Ktl-icon-tai-lieu

bài tập phân tích hệ thống thông tin

Được đăng lên bởi Ngụy Tố Trinh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 269 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ
THỐNG THÔNG TIN
Nhóm 4 :



Hoàng thị Hải Yến : 11I2
Chu Thị Oanh : 11I1
Trần Như ý : 11I4
Trần Thanh Minh : 11I1

Biểu đồ ngử cảnh :cơ sở buôn bán hang hóa .

CƠ
SỞ
BUÔN
BÁN
HÀNG

KHÁ
CH
HÀ



Biểu đồ phân cấp chức năng :

Cơ sở buôn bán
hàng hóa

Nhận hóa
đơn

Xuất

Giải quyết
sự cố

kho
Nhận dạng
hàng hóa

Đối chiếu đơn

Kiểm tra số
lượng hang
hóa

Kiểm tra đơn
hàng

Gửi giấy báo
nợ

Thanh toán
đơn hàng

Viết phiếu nợ

Kiểm tra đơn
hàng

hàng

Ghi sổ hàng
hóa

Dánh sách hồ sơ dử liệu :

Kiểm tra tiền
nợ

Danh từ
1.cơ sở
2.Kho

Nhận xét
=
=

3.Bộ phận mua hàng

Tác nhân
Danh sách

HSDL
4.Bản giá

=

1.Bộ phận mua hàng
5.Phiếu nhập

HS dử liệu
2.Phiếu nhập

6.Thanh toán
3.Thanh toán
7.Bộ phận hàng hóa
4.Phiếu xuất
8.Phiếu xuất

HS dử liệu
=
HS dử liệu
5.Phiếu thu

9.Phiếu thu

HS dử liệu
6.Gửi giấy

11.Gửi giấy

HS dử liệu

...
BÀI TẬP PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ
THỐNG THÔNG TIN
Nhóm 4 : Hoàng thị Hải Yến : 11I2
Chu Thị Oanh : 11I1
Trần Như ý : 11I4
Trần Thanh Minh : 11I1
Biểu đồ ngử cảnh :cơ sở buôn bán hang hóa .
Biểu đồ phân cấp chức năng :
SỞ
BUÔN
BÁN
HÀNG
KHÁ
CH
Cơ sở buôn bán
hàng hóa
bài tập phân tích hệ thống thông tin - Trang 2
bài tập phân tích hệ thống thông tin - Người đăng: Ngụy Tố Trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
bài tập phân tích hệ thống thông tin 9 10 685