Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập ngôn ngữ thực hành HTML

Được đăng lên bởi tinnacool
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 655 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP THỰC HÀNH NGÔN NGỮ HTML
Yêu cầu chung
 Tạo cây thư mục có cấu trúc như sau, lưu giữ các tập tin HTM vào
thư mục HTMLS
 Nội dung văn bản sử dụng bảng mã Unicode
 Mỗi thư mục sẽ lưu 1 loại tập tin, Lưu giữ bài tập để sử dụng về sau
BÀI TẬP 01
Sử dụng trình soạn thảo NotePad soan thảo nội dung sau lưu vào thư mục HTML
 Đặt tên là: Wellcom.htm
 Save as type: All Files
 Encoding: UTF-8
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Well com to HTML </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
Chào mừng bạn đã đến với ngôn ngữ thiết kế web HTML (Hypertext Makup Language)
</BODY>
</HTML>

Mở xem kết quả trang HTML
Xem Source Code trang web từ trình duyệt
Mở tập tin HTML từ trình soạn thảo và lưu lạI với tên khác là: Wellcom2.HTM
Điều chỉnh nội dung hiện thị trong trang là: Chúc các bạn học tốt ngôn ngữ HTML
BÀI TẬP 02 (Lưu tập tin tên Cohaimo.htm)
Sử dụng ngôn ngữ HTM soạn thảo trang Web có nội dung và định dạng theo mẫu
Yêu cầu:
 Có nộI dung thanh tiêu đề, định dạng đậm, nghiêng,
gạch chân, gạch ngang chữ,
 Có phân cách các đoạn, xuống dòng cho mỗi câu thơ,
có câu ghi chú
 Cố định nội dung bài thơ không bị rớt dòng khi độ
rộng cửa sổ trình duyệt không đủ,




BÀI TẬP 03 (Lưu tập tin tên: ChisoTrenduoi.htm)
Yêu cầu: Dòng 1 cỡ chữ 4 in đậm

BÀI TẬP 04 (Lưu tập tin tên: Kyhieudacbiet.htm)
 Các ký hiệu sử dụng mã tên hay mã
code
 2 đường kẽ ngang không bóng, kích
thước 100% và 50% cửa sổ
 Có màu đỏ cho các ký tự đặc biệt.
 Màu nền tùy ý. tất cả văn bản không bị
rớt dòng.

ThS. Dương Thành Phết

Trang 1

BÀI TẬP 05: (Lưu tập tin tên: Hieuungvb.htm)
Tạo hiệu ưng chuyển động cho các dòng văn bản trên trang:
 Lặp liên tục từ trái sang phải, chữ đỏ, cỡ 4
 LoạI hiệu ứng: Đến viền trang hiệu ứng chuyển động
ngược lại (Alternate).
BÀI TẬP 06: (Lưu tập tin tên: ChuongTrinhDTWeb1.htm)
 Dòng đầu cỡ tiêu đề H3, màu đỏ
 Các dòng nội dung dạng danh sách không đánh số thứ tự. Màu xanh.
 Dòng cuối có sử dụng văn bản dạng chú thích, có màu khác

BÀI TẬP 07: (Lưu tập tin tên: ChuongTrinhDTWeb2.htm)
 Dòng đầu cở tiêu đề H3, Đỏ
 Các dòng nội dung dạng DS có đánh số thứ
tự, màu xanh.(Màu nền tuỳ ý.)

BÀI TẬP 08: (Lưu tập tin tên: ChuongTrinhDTWeb.htm)
Thiết kế dạng danh sách có đánh số thứ tự lồng nhau. Đường kẽ ngang không bóng 30% cửa sổ. Dòng
cuối dạng văn bản chú thích.

BÀI TẬP 09: (Lưu tập tin tên:
ChuongTrinhDTTHVP.htm)
Thiết kế dạng danh sách định nghĩa. Màu chữ tùy ý. Có ảnh nền tùy ý Lưu trong thư mục Images.

ThS. Dương Thành Phết

Trang 2

BÀI TẬP 10: (Lưu tập tin tên: TaisanBill.htm)
Th...
BÀI TẬP THỰC HÀNH NGÔN NGỮ HTML
Yêu cầu chung
Tạo cây thư mục có cấu trúc như sau, lưu giữ các tập tin HTM vào
thư mục HTMLS
Nội dung văn bản sử dụng bảng mã Unicode
Mỗi thư mục sẽ lưu 1 loại tập tin, Lưu giữ bài tập để sử dụng về sau
BÀI TẬP 01
Sử dụng trình soạn thảo NotePad soan thảo nội dung sau lưu vào thư mục HTML
Đặt tên là: Wellcom.htm
Save as type: All Files
Encoding: UTF-8
Mở xem kết quả trang HTML
Xem Source Code trang web từ trình duyệt
Mở tập tin HTML từ trình soạn thảo và lưu lạI với tên khác là: Wellcom2.HTM
Điều chỉnh nội dung hiện thị trong trang là: Chúc các bạn học tốt ngôn ngữ HTML
BÀI TẬP 02 (Lưu tập tin tên Cohaimo.htm)
Sử dụng ngôn ngữ HTM soạn thảo trang Web có nội dung và định dạng theo mẫu
Yêu cầu:
nộI dung thanh tiêu đề, định dạng đậm, nghiêng,
gạch chân, gạch ngang chữ,
phân cách các đoạn, xuống dòng cho mỗi câu thơ,
có câu ghi chú
Cố định nội dung bài thơ không bị rớt dòng khi độ
rộng cửa sổ trình duyệt không đủ,
BÀI TẬP 03 (Lưu tập tin tên: ChisoTrenduoi.htm)
Yêu cầu: Dòng 1 cỡ chữ 4 in đậm
BÀI TẬP 04 (Lưu tập tin tên: Kyhieudacbiet.htm)
Các ký hiệu sử dụng mã tên hay mã
code
2 đường kẽ ngang không bóng, kích
thước 100% và 50% cửa sổ
Có màu đỏ cho các ký tự đặc biệt.
Màu nền tùy ý. tất cả văn bản không bị
rớt dòng.
ThS. Dương Thành Phết Trang 1
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Well com to HTML </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
Chào mừng bạn đã đến với ngôn ngữ thiết kế web HTML (Hypertext Makup Language)
</BODY>
</HTML>
Bài tập ngôn ngữ thực hành HTML - Trang 2
Bài tập ngôn ngữ thực hành HTML - Người đăng: tinnacool
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập ngôn ngữ thực hành HTML 9 10 839