Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập PHP căn bản.

Được đăng lên bởi Huỳnh Tấn Vỹ
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 866 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LẬP TRÌNH VIÊN MÃ NGUỒN MỞ PHP

Một số bài thực hành PHP căn bản
Bài tập 3.1: Tạo và kiểm tra kết quả của các trang PHP với Dreamveawer CS5, Apache server.
Bước 1. Tạo website với công cụ Dreamveawer

Hình 1.1 – Giao diện tạo site
Chọn New Site

Hình 1.2 – Thiết lặp tên

Lập trình viên mã nguồn mở PHP – Bài tập căn bản
Chọn server để cấu hình server web phục vụ biên dịch PHP. Tiếp đến, nhấn vào dấu cộng (+) để thêm thông tin máy
chủ web.

Hình 1.3 – Máy chủ web
Cung cấp thông tin như hình và chuyển sang tab Advanced

Hình 1.4 – Chọn công nghệ PHP MySQL
Nhấn lựa chọn từ hộp xổ (Server Model) như trên hình. Tiếp đến, nhấn Save để hoàn thành thiết lập máy chủ web.

Hình 1.5 – Xác nhận kiểm tra qua máy chủ
Nhấn vào Testing như hình trên. Nhấn Save để hoàn thành giai đoạn tạo và cấu hình website. Chúng ta sẽ có giao
diện như sau.

Bản quyền © Công GMC | 

Trang 2

Lập trình viên mã nguồn mở PHP – Bài tập căn bản

Hình 1.6 – Giao diện sau khi thiết lập cấu hình
Bước 2. Tạo trang web đầu tiên
- Nhấn chuột phải lên tên website (salomon) và chọn New File.
- Đổi tên tập tin vừa sinh ra thành TrangDauTien.php.
- Nhấn đổi lên tập tin ta có giao diện sau

Hình 1.7 – Trang đầu tiên
- Bổ sung thông tin sau vào giữu thẻ body
<?php echo “<H1>Hello PHP World</H1>”; ?>
Bước 3. Chạy trang PHP và kiểm tra kết quả
- Để kiểm tra kết quả trang sau khi biên dịch chúng ta nhấn phím F12.

Hình 1.8 – Kết quả trang đầu tiên.
-Thao tác này lặp lại ở tất cả các trang chúng ta học về sau.

Bản quyền © Công GMC | 

Trang 3

Lập trình viên mã nguồn mở PHP – Bài tập căn bản
Bài tập 3.2: Xây dựng trang PHP đầu tiên
<html>
<head>
<title> In ra màn hình chuỗi Hello World</title>
</head>
<body>
<?php echo “<H1>Hello PHP World</H1>”; ?>
</body>
</html>

Hình 1.9 – Kết quả hiển thị
Bài tập 3.3: Sư dụng hằng số
<html><head>
<title>My Movie Site</title></head>
<body>
<?php
define (“FAVMOVIE”, “The Life of Brian”);
echo “My favorite movie is “;
echo FAVMOVIE;
?>
</body>

Bản quyền © Công GMC | 

Trang 4

Lập trình viên mã nguồn mở PHP – Bài tập căn bản
</html>

Hình 1.10 – Sử dụng hằng số
-Sử dụng hằng số
Bài tập 3.4: Câu lệnh if
<?php
//Khai báo và khởi tạo giá trị
$a = true;
$b = 2;
// biểu thức điều kiện
if (($b>=2 ) &&($b != true ))
// in kết quả
echo “Kết quả đúng”;
if (($b < 2 ) || ($b == true ))
echo “Kết quả sai”;
?>
Bài tập 3.5: Hiển thị table có số cột và dòng có thể thay đổi dòng và cột theo biến $cot và ...
LẬP TRÌNH VIÊN MÃ NGUỒN MỞ PHP
Một số i thực nh PHPn bn
Bài tập 3.1: Tạo và kiểm tra kết quả của các trang PHP với Dreamveawer CS5, Apache server.
Bước 1. Tạo website với công cụ Dreamveawer
Hình 1.1 – Giao diện tạo site
Chọn New Site
Hình 1.2 – Thiết lặp tên
Bài tập PHP căn bản. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập PHP căn bản. - Người đăng: Huỳnh Tấn Vỹ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bài tập PHP căn bản. 9 10 257