Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Pascal

Được đăng lên bởi huuthiep280496
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 743 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập Pascal Buổi 12+1:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Viết chương trình tính tổng sau:
S=1+x+x2+…+xn với hai số nguyên dương x và n nhập vào từ bàn phím
Viết chương trình tính tổng sau:
S=1-x+x2-x3+…+(-1)n .xn (với hai số nguyên dương x và n nhập vào từ bàn
phím)
Viết chương trình tìm ước số chung lớn nhất của hai số nguyên dương a, b
nhập vào từ bàn phím.
Viết chương trình nhập một dãy các số nguyên từ bàn phím và thực hiện
đếm xem có bao nhiêu số dương và tính tổng các số dương đó.
Viết chương trình nhập một dãy các số nguyên từ bàn phím và thực hiện
đếm xem có bao nhiêu số chẵn và tính tổng các số chẵn và đó.
Xây dựng chương trình con thực hiện đổi chỗ hai số, từ đó viết chương trình
sắp xếp mảng 1 chiều theo chiều tăng dần (giảm dần).
Cho ma trận A [10,10] hãy lập chương trình:
a. Tính tổng bình phương các số trên hàng chẵn
b. Tổng căn bậc hai của các số ở cột lẻ
c. Có bao nhiều phần tử nằm trong dải số 2..5.
d. Tìm số lớn nhất của tường hàng
e. Tìm số nhỏ nhất từng cột.

...
Bài tập Pascal Buổi 12+1:
1. Viết chương trình tính tổng sau:
S=1+x+x
2
+…+x
n
với hai số nguyên dương x và n nhập vào từ bàn phím
2. Viết chương trình tính tổng sau:
S=1-x+x
2
-x
3
+…+(-1)
n
.x
n
(với hai số nguyên dương x và n nhập vào từ bàn
phím)
3. Viết chương trình tìm ước số chung lớn nhất của hai số nguyên dương a, b
nhập vào từ bàn phím.
4. Viết chương trình nhập một dãy các số nguyên từ bàn phím và thực hiện
đếm xem có bao nhiêu số dương và tính tổng các số dương đó.
5. Viết chương trình nhập một dãy các số nguyên từ bàn phím và thực hiện
đếm xem có bao nhiêu số chẵn và tính tổng các số chẵn và đó.
6. Xây dựng chương trình con thực hiện đổi chỗ hai số, từ đó viết chương trình
sắp xếp mảng 1 chiều theo chiều tăng dần (giảm dần).
7. Cho ma trận A [10,10] hãy lập chương trình:
a. Tính tổng bình phương các số trên hàng chẵn
b. Tổng căn bậc hai của các số ở cột lẻ
c. Có bao nhiều phần tử nằm trong dải số 2..5.
d. m số lớn nhất của tường hàng
e. Tìm số nhỏ nhất từng cột.
Bài tập Pascal - Người đăng: huuthiep280496
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tập Pascal 9 10 605