Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập OOP

Được đăng lên bởi harrynguyen
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2174 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Bài tập cơ bản về lớp
1. Xaây döïng lôùp bieåu dieãn khaùi nieäm soá phöùc vôùi hai thaønh phaàn döõ lieäu thöïc, aûo vaø caùc haøm thaønh
phaàn xuaát, nhaäp, ñònh giaù trò cho soá phöùc, coäng, tröø, nhaân, chia hai soá phöùc.
Vieát chöông trình cho pheùp nhaäp vaøo hai soá phöùc, in ra keát quaû caùc pheùp toaùn coäng, tröø, nhaân, chia
hai soá phöùc keå treân.
2. Thieát laäp lôùp PhanSo ñeå bieåu dieãn khaùi nieäm phaân soá vôùi hai thaønh phaàn döõ lieäu töû soá, maãu soá vaø
caùc haøm thaønh phaàn coäng, tröø, nhaân, chia hai phaân soá, caùc haøm thaønh phaàn xuaát, nhaäp, ñònh giaù trò
cho phaân soá. Vieát chöông trình cho pheùp nhaäp vaøo hai phaân soá, in ra keát quaû caùc pheùp toaùn coäng,
tröø, nhaân, chia hai phaân soá keå treân.
3. Thieát laäp lôùp bieåu dieãn khaùi nieäm ñieåm trong maët phaúng vôùi hai thaønh phaàn döõ lieäu hoaønh ñoä vaø
tung ñoä. Vieát caùc phöông thöùc thieát laäp, caùc haøm thaønh phaàn cho pheùp thay ñoåi noäi dung cuûa ñieåm,
laáy hoaønh ñoä, tung ñoä, tònh tieán, nhaäp, xuaát moät ñieåm, haøm veõ ñieåm trong cheá ñoä ñoà hoïa.
4. Vieát ñònh nghóa lôùp TamGiac ñeå bieåu dieãn khaùi nieäm tam giaùc trong maët phaúng vôùi caùc phöông
thöùc thieát laäp, huyû boû (neáu coù). Caùc haøm thaønh phaàn nhaäp, xuaát, tònh tieán, quay, phoùng to, thu nhoû
vaø veõ tam giaùc.
5. Vieát ñònh nghóa lôùp DaGiac ñeå bieåu dieãn khaùi nieäm ña giaùc trong maët phaúng vôùi caùc haøm thaønh
phaàn töông töï nhö lôùp TamGiac.
6. Vieát ñònh nghóa lôùp bieåu dieãn khaùi nieäm thôøi gian vôùi caùc thaønh phaàn döõ lieäu giôø, phuùt, giaây vôùi
caùc thao taùc thích hôïp.
7. Vieát ñònh nghóa lôùp Stack ñeå bieåu dieãn khaùi nieäm moät Stack caùc soá nguyeân vôùi thao taùc töông öùng.

Vieát chöông trình phaân tích moät soá thaønh thöøa soá nguyeân toá roài in ra theo thöù töï ngöôïc söû duïng
Stack ôû caâu treân.
Ví duï : Nhaäp vaøo:
750
In ra:
750 = 5 * 5 * 5 * 3 * 2
Vieát chöông trình ñoåi moät soá sang heä thaäp luïc phaân, heä baùt phaân, heä nhò phaân söû duïng Stack ôû
caâu treân.
8. Vieát ñònh nghóa lôùp Queue ñeå bieåu dieãn khaùi nieäm haøng ñôïi caùc soá nguyeân vôùi thao taùc töông öùng.
9. Vieát ñònh nghóa lôùp String ñeå bieåu dieãn khaùi nieäm chuoãi kyù töï vôùi caùc phöông thöùc thieát laäp vaø huyû
boû, caùc haøm thaønh phaàn tính chieàu daøi chuoãi, noái ai chuoãi, ñaûo chuoãi, nhaäp vaø xuaát chuoãi.
10. Ñònh nghóa lôùp List bieåu dieãn khaùi nieäm danh saùch lieân keát ñôn caùc soá nguyeân vôùi phöông thöùc
thieát laäp vaø hu...
1
Bài tp cơ bn v lp
1. Xaây döïng lôùp bieåu dieãn khaùi nieäm soá phöùc vôùi hai thaønh phaàn döõ lieäu thöïc, aûo vaø caùc haøm thaønh
phaàn xuaát, nhaäp, ñònh giaù trò cho soá phöùc, coäng, tröø, nhaân, chia hai soá phöùc.
