Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập môn học Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Được đăng lên bởi Ngốc Nghếch Ngốc Ngếch
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2326 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bài tập môn học Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

YÊU CẦU CHUNG VỀ BÀI TẬP
Môn: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
CNTT Dân sự khóa 8
Bài tập môn học Phân tích thiết kế hệ thống thông tin được chia thành 2 phần
• Phần 1: Báo cáo Phân tích thiết kế một hệ thống cụ thể
• Phần 2: Mã hóa phần thiết kế của hệ thống thành một chương trình demo
Cách tính điểm thi môn học
• Học phần lý thuyết: 50% điểm báo cáo + 50% điểm vấn đáp
• Đồ án môn học: 70% thiết kế hệ thống + 30% chương trình demo
Yêu cầu cụ thể từng phần như sau
PHẦN 1. BÁO CÁO PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG CỤ THỂ
I. TRÌNH BÀY
 Báo cáo được trình bày trên giấy khổ A4
 Kiểu chữ Time New Roman 13
 Top, Bottom, Left, Right : 1 inches
 Gutter position : Left
 Giãn dòng After : 6pt ; Multiple 1.3
 Bố cục của báo cáo như sau
a. Phần 1
 Trang bìa 1, 2 bố cục như hình vẽ
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

<Tên học viên>

<Tên học viên>

<Lớp môn học>

<Lớp môn học>

BÀI TẬP MÔN HỌC

BÀI TẬP MÔN HỌC

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

<Tên đề tài>

<Tên đề tài>
Giáo viên phụ trách: Nguyễn Hoài Anh

HÀ NỘI, 11/2012

HÀ NỘI, 11/2012

 Lời nói đầu: Giới thiệu chung về hệ thống (mục đích của hệ thống, tại sao chọn hệ thống)
 Mục lục
b. Phần 2: Phần bài chính
c. Phần 3:
 Đánh giá công việc và kết luận
 Tài liệu tham khảo

GVMH: Nguyễn Hoài Anh (nguyenhoaianh@yahoo.com – ĐTDĐ: 0912112377)

Page 1

Bài tập môn học Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
II. NỘI DUNG PHẦN BÀI CHÍNH
 Chương I. Khảo sát hệ thống
I. Mô tả hệ thống
1. Nhiệm vụ cơ bản (Hệ thống thực hiện chức năng chính là gì ?)
2. Cơ cấu tổ chức (Hệ thống có những bộ phận nào, chức năng và nhiệm vụ
của từng bộ phận ?)
3. Quy trình xử lý (Quy trình cụ thể thực hiện các chức năng đã nêu. Có thể sử
dụng biểu đồ hoạt động để biểu diễn)
4. Mẫu biểu (Hệ thống sử dụng các hồ sơ, giấy tờ giao dịch nào ?)
5. Mô hình tiến trình nghiệp vụ của hệ thống (Định nghĩa các ký hiệu sử dụng
trong mô hình, vẽ mô hình)
II. Xây dựng dự án
1. Hồ sơ điều tra (dữ liệu đầu vào, dữ liệu đầu ra, tài nguyên của hệ thống là
gì ? Có những nhóm người dùng nào sử dụng hệ thống ?)
2. Dự trù thiết bị (Hệ thống sử dụng những thiết bị nào (phần cứng) ? Cần
những phần mềm nào để sử dụng hệ thống ?)
 Chương II. Phân tích hệ thống về chức năng
I. Sơ đồ phân rã chức năng
1. Xác định chức năng chi tiết
2. Gom nhóm chức năng
3. Vẽ sơ đồ
II. Sơ đồ luồng dữ liệu
1. Ký hiệu sử dụng
2. DFD mức k...
Bài tập môn học Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
GVMH: Nguyễn Hoài Anh (nguyenhoaianh@yahoo.com – ĐTDĐ: 0912112377) Page 1
YÊU CU CHUNG V BÀI TP
Môn: Phân tích thiết kế h thng thông tin
CNTT Dân s khóa 8
Bài tp môn hc Phân tích thiết kế h thng thông tin được chia thành 2 phn
Phn 1: Báo cáo Phân tích thiết kế mt h thng c th
Phn 2: Mã hóa phn thiết kế ca h thng thành mt chương trình demo
Cách tính đim thi môn hc
Hc phn lý thuyết: 50% đim báo cáo + 50% đim vn đáp
Đồ án môn hc: 70% thiết kế h thng + 30% chương trình demo
Yêu cu c th tng phn như sau
PHN 1. BÁO CÁO PHÂN TÍCH THIT K H THNG C TH
I. TRÌNH BÀY
Báo cáo được trình bày trên giy kh A4
Kiu ch Time New Roman 13
Top, Bottom, Left, Right : 1 inches
Gutter position : Left
Giãn dòng After : 6pt ; Multiple 1.3
B cc ca báo cáo như sau
a. Phn 1
Trang bìa 1, 2 b cc như hình v
Li nói đầu: Gii thiu chung v h thng (mc đích ca h thng, ti sao chn h thng)
Mc lc
b. Phn 2: Phn bài chính
c. Phn 3:
Đánh giá công vic và kết lun
Tài liu tham kho
HC VIN K THUT QUÂN S
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
<Tên hc viên>
<Lp môn hc>
BÀI TP MÔN HC
PHÂN TÍCH THIT K H THNG
<Tên đề tài>
Giáo viên ph trách: Nguyn Hoài Anh
HÀ NI, 11/2012
HC VIN K THUT QUÂN S
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
<Tên hc viên>
<Lp môn hc>
BÀI TP MÔN HC
PHÂN TÍCH THIT K H THNG
<Tên đề tài>
HÀ NI, 11/2012
Bài tập môn học Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Trang 2
Bài tập môn học Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Người đăng: Ngốc Nghếch Ngốc Ngếch
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập môn học Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 9 10 797