Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP MÔN: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ THUẬT TOÁN

Được đăng lên bởi Dung DajHjep
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3981 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP
MÔN: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ THUẬT TOÁN
1. Cho dãy số liệu :

80, 12, 47, 16, 7, 56, 14, 19, 100

Hãy minh họa các bước của thuật toán MergeSort để sắp xếp dãy khóa trên theo thứ
tự tăng dần.
Bài làm
- Chia dãy ban đầu thành hai dãy con tương đương
80

12

47

16

7

56

14

19

100

56

14

19

100

- Tiếp tục chia đến khi mỗi dãy là một phần tử :
80

12

47

16

7

- Trộn hai dãy từng đôi một và sắp xếp cho đến hết
12

80

16

47

7

56

14

19

100

12

16

47

80

7

14

19

56

100

7

12

14

16

19

47

56

80

100

7

12

14

16

19

47

56

80

100

Bài 2. Cho tần số tương ứng của bảng 7 chữ cái Char = (A, B, C, D, E, F, G) là
Count = (13, 6, 7, 12, 3, 4, 7).
Bài làm
a. Xây dựng cây Huffman biểu diễn mà tiến tố cực tiểu
* khởi tạo
A
B
C
D
13
6
7
12
- Vun cây có trọng số nhỏ nhất: E,F được cây 8

E
3

F
4

G
7

7

8
E
3
- Vun cây B,C được cây 9

A
13

C
7

D
12

G
7

A
13

D
12

G
7

F
4
7

13

8
E
3

B
6

9
F
4

B
6

C
7

- Vun cây 8, G được cây 10

13

14

10

9

A
13

7

8
E
3
- Vun cây A, D được cây 11

G
7

B
6

D
12

C
7

F
4
14

13

10

25

9

11

7

8
E
3
- Vun cây 9,10 được cây 12

G
7

B
6

C
7

D
12

A
13

F
4
27

25

12
13

11
14

9

10

D
12

7

B
6

C
7

8
E
3

- Vun cây 11,12 được cây 13

A
13

G
7
F
4

52

13
25

27

11

12
13

D
12

A
13

14

9

10
7

B
6

C
7

8
E
3

G
7
F
4

b. Xây dựng mảng Huff()
i
1
2
Kí tự
A
B
Tần số
13
6

3
C
7

4
D
12

5
E
3

6
F
4

7
G
7

52

13
25

27

11

12
13

D
12

A
13

14

9

10
7

B
6

C
7

8
E
3

i
Huff
Tần
số

A
11
13

B
-9
6

C
9
7

D
-11
12

E
-8
3

F
8
4

Xác định mã tiền tố:
- Huff[A] = 11 → Bicode[A] = ‘*1’
- Huff[11] = -13 → Bicode[A] = ‘*01’
- Huff[13] = 0
→ Bicode[A] = ‘01’
- Huff[B] = -9 → Bicode[B] = ‘*0’
- Huff[9] = -12 → Bicode[B] = ‘*00’
- Huff[12] = 13 → Bicode[B] = ‘*100’
- Huff[13] = 0
→ Bicode[B] = ‘100’
- Huff[C] = 9 → Bicode[C] = ‘*1’
- Huff[9] = -12 → Bicode[C] = ‘*01’
- Huff[12] = 13 → Bicode[C] = ‘*101’
- Huff[13] = 0
→ Bicode[C] = ‘101’
- Huff[D] = -11 → Bicode[D] = ‘*0’
- Huff[11] = -13 → Bicode[D] = ‘*00’
- Huff[13] = 0
→ Bicode[D] = ‘00’
- Huff[E] = -8 → Bicode[E] = ‘*0’
- Huff[8] = -10 → Bicode[E] = ‘*00’
- Huff[10] = 12 → Bicode[E] = ‘*100’
- Huff[12] = 13 → Bicode[E] = ‘*1100’

G
10
7

8
-10
7

9
-12
13

G
7
F
4

10
12
14

11
-13
25

12 13
13
27 52

- Huff[13] = 0
→ Bicode[E] = ‘1100’
- Huff[F] = 8 → Bicode[F] = ‘*1’
- Huff[8] = -10 → Bicode[F] = ‘*01’
- Huff[10] = 12 → Bicode[F] = ‘*101’
- Huff[12] = 13 → Bicode[F] = ‘*1101’
- Huff[13] = 0
→ Bicode[F] = ‘110...
13
7
7
BÀI TẬP
MÔN: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ THUẬT TOÁN
1. Cho dãy số liệu : 80, 12, 47, 16, 7, 56, 14, 19, 100
Hãy minh họa các bước của thuật toán MergeSort để sắp xếp dãy khóa trên theo thứ
tự tăng dần.
Bài làm
- Chia dãy ban đầu thành hai dãy con tương đương
80 12 47 16 7 56 14 19 100
- Tiếp tục chia đến khi mỗi dãy là một phần tử :
80 12 47 16 7 56 14 19 100
- Trộn hai dãy từng đôi một và sắp xếp cho đến hết
12 80 16 47 7 56 14 19 100
12 16 47 80 7 14 19 56 100
7 12 14 16 19 47 56 80 100
7 12 14 16 19 47 56 80 100
Bài 2. Cho tần s tương ng của bảng 7 chữ i Char = (A, B, C, D, E, F, G)
Count = (13, 6, 7, 12, 3, 4, 7).
Bài làm
a. Xây dựng cây Huffman biểu diễn mà tiến tố cực tiểu
* khởi tạo
A B C D E F G
13 6 7 12 3 4 7
- Vun cây có trọng số nhỏ nhất: E,F được cây 8
8 A B C D G
13 6 7 12 7
E F
3 4
- Vun cây B,C được cây 9
8 9 A D G
13 12 7
E F B C
3 4 6 7
BÀI TẬP MÔN: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ THUẬT TOÁN - Trang 2
BÀI TẬP MÔN: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ THUẬT TOÁN - Người đăng: Dung DajHjep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
BÀI TẬP MÔN: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ THUẬT TOÁN 9 10 74