Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Pascal có lời giải

Được đăng lên bởi linhhoa93-gmail-com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1971 lần   |   Lượt tải: 24 lần
NHP MÔN TIN HC
SV: LINH HÒA KT 4D - QUI
1
Bµi 1: NhËp sè tù nhiªn n vµ mét d·y sè thùc x
1
,x
2,,
x
n
.
-T×m sè lín nhÊt, nhá nhÊt cña d·y.
-§Õm trong d·y cã bao nhiªu sè d-¬ng, bao nhiªu sè ©m, bao nhiªu sè 0? Lo¹i nµo nhiÒu nhÊt?
Bµi gi¶i:
Program BT1_dc;
Uses CRT;
Var A:array[1..50] of Real;
i, j, n, Sd, Sa, So: Integer;
Max, min:Real;
BEGIN
Clrscr;
Write(‘Nhap so phan tu n= ‘);
Readln(n);
For i:=1 to n do
Begin
Write(‘A[ ‘, i, ’ ]= ‘);
Readln(A[i]);
End;
For i:=1 to n do write(A[i]:3:0);
Max:=0; Min:=0; Sd:=0; Sa:=0; So:=0;
For i:=1 to n do
Begin
If Max< A[i] then Max:=A[i];
If Min> A[i] then Min:=A[i];
End;
Writeln(‘So lon nhat la: ‘,Max:8:2);
Writeln(‘So nho nhat la: ‘, Min:8:2);
For i:=1 to n do
Begin
If A[i]>0 then Sd:=Sd+1;
If A[i]<0 then Sa:=Sa+1;
If A[i]=0 then So:=So+1;
End;
Writeln(‘So duong co: ‘,Sd,’ so’);
Writeln(‘So am co: ‘,Sa,’ so’);
Writeln(‘So 0 xuat hien: ‘,So,’ lan’);
If (Sd>Sa) and (Sd>So) then writeln(‘So duong nhieu nhat’)
Else
If (Sa>Sd) and (Sa>So) then writeln(‘So am nhieu nhat’)
Else
If (So>Sd) and (So>Sa) then writeln(‘So 0 xuat hien nhieu nhat’)
Else
writeln(‘Khong loai nao nhieu nhat’);
Readln;
END.
Bµi 2: NhËp mét d·y sè nguyªn x
1
,x
2
,,x
n
. In riªng c¸c sè ch½n, c¸c sè lÎ, mçi lo¹i trªn mét dßng.
Bµi gi¶i:
Program BT2_dc;
Uses CRT;
Var A:array[1..50] of Integer;
i, n: Integer;
BEGIN
Clrscr;
Write(‘Nhap so phan tu n= ‘);
Readln(n);
For i:=1 to n do
Begin
Writeln(‘Nhap A[ ‘,i,’ ]= ‘);
Bài tập Pascal có lời giải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Pascal có lời giải - Người đăng: linhhoa93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bài tập Pascal có lời giải 9 10 986