Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập OOP

Được đăng lên bởi Hau Luu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 339 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập: Lớp C có ptkd mặc định ra in "D". Lớp C có pt show in ra
"C".
Lớp D kế thừa C, D có nội dung:
class D extends C {
public D( ) { Sysout("C") ; }
public show( ) { super.show( ) ; Sysout("E") ; } }
Cho lớp G như sau:
class G{

C

public static
get(int x){
if( x * x % 6 >= 3) return new D( ) ;
if( x % 3 >= 1) return new C( ) ;
return D( ) ; } }

<

Với: for(int j = X; j X + 9; j++)
{ C obj = G.get( j + 1); obj.show( ) ; }
Xác định "C", "D", "E" khi X = 11
BÀI 2: Cho lớp A có ptkd mặc định in ra "C". Pt public show của
A in ra "B".
Lớp B kế thừa A, pt show của B như sau:
public void show( ) { super.show( ) ; Sysout("A") ; }
Lớp C có khai báo như sau:
class C { public A obj = new B( ) ;
public C( ) { Sysout("B"); }
public void m(A x) { Sysout("C"); x.show( ) ; } }
Lớp D kế thừa C, có khai báo các thuộc tính và phương thức như
sau:
public A y = new A( ) ;
public D( ) { Sysout("D") ; }
public void m(A x) { Sysout("B"); y.show( ) ; x.show( ); }
Cho lớp F có pt get như sau:
public static C get(int x) { if(x % 6 >= 2) return new D( ) ; return
new C( ) ; }
Cho đoạn mã nguồn sau:
for(int j = X; j < X + 12; j++){ C z = F.get(j + 3) ; z.m(z.obj) ; }

Hãy xác định số lần in ra "A", "B", "C", "D". Với X = 16
BÀI 3: Tương tự bài 2 nhưng có bổ sung như sau
Lớp E kế thừa C và E có khai báo như sau:
public E( ) { obj = new A( ); }
public void m(A x) { super.m(x) ; Sysout("A"); Sysout("B");
Sysout("C"); Sysout("D"); }
Hàm get của F như sau:
public static C get(int x){
if( x % 5 >= 3) return new D( );
if(x % 4 <= 1) return new E( );
return new C( );
}
Giá trị X bây giờ là 32
Bài 4: Cho lớp A có ptkd mặc định in ra "B".
Lớp B kế thừa A có ptkd mặc định in ra "C".
Lớp C kế thừa B, có các thuộc tính và phương thức sau:
class C extends B{
public A obj = new B( ) ;
public A x ;
public C( ) { x = new A( ) ; Sysout("A") ; }
}
Lớp D kế thừa C, có các thuộc tính và phương thức sau:
class D extends C {
public D( ) { x = new B( ) ; Sysout ("D") ; obj = new A( ) ;}
}
Pt show của A in ra "A" và pt show của B sẽ được ghi đè sao cho in ra "B".
Cho lớp F có pt get như sau:
public static C get(int x)
{ Ct;
if(x % 7 <= 3) t = new D( );
else t = new C( );
if(x % 3 <= 1) t.obj = new B( ) ;
if(x % 5 >= 3) t.x = new A( ) ;
return t ;
}
Cho lớp G có pt get như sau:
public static void get(int x, C objC )
{ if(x*x % 3 <= 1)
objC = new D( ) ;

}
Cho vòng lặp for như sau:
for(int j = X ; j < X + 12; j++)
{
C y = F.get(j + 2) ; G.get(j + 2, y) ; y.x.show( ) ; y.obj.show( ) ; }
Làm bài với X = 16...
Bài tập: Lớp C ptkd mặc định ra in "D". Lớp C pt show in ra
"C".
Lớp D kế thừa C, D có nội dung:
class D extends C {
public D( ) { Sysout("C") ; }
public show( ) { super.show( ) ; Sysout("E") ; } }
Cho lớp G như sau:
class G{
public static C get(int x){
if( x * x % 6 >= 3) return new D( ) ;
if( x % 3 >= 1) return new C( ) ;
return D( ) ; } }
Với: for(int j = X; j < X + 9; j++)
{ C obj = G.get( j + 1); obj.show( ) ; }
Xác định "C", "D", "E" khi X = 11
BÀI 2: Cho lớp A ptkd mặc định in ra "C". Pt public show của
A in ra "B".
Lớp B kế thừa A, pt show của B như sau:
public void show( ) { super.show( ) ; Sysout("A") ; }
Lớp C có khai báo như sau:
class C { public A obj = new B( ) ;
public C( ) { Sysout("B"); }
public void m(A x) { Sysout("C"); x.show( ) ; } }
Lớp D kế thừa C, khai báo các thuộc tính phương thức như
sau:
public A y = new A( ) ;
public D( ) { Sysout("D") ; }
public void m(A x) { Sysout("B"); y.show( ) ; x.show( ); }
Cho lớp F có pt get như sau:
public static C get(int x) { if(x % 6 >= 2) return new D( ) ; return
new C( ) ; }
Cho đoạn mã nguồn sau:
for(int j = X; j < X + 12; j++){ C z = F.get(j + 3) ; z.m(z.obj) ; }
Bài tập OOP - Trang 2
Bài tập OOP - Người đăng: Hau Luu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập OOP 9 10 617