Ktl-icon-tai-lieu

bài tập phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Được đăng lên bởi btn114
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1277 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

BÀI TẬP PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HTTT
Yêu cầu chung:
1./ Hãy khảo sát hiện trạng, phân loại thông tin, đánh giá yếu kém, xác lập mục tiêu, phạm vi của
HTTT phục vụ quản lý.
2./ Hãy đưa ra các tư tưởng của anh (chị) về hồ sơ khảo sát, hồ sơ phân tích.
3./ Thiết kế ý niệm : vẽ ERD (ERD mở rộng có nêu các ràng buộc toàn vẹn).
4./ Chuyển ERD sang lược đồ CSDL theo mô hình quan hệ.
5./ Hãy đưa ra các tư tưởng của anh (chị) về hồ sơ thiết kế tổng thể và chi tiết, hồ sơ kỹ thuật
chương trình.
6./ Thiết kế DFD cho bài tóan đã chọn.
7./ Thiết kế giao diện (màn hình, báo cáo) cho hệ thống.
Đề số 1:
Công ty ABC có một số nhân viên. Thuộc tính của nhân viên gồm có mã nhân viên, tên nhân
viên, địa chỉ, ngày sinh. Hiện công ty thực hiện một vài dự án. Thông tin về dự án gồm có mã dự
án, tên dự án và ngày bắt đầu. Một nhân viên có thể không tham gia hoặc tham gia một hay
nhiều dự án. Một dự án phải có ít nhất một nhân viên. Tiền lương tham gia dự án của một nhân
viên khác nhau theo từng dự án. Công ty cần lưu số tiền này cho mỗi nhân viên mỗi khi phân
công nhân viên vào một dự án.
Đề số 2:
Một trường đại học có rất nhiều môn học. Thuộc tính của môn học gồm mã số, tên môn học và
số tín chỉ. Mỗi môn học có thể không cần môn tiên quyết, nhưng cũng có thể yêu cầu một môn
tiên quyết. Một môn có thể là tiên quyết của một hay nhiều môn, có thể không là tiên quyết của
môn nào.
Đề số 3:
Một môn học trong một trường cao đẳng có một hoặc nhiều khóa học đã lên lịch, hoặc chưa có
khóa học nào. Thuộc tính của môn học gồm mã môn học, tên môn học, số tín chỉ. Thuộc tính của
khóa học gồm mã khóa học và số của học kỳ. Số của học kỳ gồm hai phần: học kỳ, năm học. Mã
khóa học là một số nguyên, phân biệt các khóa học khác nhau của một môn học, nhưng không
xác định duy nhất một khóa học trong tất cả các khóa học của các môn học.
Đề số 4:
Một bệnh viện có rất nhiều bác sĩ. Thuộc tính của bác sĩ gồm mã bác sĩ và chuyên môn. Thuộc
tính của bệnh nhân gồm mã bệnh nhân và tên bệnh nhân. Một bệnh nhân sẽ được điều trị bởi ít
nhất là một bác sĩ. Một bác sĩ có thể không điều trị cho bệnh nhân nào hoặc điều trị nhiều bệnh
nhân. Bệnh viện cần lưu chi tiết về mỗi lần một bác sĩ điều trị cho một bệnh nhân. Chi tiết điều
trị bao gồm, ngày điều trị, thời gian điều trị và kết quả.

2
Đề số 5:
Một công ty kinh doanh bất động sản cần quản lý thông tin sau: Công ty có nhiều văn phòng đặt
tại nhiều thành phố. Thông tin về mỗi văn phòng là mã số và địa điểm. Mỗi văn phòng có một
hoặc nhiều nhân viên. Nhân viên có m...
1
BÀI TẬP PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HTTT
Yêu cầu chung:
1./ Hãy khảo sát hiện trạng, phân loại thông tin, đánh giá yếu kém, xác lập mục tiêu, phạm vi của
HTTT phục vụ quản lý.
2./ Hãy đưa ra các tư tưởng của anh (chị) về hồ sơ khảo sát, hồ sơ phân tích.
3./ Thiết kế ý niệm : vẽ ERD (ERD mở rộng có nêu các ràng buộc toàn vẹn).
4./ Chuyển ERD sang lược đồ CSDL theo mô hình quan hệ.
5./ Hãy đưa ra các tư tưởng của anh (chị) về hồ sơ thiết kế tổng thể và chi tiết, hồ sơ kỹ thuật
chương trình.
6./ Thiết kế DFD cho bài tóan đã chọn.
7./ Thiết kế giao diện (màn hình, báo cáo) cho hệ thống.
Đề số 1:
Công ty ABC một số nhân viên. Thuộc tính của nhân viên gồm nhân viên, tên nhân
viên, địa chỉ, ngày sinh. Hiện công ty thực hiện một vài dự án. Thông tin về dự án gồm có mã dự
án, n dự án ngày bắt đầu. Một nhân viên thể không tham gia hoặc tham gia một hay
nhiều dự án. Một dự án phải ít nhất một nhân viên. Tiền lương tham gia dự án của một nhân
viên khác nhau theo từng dự án. Công ty cần lưu số tiền này cho mỗi nhân viên mỗi khi phân
công nhân viên vào một dự án.
Đề số 2:
Một trường đại học rất nhiều môn học. Thuộc tính của môn học gồm số, tên môn học
số tín chỉ. Mỗi môn học thể không cần môn tiên quyết, nhưng cũng thể yêu cầu một môn
tiên quyết. Một môn thể tiên quyết của một hay nhiều môn, thể không tiên quyết của
môn nào.
Đề số 3:
Một môn học trong một trường cao đẳng một hoặc nhiều khóa học đã lên lịch, hoặc chưa
khóa học nào. Thuộc tính của môn học gồm mã môn học, tên môn học, số tín chỉ. Thuộc tính của
khóa học gồm mã khóa học và số của học kỳ. Số của học kỳ gồm hai phần: học kỳ, năm học.
khóa học một số nguyên, phân biệt các khóa học khác nhau của một môn học, nhưng không
xác định duy nhất một khóa học trong tất cả các khóa học của các môn học.
Đề số 4:
Một bệnh viện rất nhiều bác sĩ. Thuộc tính củac gồm bác chuyên môn. Thuộc
tính của bệnh nhân gồm bệnh nhân n bệnh nhân. Một bệnh nhân sẽ được điều trị bởi ít
nhất một bác sĩ. Một bác thể không điều trị cho bệnh nhân nào hoặc điều trị nhiều bệnh
nhân. Bnh viện cần lưu chi tiết về mỗi lần một bác điều trcho một bệnh nhân. Chi tiết điều
trị bao gồm, ngày điều trị, thời gian điều trị và kết quả.
bài tập phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Trang 2
bài tập phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Người đăng: btn114
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
bài tập phân tích thiết kế hệ thống thông tin 9 10 266