Vieát chöông trình cho pheùp nhaäp vaøo hai soá phöùc, in ra keát quaû caùc pheùp toaùn coäng, tröø, nhaân, chia
hai soá phöùc keå treân.
2. Thieát laäp lôùp PhanSo ñeå bieåu dieãn khaùi nieäm phaân soá vôùi hai thaønh phaàn döõ lieäu töû soá, maãu soá vaø
caùc haøm thaønh phaàn coäng, tröø, nhaân, chia hai phaân soá, caùc haøm thaønh phaàn xuaát, nhaäp, ñònh giaù trò
cho phaân soá. Vieát công trình cho pheùp nhaäp vaøo hai phaân soá, in ra keát quaû caùc pheùp toaùn coäng,
tröø, nhaân, chia hai phaân soá keå treân.
3. Thit lp lôùp bieåu dieãn khaùi nim ñieåm trong mt phaúng vôùi hai thaønh phaàn döõ lieäu hoaønh ñoä vaø
tung ñoä. Vit caùc phöông thöùc thieát laäp, caùc haøm thaønh phaàn cho pheùp thay ñoåi noäi dung cuûa ñieåm,
laáy hoaønh ñoä, tung ñoä, tònh tieán, nhaäp, xuaát moät ñieåm, haøm veõ ñieåm trong cheá ñoä ñoà hoïa.
4. Vieát ñònh nghóa lôùp TamGiac ñeå bieåu dieãn khaùi nieäm tam giaùc trong mt phaúng vôùi caùc phöông
thöùc thieát laäp, huyû boû (neáu coù). Caùc haøm thaønh phaàn nhaäp, xuaát, tònh tieán, quay, phoùng to, thu nhoû
vaø veõ tam giaùc.
5. Vieát ñònh nghóa lôùp DaGiac ñeå bieåu dieãn khaùi nieäm ña giaùc trong maët phaúng vôùi caùc haøm thaønh
phaàn ông töï nhö lôùp TamGiac.
6. Vieát ñònh nghóa lôùp bieåu dieãn khaùi nieäm thôøi gian ùi caùc thaønh phaàn döõ lieäu giôø, phuùt, giaây vôùi
caùc thao taùc thích hôïp.
7. Vieát ñònh nghóa lôùp Stack ñbieåu dieãn khaùi nieäm moät Stack caùc soá nguyeân vôùi thao taùc töông öùng.
Vieát chöông trình phaân tích moät soá thaønh thöøa soá nguyeân toá roài in ra theo thöù töï ngöôïc söû duïng
Stack ôû caâu treân.
Ví duï : Nhaäp vaøo: 750
In ra: 750 = 5 * 5 * 5 * 3 * 2
Vieát chöông trình ñoåi moät soá sang heä thaäp luïc phaân, heä baùt phaân, heä nhò phaân söû duïng Stack ôû
caâu treân.
8. Vieát ñònh nghóa lôùp Queue ñbieåu dieãn khaùi nieäm haøng ñôïi caùc soá nguyeân vôùi thao taùc töông öùng.
9. Vieát ñònh nghóa lôùp String ñeå bieåu dieãn khaùi nieäm chuoãi kyù töï vôùi caùc phöông thöùc thieát laäp vaø huyû
boû, caùc haøm thaønh phaàn tính chieàu daøi chuoãi, noái ai chuoãi, ñaûo chuoãi, nhaäp vaø xuaát chuoãi.
10. Ñònh nghóa lôùp List bieåu dieãn khaùi nieäm danh saùch lieân keát ñôn caùc soá nguyn vôùi phöông thöùc
thieát laäp vaø huyû boû vaø caùc haøm thaønh phaàn xuaát, nhaäp, theâm ñaàu, theâm cuoái.
11. Cho ñoaïn chöông trình sau:
#include <iostream.h>
main()
{
cout << "Hello, world.\n";
}
Haõy söûa laïi chöông trình treân, nhöng khoâng söûa chöõa gì haøm main, ñeå chöông trình coù theå taïo
ra keát xuaát:
Entering the Hello program saying...
Bài tập OOP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập OOP - Người đăng: harrynguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập OOP 9 10 727