Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập môn học: Công nghệ & Thiết bị mạng

Được đăng lên bởi Trương Minh Trí
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 572 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập môn học: Công nghệ & Thiết bị mạng – Created By: hieplh.it07@gmail.com 12/2013

MỤC LỤC
CHƢƠNG 1: BÀI TẬP IP VERSION 4 .............................................................................. 2
1.1. Kỹ thuật VLSM (Variable Length Subnet Mask) ..................................................... 2
1.2. Các dạng bài tập về IP v4 ........................................................................................ 10
CHƢƠNG 2: BÀI TẬP CẤU HÌNH ROUTER ................................................................ 11
2.1. Các phím tắt khi cấu hình Router sử dụng chế độ CLI ........................................... 11
2.2. Các bài Lab thực hành ............................................................................................. 12
Bài Lab 01: BasicConfig ................................................................................................ 12
Bài Lab 02: IPv4 Addressing ......................................................................................... 15
Bài Lab 03: IPv6 Addressing ......................................................................................... 19
Bài Lab 04: Static-Default-Route................................................................................... 22
Bài Lab 05: RIP .............................................................................................................. 28
Bài Lab 06: EIGRP ........................................................................................................ 35
Bài Lab 07: OSPF .......................................................................................................... 43
Bài Lab 08: ACL ............................................................................................................ 51
Bài Lab 9: NAT .............................................................................................................. 56
CHƢƠNG 3: OPEN LABS ............................................................................................... 58
Bài Lab 02: Cấu hình giao thức RIP v2 ......................................................................... 59
Bài Lab 03: web, dhcp, TFTP Server ............................................................................. 60
Bài Lab 04: Bầu chọn DR và BDR ................................................................................ 61
Bài Lab 05: Redistribute các miền định tuyến khác nhau .............................................. 62
Bài Lab 06: EIGRP Open Lab................
Bài tp môn hc: Công ngh & Thiết b mng Created By: hieplh.it07@gmail.com 12/2013
1
MC LC
CHƢƠNG 1: BÀI TẬP IP VERSION 4 .............................................................................. 2
1.1. K thut VLSM (Variable Length Subnet Mask) ..................................................... 2
1.2. Các dng bài tp v IP v4 ........................................................................................ 10
CHƢƠNG 2: BÀI TẬP CU HÌNH ROUTER ................................................................ 11
2.1. Các phím tt khi cu hình Router s dng chế độ CLI ........................................... 11
2.2. Các bài Lab thc hành ............................................................................................. 12
Bài Lab 01: BasicConfig ................................................................................................ 12
Bài Lab 02: IPv4 Addressing ......................................................................................... 15
Bài Lab 03: IPv6 Addressing ......................................................................................... 19
Bài Lab 04: Static-Default-Route ................................................................................... 22
Bài Lab 05: RIP .............................................................................................................. 28
Bài Lab 06: EIGRP ........................................................................................................ 35
Bài Lab 07: OSPF .......................................................................................................... 43
Bài Lab 08: ACL ............................................................................................................ 51
Bài Lab 9: NAT .............................................................................................................. 56
CHƢƠNG 3: OPEN LABS ............................................................................................... 58
Bài Lab 02: Cu hình giao thc RIP v2 ......................................................................... 59
Bài Lab 03: web, dhcp, TFTP Server ............................................................................. 60
Bài Lab 04: Bu chn DR và BDR ................................................................................ 61
Bài Lab 05: Redistribute các miền định tuyến khác nhau .............................................. 62
Bài Lab 06: EIGRP Open Lab........................................................................................ 63
Bài tập môn học: Công nghệ & Thiết bị mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập môn học: Công nghệ & Thiết bị mạng - Người đăng: Trương Minh Trí
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Bài tập môn học: Công nghệ & Thiết bị mạng 9 10 115