Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập môn Phân tích và thiết kế hướng đối tượng hệ thống thông tin xuất nhập hàng hóa

Được đăng lên bởi duyvg
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 13014 lần   |   Lượt tải: 77 lần
Bai tâp môn Phân tich va thiêt kê hướ
̀ ̣
́
̀ ́ ́
ng đôi tượng  
́

Mục lục
1 PHAT BIÊU BAI TOAN..................................................................................................................2
́
̉
̀
́
2 KHAO SAT THỰC TẾVỀHỆ THÔNG..........................................................................................3
̉
́
́
2.1 Hiện trạng quản lý kinh doanh ở công ty...............................................................................3
2.2 Các quy trình quản lý như sau................................................................................................4
2.2.1 Quy trình quản lý nhập hàng...........................................................................................4
2.2.2 Quy trình quản lý xuất hàng.............................................................................................4
2.2.3 Thống kê...........................................................................................................................5
3 PHÂN TICH NGHIÊP VỤ - MÔ HÌNH USE CASE NGHIÊP VU...................................................6
́
̣
̣
̣
3.1 Mô tả cac nghiêp vu................................................................................................................6
́
̣
̣
3.1.1 Nghiệp vụ nhận đơn hàng:..............................................................................................6
3.1.2 Nghiệp vụ lập hóa đơn bán hàng:...................................................................................6
3.1.3 Nghiệp vụ xuất hàng:.......................................................................................................6
3.1.4 Nghiệp vụ Đặt hàng NCC:...............................................................................................6
3.1.5 Nghiệp vụ Nhập hàng:.....................................................................................................6
3.1.6 Nghiệp vụ Thanh toán cho NCC:.....................................................................................7
3.1.7 Nghiệp vụ Thống kê báo cáo:.........................................................................................7
3.2 Các Actor nghiêp vu................................................................................................................7
̣
̣
3.3 Các use case nghiêp vu..........................................................................................................7
̣
̣
3.3.1 Use case nhân đơn hàng..........................................................
Bai tâp môn Phân tich va thiêt kê h ng đôi t ng ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ̣́ ươ ượ
Mục lục
1 PHAT BIÊU BAI TOAŃ ̀ ́̉ ..................................................................................................................2
2 KHAO SAT TH C TÊ VÊ HÊ THÔNǴ ́ ̀ ́̉ Ự ̣ ..........................................................................................3
2.1 Hi n tr ng qu n lý kinh doanh công ty ...............................................................................3
2.2 Các quy trình qu n lý nh sau ư ................................................................................................4
2.2.1 Quy trình qu n lý nh p hàng ...........................................................................................4
2.2.2 Quy trình qu n lý xu t hàng .............................................................................................4
2.2.3 Th ng kê. ..........................................................................................................................5
3 PHÂN TICH NGHIÊP VU - MÔ HÌNH USE CASE NGHIÊP VÚ ̣ ̣ ̣ ̣...................................................6
3.1 Mô ta cac nghiêp vú̉ ̣ ̣................................................................................................................6
3.1.1 Nghi p v nh n đ n hàng: ơ ..............................................................................................6
3.1.2 Nghi p v l p hóa đ n bán hàng: ơ ...................................................................................6
3.1.3 Nghi p v xu t hàng: .......................................................................................................6
3.1.4 Nghi p v Đ t hàng NCC: ụ ặ ...............................................................................................6
3.1.5 Nghi p v Nh p hàng: .....................................................................................................6
3.1.6 Nghi p v Thanh toán cho NCC: .....................................................................................7
3.1.7 Nghi p v Th ng kê báo cáo: .........................................................................................7
3.2 Các Actor nghiêp vụ ̣................................................................................................................7
3.3 Các use case nghiêp vụ ̣..........................................................................................................7
3.3.1 Use case nhân đ n hàng̣ ơ .................................................................................................9
3.3.2 Use Case lâp hóa đ n bán hàng̣ ơ ...................................................................................10
3.3.3 Use Case xuât hànǵ .......................................................................................................11
3.3.4 Use Case đăt hàng nhà cung câṕ̣ ..................................................................................12
3.3.5 Use Case nhâp hàng̣ ......................................................................................................13
3.3.6 Use Case thanh toán cho NCC .....................................................................................14
USE CASE THANH TOÁN CHO NCC– Activity Diagram....................................................14
3.3.7 Use Case thông kê báo cáo ́ .........................................................................................15
4 PHÂN TICH HÊ THÔNG - MÔ HÌNH USE CASE HÊ THÔNG ́ ́ ̣́ ̣ .................................................16
4.1 Danh sách các Actor hê thônǵ̣ ..............................................................................................16
4.2 Danh sách các Use Case h th ng ......................................................................................16
Hô Chi Si – Nguyên Văn Sen – Nguyên H u Duỳ ́ ̃ ̃ ̃ ̃ư Trang 1
Bài tập môn Phân tích và thiết kế hướng đối tượng hệ thống thông tin xuất nhập hàng hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập môn Phân tích và thiết kế hướng đối tượng hệ thống thông tin xuất nhập hàng hóa - Người đăng: duyvg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bài tập môn Phân tích và thiết kế hướng đối tượng hệ thống thông tin xuất nhập hàng hóa 9 10 182