Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Quản Lý Chuyến Bay

Được đăng lên bởi Sun Sun
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập Quản Lý Chuyến Bay
1 Mô tả Cơ sở dữ liệu
1.1 Lược đồ cơ sở dữ liệu
KHACHHANG(MAKH, TEN, DCHI, DTHOAI)
Mỗi khách hàng có một mã để phân biệt với những người khác, có tên, địa chỉ và
số điện thoại để liên lạc.
NHANVIEN(MANV,TEN, DCHI, DTHOAI, LUONG, LOAINV)
Mỗi nhân viên của hãng hàng không có một tên, lương, địa chỉ, điện thoại và có
một mã nhân viên duy nhất để phân biệt với các nhân viên khác. Nếu nhân viên
là phi công thì giá trị thuộc tính LOAINV bằng 1, nếu nhân viên là tiếp viên thì
giá trị LOAINV bằng 0.
LOAIMB(MALOAI, HANGSX)
Mỗi loại máy bay có một mã loại để phân biệt với các loại máy bay khác và do
một hãng sản xuất.
MAYBAY(SOHIEU, MALOAI)
Mỗi máy bay có một số hiệu để phân biệt với các máy bay khác trong cùng một
loại.
CHUYENBAY(MACB, SBDI, SBDEN, GIODI, GIODEN)
Một chuyến bay có một mã chuyến bay để phân biệt với các chuyến bay khác.
Mỗi chuyến bay xuất phát từ một sân bay (SBDI) và hạ cánh tại một sân bay
khác (SBDEN); khởi hành vào một giờ (GIODI) và hạ cánh vào một giờ khác
(GIODEN).
LICHBAY(NGAYDI, MACB, SOHIEU, MALOAI)
Mỗi chuyến bay có thể có nhiều lịch bay. Mỗi lịch bay được xác định bởi một
ngày khởi hành (NGAYDI) cụ thể và mã chuyến bay. Một lịch bay cụ thể chỉ sử
dụng một máy bay. Giả sử mỗi chuyến bay chỉ được bố trí tối đa một lần cho
một ngày.
DATCHO(MAKH, NGAYDI, MACB)
Mỗi khách hàng có thể đặt chỗ theo lịch bay của hãng hàng không đưa ra. Giả
sử mỗi khách hàng chỉ được phép đặt tối đa một chỗ trên một chuyến bay vào
một ngày cụ thể.

KHANANG(MANV, MALOAI)
Khả năng có thể lái loại máy bay của một phi công được biểu diễn bởi quan hệ
KHANANG. Một phi công có thể biết lái nhiều loại máy bay khác nhau, và ngược
lạI, mỗi loại máy bay có thể có nhiều phi công có khả năng lái.
PHANCONG(MANV, NGAYDI, MACB)
Các nhân viên được phân công vào một hay nhiều lịch bay. Thường đối với phi
công, họ phải được phân công lái những loại máy bay phù hợp với khả năng.
1.2 Bảng các thuộc tính:
Tên thuộc tính

Diễn giải

Miền giá trị

TEN

Tên nhân viên hoặc khách hàng

Chuỗi (15)

DCHI

Ðịa chỉ nhân viên hoặc khách hàng

Chuỗi (50)

DTHOAI

Ðiện thoại nhân viên hoặc khách Chuỗi (12)
hàng

LUONG

Lương nhân viên

Số thực (10,2)

MANV

Mã nhân viên

Chuỗi (15)

MAKH

Mã khách hàng

Chuỗi (15)

LOAINV

Nhân viên là phi công = 1, là tiếp Bit (1/0)
viên = 0

HANGSX

Hãng sản xuất máy bay

Chuỗi (15)

MALOAI

Mã loạI máy bay

Chuỗi (15)

SOHIEU

Số hiệu máy bay

Số nguyên

MACB

Mã chuyến bay

Chuỗi (4)

SBDI

Sân bay xuất phát của chuyến bay

Chuỗi (...
Bài tp Qun Lý Chuyến Bay
1 Mô t Cơ s d liu
1.1 ợc đồ cơ s d liu
KHACHHANG(MAKH, TEN, DCHI, DTHOAI)
Mi khách hàng có một mã để phân bit vi những người khác, có tên, đa ch
s đin thoi đ liên lc.
NHANVIEN(MANV,TEN, DCHI, DTHOAI, LUONG, LOAINV)
Mi nhân viên ca hãng hàng không một tên, lương, địa chỉ, điện thoi
mt nhân viên duy nht để phân bit vi các nhân viên khác. Nếu nhân viên
phi công thì giá tr thuc tính LOAINV bng 1, nếu nhân viên tiếp viên thì
giá tr LOAINV bng 0.
LOAIMB(MALOAI, HANGSX)
Mi loi máy bay mt loại để phân bit vi các loi máy bay khác do
mt hãng sn xut.
MAYBAY(SOHIEU, MALOAI)
Mi máy bay mt s hiệu để phân bit vi các y bay khác trong cùng mt
loi.
CHUYENBAY(MACB, SBDI, SBDEN, GIODI, GIODEN)
Mt chuyến bay mt chuyến bay để phân bit vi c chuyến bay khác.
Mi chuyến bay xut phát t mt sân bay (SBDI) h cánh ti mt sân bay
khác (SBDEN); khi hành vào mt gi (GIODI) h cánh vào mt gi khác
(GIODEN).
LICHBAY(NGAYDI, MACB, SOHIEU, MALOAI)
Mi chuyến bay th nhiu lch bay. Mi lịch bay được xác định bi mt
ngày khi hành (NGAYDI) c th chuyến bay. Mt lch bay c th ch s
dng mt máy bay. Gi s mi chuyến bay ch đưc b trí ti đa một ln cho
mt ngày.
DATCHO(MAKH, NGAYDI, MACB)
Mi khách hàng th đặt ch theo lch bay của hãng hàng không đưa ra. Gi
s mi khách ng ch được phép đặt ti đa một ch trên mt chuyến bay vào
mt ngày c th.
Bài tập Quản Lý Chuyến Bay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Quản Lý Chuyến Bay - Người đăng: Sun Sun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài tập Quản Lý Chuyến Bay 9 10 745