Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Pascal cơ bản

Được đăng lên bởi yashainu291
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 600 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập pascal cơ bản dành cho hs-sv
Bài 1:
Viết chương trình nhập vào 1 số N nguyên dương và in ra màn hình các sỗ chẵn từ 0N
mỗi số chiếm 4 vị trí và 15 số trên 1 dòng.
Lời giải:
uses crt; {khai bao' thu vien crt}
var n,i,dem:integer;
BEGIN
clrscr;{ cau lenh xoa man hinh};
write('Nhap n: ');readln(n);
dem:=0;
for i:=1 to n do
begin
if i mod 2=0 then
begin
write(i:4);
dem:=dem+1;
end;
if dem=15 then
begin
dem:=0;
writeln;{in duoc 15 so thi xuong dong};
end;
end;
readln
END.
Bài 2:
Nhập vào 2 số nguyên dương a và b.
+ Tính và in ra màn hình tổng, hiệu, tích, thương và UCLN của 2 số đó
+ Tính tổng các ước số dương của |a+b|
Lời giải:
uses crt;
var a,b,tg,i,tong:integer;
function tinh(x,y:integer):integer;
begin
tg:= x mod y;
if tg=0 then tinh:=y else tinh:=tinh(y,tg);
end;
BEGIN
clrscr;
write('Nhap a: ');readln(a);
write('Nhap b: ');readln(b);
tong:=1;
for i:=2 to abs(a+b) do
if (abs(a+b) mod i =0) then tong:=tong+i;
writeln('Tong 2 so la: ',a+b);
writeln('Hieu 2 so la: ',a-b);
writeln('Tich 2 so la: ',a*b);
writeln('Thuong 2 so la: ',a/b:0:4);
writeln('UCLN 2 so la: ',tinh(a,b));
writeln('Tong cac uoc cua ',a+b,' la: ',tong);
readln
END.
Bài 3:

Lập chương trình nhập vào độ dài các cạnh của tam giác rồi thực hiện :
+ Tính chu vi, diện tích, 3 đường cao của tam giác.
+ Kiểm tra xem tam giác đó có là tam giác cân hoặc vuông không?
Lời giải:
uses crt;
var a,b,c,cv,dt,p:real;
BEGIN
clrscr;
write('Nhap do dai canh a: ');readln(a);
write('Nhap do dai canh b: ');readln(b);
write('Nhap do dai canh c: ');readln(c);
cv:=a+b+c;
p:=(a+b+c)/2;
dt:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
writeln('Chu vi tam giac la: ',cv:0:4);
writeln('Dien tich tam giac la: ',dt:0:4);
writeln('Duong cao canh thu 1 la: ',dt*2/a:0:4);
writeln('Duong cao canh thu 2 la: ',dt*2/b:0:4);
writeln('Duong cao canh thu 3 la: ',dt*2/c:0:4);
if (a=b) or (a=c) or(b=c) then writeln('Tam giac can');
if (a*a=b*b+c*c) or (b*b=a*a+c*c) or (c*c=b*b+a*a)then
writeln('Tam giac vuong');
readln
END.
Bài 4:
Lập trình giải phương trình bậc 2:
Lời giải:
uses crt;
var a,b,c,x1,x2,d:real;
BEGIN
clrscr;
write('Nhap a: ');readln(a);
write('Nhap b: ');readln(b);
write('Nhap c: ');readln(c);
d:=b*b-4*a*c;
if d>0 then
begin
x1:=(-b+sqrt(d))/(2*a);
x2:=(-b-sqrt(d))/(2*a);
writeln('2 nghiem PT la: ',x1:0:2,' va: ',x2:0:2);
end
else if d=0 then
begin
x1:=(-b)/(2*a);
writeln('PT co nghiem kep la: ',x1:0:2);
end
else writeln('PT vo nghiem');
readln
END.
Bài 5:
Nhập vào 1 số nguyên gồm 4 chữ số
-Kiểm tra tình chắn lể
-kiểm tra xem có p...
Bài tập pascal cơ bản dành cho hs-sv
Bài 1:
Viết chương trình nhập vào 1 số N nguyên dương và in ra màn hình các sỗ chẵn từ 0N
mỗi số chiếm 4 vị trí và 15 số trên 1 dòng.
Lời giải:
uses crt; {khai bao' thu vien crt}
var n,i,dem:integer;
BEGIN
clrscr;{ cau lenh xoa man hinh};
write('Nhap n: ');readln(n);
dem:=0;
for i:=1 to n do
begin
if i mod 2=0 then
begin
write(i:4);
dem:=dem+1;
end;
if dem=15 then
begin
dem:=0;
writeln;{in duoc 15 so thi xuong dong};
end;
end;
readln
END.
Bài 2:
Nhập vào 2 số nguyên dương a và b.
+ Tính và in ra màn hình tổng, hiệu, tích, thương và UCLN của 2 số đó
+ Tính tổng các ước số dương của |a+b|
Lời giải:
uses crt;
var a,b,tg,i,tong:integer;
function tinh(x,y:integer):integer;
begin
tg:= x mod y;
if tg=0 then tinh:=y else tinh:=tinh(y,tg);
end;
BEGIN
clrscr;
write('Nhap a: ');readln(a);
write('Nhap b: ');readln(b);
tong:=1;
for i:=2 to abs(a+b) do
if (abs(a+b) mod i =0) then tong:=tong+i;
writeln('Tong 2 so la: ',a+b);
writeln('Hieu 2 so la: ',a-b);
writeln('Tich 2 so la: ',a*b);
writeln('Thuong 2 so la: ',a/b:0:4);
writeln('UCLN 2 so la: ',tinh(a,b));
writeln('Tong cac uoc cua ',a+b,' la: ',tong);
readln
END.
Bài 3:
Bài tập Pascal cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Pascal cơ bản - Người đăng: yashainu291
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bài tập Pascal cơ bản 9 10 510