Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập MS Word

Được đăng lên bởi Cam Vi Luong
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1990 lần   |   Lượt tải: 7 lần
BÀI TẬP MICROSOFT WORD
Chương 1: Làm quen với Microsoft Word
Bài 1: Tìm hiểu về Microsoft
a) Khởi động Microsoft Word: Quan sát, di chuyển qua các tab trên thanh Ribbon -> kích
vào Office Button và chọn Word Options -> để thiết lập một số thông số như: đơn vị đo,
hiển thị khung, đặt mặc định lưu tài liệu ở định dạng Word 97-2003, ....
b) Tạo một tệp mới, không cần soạn thảo nội dung hãy
o Ghi văn bản với tên “Vidu_1”: theo định dạng Word 97-2003
o Sử dụng hộp thoại “Save As” lưu file này sang định dạng Word 2007 (docx)
c) Quan sát và thử thay đổi các cách hiển thị, di chuyển tài liệu

Chương 2: Soạn thảo và trình bày thông tin
Bài 2: Luyện tập xử lý font chữ
Microsoft Word là một chương trình nằm trong bộ phần mềm văn phòng MS Office của
Microsoft xử lý văn bản, ngoài các chức năng giúp người sử dụng gõ nhanh và đúng một văn bản,
nó còn cho phép chúng ta dễ dàng chèn các ký tự đặc biệt vào văn bản như “ © ®
☺
“, làm cho văn bản phong phú hơn.
Người soạn thảo có thể nhập văn bản ở dạng chữ thường hoặc CHỮ IN để rồi sau đó có thể
đổi sang một kiểu chữ thích hợp. Các lệnh thường dùng trong văn bản có thể trình bày nhanh
(Bold) để tạo chữ đậm, (Italic) để tạo chữ nghiêng,
(Underline) để tạo
nhờ biểu tượng
ra chữ gạch dưới, hay kết hợp cả ba.
Ngoài ra còn có các lệnh khác cầu kỳ hơn phải vào menu để trình bày như: Words Only chỉ
gạch dưới cho từng chữ một. Double để gạch dưới hai nét. Dotted để gạch dưới bằng dấu chấm,
Strikethrough tạo ra chữ gạch giữa, các lệnh Superscript và Subcript giúp chúng ta tạo được một biểu
thức đơn giản có dạng như a1X2 + b1Y2 = 0, từ cách gõ chữ thường có thể đổi sang dạng CHỮ
IN hoặc CHỮ CÓ KÍCH THƯỚC NHỎ HƠN nhờ vào lệnh ALL CAPS hoặc SMALL CAPS.
Khoảng cách giữa các ký tự có thể thay đổi dễ dàng nhờ dùng các lệnh trong Spacing:
Normal

Trung tâm tin học

Expanded

Trung tâm tin học

Condensed

Trung tâm tin học

Các font chữ tiếng Việt thường được dùng trong văn bản:
Times New Roman, Normal, Italic, Bold, Bold Italic
Arial, Normal, Italic, Bold, Bold Italic
Verdana, Normal, Italic, Bold, Bold Italic
Tahoma, Normal, Italic, Bold, Bold Italic
Courier New,Normal,Italic, Bold, Bold Italic

Bài tập thực hành Microsoft Word

Bài 3: Tìm kiếm và thay thế
a) Tìm kiếm các từ “Microsoft” trong đoạn văn bản đã soạn ở Bài 1
b) Thay thế từ “Microsoft” bằng “MS”
Bài 4: Thực hành định dạng đoạn văn bản Paragraph
Nhập và định dạng các đoạn văn bản bài thơ như sau:
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là con diều biết
T...
BÀI TP MICROSOFT WORD
Chương 1: Làm quen vi Microsoft Word
Bài 1: Tìm hiu v Microsoft
a) Khi động Microsoft Word: Quan sát, di chuyn qua các tab trên thanh Ribbon -> kích
vào Office Button và chn Word Options -> để thiết lp mt s thông s như: đơn v đo,
hin th khung, đặt mc định lưu tài liu định dng Word 97-2003, ....
b) To mt tp mi, không cn son tho ni dung hãy
o Ghi văn bn vi tên “Vidu_1”: theo định dng Word 97-2003
o S dng hp tho
i “Save As” lưu file này sang định dng Word 2007 (docx)
c) Quan sát và th thay đổi các cách hin th, di chuyn tài liu
Chương 2: Son tho và trình bày thông tin
Bài 2: Luyn tp x lý font ch
Microsoft Word là mt chương trình nm trong b phn mm văn phòng MS Office ca
Microsoft x lý văn bn, ngoài các chc năng giúp người s dng gõ nhanh và đúng mt văn bn,
nó còn cho phép chúng ta d dàng chèn các ký t đặc bit vào văn bn như “ © ®
“, làm cho văn bn phong phú hơn.
Người son tho có th nhp văn bn dng ch thường hoc CH IN để ri sau đó có th
đổi sang mt kiu ch thích hp. Các lnh thường dùng trong văn bn có th trình bày nhanh
nh biu tượng (Bold) để to ch đậm, (Italic) để to ch nghiêng, (Underline) để to
ra ch gch dưới, hay kết hp c ba.
Ngoài ra còn có các lnh khác cu k hơn phi vào menu để trình bày như: Words Only ch
gch
dưới cho tng ch mt. Double để gch dưới hai nét. Dotted để gch dưới bng du chm,
Strikethrough
to ra ch gch gia, các lnh
Superscript
Subcript
giúp chúng ta to được mt biu
thc đơn gin có dng như a
1
X
2
+ b
1
Y
2
= 0, t cách gõ ch thường có th đổi sang dng CH
IN hoc CH CÓ KÍCH THƯỚC NH HƠN nh vào lnh ALL CAPS hoc SMALL CAPS.
Khong cách gia các ký t có th thay đổi d dàng nh dùng các lnh trong Spacing:
Normal Trung tâm tin hc
Expanded Trung tâm tin hc
Condensed Trung tâm tin hc
Các font ch tiếng Vit thường được dùng trong văn bn:
Times New Roman, Normal, Italic, Bold, Bold Italic
Arial, Normal, Italic, Bold, Bold Italic
Verdana, Normal, Italic, Bold, Bold Italic
Tahoma, Normal, Italic, Bold, Bold Italic
Courier New,Normal,Italic, Bold, Bold Italic
Bài tập MS Word - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập MS Word - Người đăng: Cam Vi Luong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Bài tập MS Word 9 10 994