Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập nguyên lý truyền thông

Được đăng lên bởi dauductri-95
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1226 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP NGUYÊN LÝ TRUYỀN THÔNG
Bài 1:
Cho nguồn tin X = ( x1, x2,x3) truyền trên kênh có nhiễu tại đầu thu thu được nguồn Y =
(y1,y2), với xác suất đồng thời:
P(x1,y1) = 0,1; p(x2,y1) = 0,2;p(x3,y1) = 0,2
P(x1,y2) = 0,1; p(x2,y2) = 0,2; p(x3,y2) = 0,2
1. Hãy xác định lượng tin riêng của mỗi bản tin trong nguồn phát và nguồn tin.
2. Xác định lượng tin trung bình của nguồn phát, nguồn thu.
3. Lượng tin có điều kiện I(xi|yj) lượng tin đồng thời I(xi,yj)
Bài 2:
Cho nguồn tin X = (a,b) có xác suất xuất hiện đồng đều, truyền trên kênh có nhiễu thu được Y =
(c,d) biết xác suất có điều kiện:
P(c/a) = 1/3, P(d/a) = 2/3; P(c/b) = 2/3; P(d/b) = 1/3
1. Hãy xác định lượng tin riêng của mỗi tin trong nguồn phát và nguồn thu.
2. Hãy xác định lượng tin trung bình của nguồn phát và nguồn thu
3. Lượng tin có điều kiện I(xi|yj) lượng tin đồng thời I(xi,yj)
Câu 3:
Cho nguồn tin X = (x1,x2) truyền trên kênh có nhiễu thu được Y = (y1,y2,y3) có xác suất đồng
thời:
P(x1,y1) = 0,1; p(x2,y1) = 0,2; p(x1,y2) = 0,2;p(x2,y2) = 0,2; p(x1,y3) = 0,1; p(x2,y3) = 0,2
1. Hãy xác định lượng tin riêng của mỗi tin của nguồn phát và nguồn thu.
2. Hãy xác định lượng tn trung bình của nguồn phát và nguồn thu. Lượng tin có điều kiện
I(yj |xi) và lượng tin đồng thời I(xi,yj)
3. Lượng tin có điều kiện I(xi|yj) lượng tin đồng thời I(xi,yj)
Câu 4: Cho nguồn tin X = (x1,x2) với xác suất xuất hiện p(x1) = 0,3 và p(x2) = 0,7 truyền trên
kênh có nhiễu thu được Y = (y1,y2,y3) với xác suất có điều kiện:
P(y1/x1) = ½; p(y2/x1) = 1/4; p(y3/x1) = ¼; p(y1/x2) = ¼; p(y2/x2) = ¼; p(y3/x2)= 1/2
1. Hãy xác định lượng tin riêng của mỗi bản tin phía phát và phía thu.
2. Lượng tin trung bình của nguồn phát và nguồn thu.
3. Lượng tin có điều kiện I(xi|yj) lượng tin đồng thời I(xi,yj)

Bài 5:
Cho nguồn tin X = ( x1, x2,x3) truyền trên kênh có nhiễu tại đầu thu thu được nguồn Y =
(y1,y2), với xác suất đồng thời:
P(x1,y1) = 0,2; p(x2,y1) = 0,1;p(x3,y1) = 0,2
P(x1,y2) = 0,2; p(x2,y2) = 0,2; p(x3,y2) = 0,1
1. Hãy xác định lượng tin trung bình của nguồn phát và nguồn thu.
2. Hãy xác định lượng tin trung bình có điều kiện I(Y|X) và lượng tin dồng thời I(X,Y)
Bài 6:
Cho nguồn tin X = (a,b) có xác suất xuất hiện đồng đều, truyền trên kênh có nhiễu thu
được Y = (c,d) biết xác suất có điều kiện: P(c/a) = 2/3, P(d/a) = 1/3; P(c/b) =1/3; P(d/b) = 2/3
1. Hãy xác định lượng tin trung bình của nguồn phát và nguồn thu.
2. Hãy xác định lượng tin trung bình có điều kiện I(Y|X) và lượng tin dồng thời I(X,Y)
Bài 7:
Cho nguồn tin X = (x1,x...
BÀI TẬP NGUYÊN LÝ TRUYỀN THÔNG
Bài 1:
Cho nguồn tin X = ( x1, x2,x3) truyền trên kênh có nhiễu tại đầu thu thu được nguồn Y =
(y1,y2), với xác suất đồng thời:
P(x1,y1) = 0,1; p(x2,y1) = 0,2;p(x3,y1) = 0,2
P(x1,y2) = 0,1; p(x2,y2) = 0,2; p(x3,y2) = 0,2
1. Hãy xác định lượng tin riêng của mỗi bản tin trong nguồn phát và nguồn tin.
2. Xác định lượng tin trung bình của nguồn phát, nguồn thu.
3. Lượng tin có điều kiện I(x
i
|y
j
) lượng tin đồng thời I(x
i
,y
j
)
Bài 2:
Cho nguồn tin X = (a,b) có xác suất xuất hiện đồng đều, truyền trên kênh có nhiễu thu được Y =
(c,d) biết xác suất có điều kiện:
P(c/a) = 1/3, P(d/a) = 2/3; P(c/b) = 2/3; P(d/b) = 1/3
1. Hãy xác định lượng tin riêng của mỗi tin trong nguồn phát và nguồn thu.
2. Hãy xác định lượng tin trung bình của nguồn phát và nguồn thu
3. Lượng tin có điều kiện I(x
i
|y
j
) lượng tin đồng thời I(x
i
,y
j
)
Câu 3:
Cho nguồn tin X = (x1,x2) truyền trên kênh có nhiễu thu được Y = (y1,y2,y3) có xác suất đồng
thời:
P(x1,y1) = 0,1; p(x2,y1) = 0,2; p(x1,y2) = 0,2;p(x2,y2) = 0,2; p(x1,y3) = 0,1; p(x2,y3) = 0,2
1. Hãy xác định lượng tin riêng của mỗi tin của nguồn phát và nguồn thu.
2. Hãy xác định lượng tn trung bình của nguồn phát và nguồn thu. Lượng tin có điều kiện
I(y
j
|x
i
) và lượng tin đồng thời I(x
i
,y
j
)
3. Lượng tin có điều kiện I(x
i
|y
j
) lượng tin đồng thời I(x
i
,y
j
)
Câu 4: Cho nguồn tin X = (x1,x2) với xác suất xuất hiện p(x1) = 0,3 và p(x2) = 0,7 truyền trên
kênh có nhiễu thu được Y = (y1,y2,y3) với xác suất có điều kiện:
P(y1/x1) = ½; p(y2/x1) = 1/4; p(y3/x1) = ¼; p(y1/x2) = ¼; p(y2/x2) = ¼; p(y3/x2)= 1/2
1. Hãy xác định lượng tin riêng của mỗi bản tin phía phát và phía thu.
2. Lượng tin trung bình của nguồn phát và nguồn thu.
3. Lượng tin có điều kiện I(x
i
|y
j
) lượng tin đồng thời I(x
i
,y
j
)
Bài tập nguyên lý truyền thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập nguyên lý truyền thông - Người đăng: dauductri-95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập nguyên lý truyền thông 9 10 214