ghi chú
KhachhangID

Text(10)

HoTen
Diachi
Namsinh
Phone

Text(30)
Text(15)
Integer
Text(14)

2. Bảng
ĐONHANG
Tên trường
DonhangID

Kiểu dữ liệu
Text(10)

KhachhangID

Text(10)

Ngaythang

DateTim
e
Text(10)

NguoibanID
3. Bảng
NGUOIBAN
Tên trường
NguoibanID
HoTen
Diachi
Ngaythue
Phone
4. Bảng
SANPHAM
Tên trường
SanPhamID

Kiểu dữ liệu
Text(10)

Not null, Khoá
chính
Not null
Not null
>1900
InputMask(AAAA)AAA - AAA

Tham chiếu

Ghi chú
Not null, Khoá

chính
KHACHHANG Not null, Khoá
ngoại
DD/MM/YYYY
NGUOIBAN

Tham chiếu

Text(10)
Text(15)

Not null, khoá
ngoại

Ghi chú
Not null, Khoá
chính
Not null
Not null

DateTime
Text(14)

Kiểu dữ liệu
Text(10)

Tham
chiếu

Ghi chú
Not null, Khoá chính

Ten_SP
SL_sanco
SL_theodon
Dongia

Text(40)

Not null
Number
Number
Number

5.
BảngCHITIET
D
ONHANG
Tên trường

Kiểu dữ liệu

DonhangID

Text(10)

SanPhamID

Text(10)

SoLuong

Tham
chiếu
DONHAN
G

Ghi chú

SANPHA
M

Not null, khoá
ngoại

Number

Not null, Khoá
ngoại

Not null

Câu 1: Sử dụng ngôn ngữ T - SQL để thực hiện các yêu cầu sau:
1. Tạo CSDL trên với các ràng buộc toàn vẹn dựa vào thực tế.
2. Nhập dữ liệu vào các bảng.
3. Thêm các rang buộc và xóa các rang buộc theo yêu cầu.
4. Hiển thị thông tin về khách hàng có họ Nguyễn.
5. Hiển thị thông tin về sản phẩm có giá gấp 5 lần giá trung bình của tất cả các sản phẩm.
6. Hiển thị thông tin về việc mua hàng trong ngày hôm nay.
7. Hiển thị thông tin về các sản phẩm chưa có khách hàng nào mua.
8. Hiển thị thông tin về khách hàng mua nhiều sản phẩm nhất.
9. Hiển thị thông tin về các mặt hàng mà những nhân viên có tê...
LỜI CẢM ƠN
Sau khoảng thời gian nghiên cứu và học tập, nhóm chúng em đã hoàn thành xong đề tài
của mình. Lời đầu tiên chúng em xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô trong khoa Công nghệ
thông tin trường Đại học Sư phạm kĩ thuật Hưng Yên đã dìu dắt và truyền đạt kiến thức
để nhóm em hoàn thành tốt đề tài này. Đặc biệt chúng em xin chân thành cảm ơn sự dìu
dắt tận tình của cô Trịnh Thị Nhị, cô là giáo viên hướng dẫn, là người theo sát nhất tiến độ
làm việc của nhóm. Chính vì vậy mà cô luôn đưa ra những ý tưởng, những góp ý giúp
nhóm em nhận ra vấn đề còn tồn tại và kịp thời sửa chữa.
Dù đã rất cố gắng xong nhóm chúng em cũng không thể tránh khỏi những sai sót do vốn
kiến thức còn hạn hẹp. Chúng em rất mong nhận được sự góp ý, giúp đỡ từ thầy và các
bạn.
Chúng em xin chân thành cảm ơn!
Bài tập môn Hệ quản trị CSDL SQL Server - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập môn Hệ quản trị CSDL SQL Server - Người đăng: Linh Nguyen UTEHY
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Bài tập môn Hệ quản trị CSDL SQL Server 9 10 829