Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập môn mạng máy tính

Được đăng lên bởi Ngan Van Tran
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 151 lần   |   Lượt tải: 1 lần
[HĐMT] Bài tập chia mạng máy tính (sưu tầm) (XONG)
by Nam Hung
Bài 1. Cho biết địa chỉ broadcast của subnet 131.18.7.0/255.255.255.0
- Đây là địa chỉ lớp B, nhưng do subnet mask l 255.255.255.0 do vậy dùng 3 octet đầu làm địa
chỉ Net, octet cuối làm địa chỉ Host. Mặt khác địa chỉ Broadcast là địa chỉ quảng bá, tức là lấy
địa chỉ mạng gộp với địa chỉ Host bật hết là 1. Do vậy ta có địa chỉ Broadcast của địa chỉ đã cho
là: 131.18.7.255
Bài 2. Cho địa chỉ mạng: 203.162.100.0 / 255.255.255.0. Chia địa chỉ trên thành 5 subnet
hợp lệ. Ghi ra 5 subnet đó và số host tối đa của một subnet.

- Đây là địa chỉ lớp C, như vậy 3 octet đầu là địa chỉ mạng, octet cuối làm địa chỉ Host. Muốn
chia subnet cho địa chỉ này mượn một số bit của octet 4 làm địa chỉ mạng. Do yêu cầu là 5 mạng
con hợp lệ, nên chọn n=3 bit .
- Lúc đó địa chỉ mạng con có thể viết hỗn hợp là:

203.162.100|001 00000
203.162.100|010 00000
203.162.100|011 00000
203.162.100|100 00000
203.162.100|101 00000
Hay chính xác là:
203.162.100.32
203.162.100.64

203.162.100.96
203.162.100.128
203.162.100.160

- Chú ý : Số bit của Host ID sau khi đã bị mượn là m thì số mạng con có thể là: 2^m-2 . Vậy số host tối đa
của một subnet là: 25-2=30
Bài 3. Có các địa chỉ IP:
203.162.4.15/255.255.255.240
203.162.4.25/255.255.255.240
203.162.4.26/255.255.255.240
203.162.4.125/255.255.255.240
203.162.4.215/255.255.255.240
203.162.4.205/255.255.255.240
203.162.4.65/255.255.255.240
203.162.4.85/255.255.255.240
Sắp xếp các địa chỉ theo từng Subnet
- Trước tiên đây là địa chỉ lớp C, có subnet mask l 255.255.255.240. Nói cách khác là mượn 4 bit từ octet
cuối làm địa chỉ mạng con. Do vậy, địa chỉ các mạng con viết hỗn hợp là:
203.162.4|0001 0000
203.162.4|0010 0000
203.162.4|0011 0000
203.162.4|0100 0000
203.162.4|0101 0000
203.162.4|0110 0000
203.162.4|0111 0000
203.162.4|1000 0000
203.162.4|1001 0000
203.162.4|1010 0000
203.162.4|1011 0000
203.162.4|1100 0000
203.162.4|1101 0000
203.162.4|1110 0000
Cụ thể là:
203.162.4.16 chứa 203.162.4.15/255.255.255.240
203.162.4.32 chứa: 203.162.4.25/255.255.255.240
203.162.4.26/255.255.255.240

203.162.4.48 Không chứa host nào
203.162.4.64 Không chứa host nào trong danh sách
203.162.4.80, Chứa 203.162.4.65/255.255.255.240
203.162.4.85/255.255.255.240
203.162.4.96
203.162.4.112 , Chứa: 203.162.4.205/255.255.255.240
203.162.4.125/255.255.255.240
203.162.4.128
203.162.4.144
203.162.4.160
203.162.4.176
203.162.4.192, Chứa 203.162.4.205/255.255.255.240
203.162.4.208, Chứa 203.162.4.215/255.255.2...
[HĐMT] Bài tập chia mạng máy tính (sưu tầm) (XONG)
by Nam Hung
Bài 1. Cho biết địa chỉ broadcast của subnet 131.18.7.0/255.255.255.0
- Đây là địa chỉ lớp B, nhưng do subnet mask l 255.255.255.0 do vậy dùng 3 octet đầu làm địa
chỉ Net, octet cuối làm địa chỉ Host. Mặt khác địa chỉ Broadcast là địa chỉ quảng bá, tức là lấy
địa chỉ mạng gộp với địa chỉ Host bật hết là 1. Do vậy ta có địa chỉ Broadcast của địa chỉ đã cho
là: 131.18.7.255
Bài 2. Cho địa chỉ mạng: 203.162.100.0 / 255.255.255.0. Chia địa chỉ trên thành 5 subnet
hợp lệ. Ghi ra 5 subnet đó và số host tối đa của một subnet.
- Đây là địa chỉ lớp C, như vậy 3 octet đầu là địa chỉ mạng, octet cuối làm địa chỉ Host. Muốn
chia subnet cho địa chỉ này mượn một số bit của octet 4 làm địa chỉ mạng. Do yêu cầu là 5 mạng
con hợp lệ, nên chọn n=3 bit .
- Lúc đó địa chỉ mạng con có thể viết hỗn hợp là:
203.162.100|001 00000
203.162.100|010 00000
203.162.100|011 00000
203.162.100|100 00000
203.162.100|101 00000



Bài tập môn mạng máy tính - Trang 2
Bài tập môn mạng máy tính - Người đăng: Ngan Van Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập môn mạng máy tính 9 10 234