Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập ngôn ngữ lập trình

Được đăng lên bởi camonbann
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 2073 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập ngôn ngữ lập trình
Họ và tên: Mai Xuân Hòa
MSSV :20111596
Lớp : Điện tử

07

1. Chương trình in ma trận
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main()
{
int m,n;
cout<<"Nhap vao m, n ";
cin>>m>>n;
for(int i=0, k=1; i<=m; i++)
{
for(int j=0; j<=n; j++,k++)
cout<<k<<'\t';
cout<<endl;
}
system("pause");
}
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Xác định tam giác
#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;
int main()
{
double a, b,c;
while(1){
cout<<"nhap 3 canh : ";
cin>>a>>b>>c;
if(a>=b+c||b>=a+c||c>=a+b) break;
int canh=(a==b)|((b==c)<<1)|((c==a)<<2);

a*=a; b*=b; c*=c;
int goc=(c==a+b)|((a==b+c)<<1)|((b==c+a)<<2);
cout<<"tam giac ";
switch((goc<<4)|canh) {
case 0: cout<<"thuong"; break;
case 7: cout<<"deu"; break;
default:
if(goc) cout<<"vuong ";
if(canh) cout<<"can";
cout<<"tai "<<(char)(((goc|canh)>>1)+65);
}
cout<<"\n\n";
}//while(1)
{
cout<<"thoat ";
}
cout<<endl;
system("pause");
}
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Viết chương trình in ra màn hình lich của năm nay theo mẫu 2000
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main()
{
int year;
cout<<"Lich nam: "; cin>>year;
int dy=year-2000;
int i=(dy*365+(dy-1)/4)%7;
for(int month=1; month<13; month++)
{
int days=31;
switch (month)
{
case 2: days=(year&3 ?28:29); break;
case 4: case 6: case 9: case 11: days=30;
cout<<"Thang "<<month<<"\nCN \t T2 \t T3 \t T4 \t T5 \t T6 \t T7 ";
for(int t=0; t<i; t++) cout<<"\t";
for(int d=1; d<=days; d++)
{
cout<<d;
if(i==6){
cout<<endl;
i=0;

}
else{
cout<<"\t";
i++;
}
}
cout<<"\n \n";
}
}
system("pause");

}
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Hàm giải phương trình bậc 2
// Phuong_trinh_bac_2.cpp : Defines the entry point for the console
application.
//
#include "stdafx.h"
#include <iostream.h>
using namespace std
int FindRoot(double a,double b, double c, double *x1, double *x2)
{
double d=b*b-4*a*c;
if (d<0)
return 0;
a*=2;
if (d=0)
{
*x1=*x2=-b/a;
return 1;
}
d=sqrt(d);
*x1=(-b-d)/a;
*x2=(-b+d)/a;
return 2;
}
void main()
{
double a,b,c;
while(1)
{
cout<<"Nhap vao 3 so a, b, c :";
cin>>a>>b>>c;
if(a==o) break;
double x1, x2;
switch(FindRoot( a, b, c, &x1, &x2))
{
case 0: cout<<"Vo nghiem"<<endl; break;
case 1: cout<<"Pt co nghiem kep x= "<<x1; break;
def...
Bài tập ngôn ngữ lập trình
Họ và tên: Mai Xuân Hòa
MSSV :20111596
Lớp : Điện tử 07
1. Chương trình in ma trận
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main()
{
int m,n;
cout<<"Nhap vao m, n ";
cin>>m>>n;
for(int i=0, k=1; i<=m; i++)
{
for(int j=0; j<=n; j++,k++)
cout<<k<<'\t';
cout<<endl;
}
system("pause");
}
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Xác định tam giác
#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;
int main()
{
double a, b,c;
while(1){
cout<<"nhap 3 canh : ";
cin>>a>>b>>c;
if(a>=b+c||b>=a+c||c>=a+b) break;
int canh=(a==b)|((b==c)<<1)|((c==a)<<2);
Bài tập ngôn ngữ lập trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập ngôn ngữ lập trình - Người đăng: camonbann
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
Bài tập ngôn ngữ lập trình 9 10 388