Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập quy hoạch động

Được đăng lên bởi ledong1080
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 303 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Baøi Taäp Qui hoaïch ñoäng (Phuï luïc ñính keøm giaùo trình)
Baøi 1. Tam giaùc soá
Döõ lieäu vaøo : file vaên baûn TG.INP
-Doøng ñaàu soá N :Chæ soá haøng cuûa tam giaùc.
-N doøng tieáp theo, doøng thöù i chöùa i soá cuûa haøng thöù i cuûa tam giaùc
Keát quûa : Maøn hình vaø file vaên baûn TG.OUT
-Doøng ñaàu chöùa Toång lôùn nhaát coù ñöôïc.
-Doøng tieáp theo caùc soá treân ñöôøng ñi vaø caùch ñi (T) traùi , (P) phaûi.
Ví duï :
TG.INP
TG.OUT
5
30
7
7 T 3 T 8 P 7 T
3 8
8 1 0
2 7 4 4
4 5 2 6 5

5

Baøi 2. Daõy con chung
Vaøo : File vaên baûn DCC.INP
- Doøng ñaàu chöùa hai soá N, M (N, M 100 chæ chieàu daøi cuûa daõy a vaø daõy b)
- Caùc doøng tieáp theo chöùa caùc soá nguyeân laø caùc phaàn töû cuûa daõy b ( a tröôùc b sau) caùcsoá vieát caùch
nhau bôûi ít nhaát moät daáu caùch hoaëc daáu xuoáng doøng.
Ra : File DCC.OUT vaø maøn hình.
-Doøng ñaàu chöùa soá k chæ soá phaàn töû cuûa daõy con chung.
-Caùc doøng tieáp theo chöùa caùc phaàn töû cuûa daõy con chung . Caùc soá caùch nhau ít nhaát khoaûng traéng
hoaëc daáu xuoáng doøng.
Ví duï :
DCC.INP
DCC.OUT
7 6
4
3 5 2 3 5 5 3 2 5 3
2 5 5 3
5 3 1
Baøi 3. “Phaân Tích soá “
Vaøo: File vaên baûn PTS.INP
-Doøng ñaàu soá K chæ soá löôïng caùc soá caàn phaân tích
-Caùc doøng tieáp theo laø K soá nguyeân lôùn hôn 1; a 1 ,a2,.........,a k. caùc soá caùch nhau ít nhaát moät kyù töï
traéng hoaëc daáu xuoáng doøng.
Ra :Maøn hình vaø File PTS.OUT
Moãi moät soá ai caàn phaân tích ñöôïc vieát thaønh hai doøng :
-Doøng ñaàu ghi soá f(ai)
-Doøng thöù hai Ghi caùc soá trong caùch bieåu dieãn, caùc soá caùch nhau ít nhaát moät kyù töï traéng.
Ví duï :
PTS.INP
PTS.OUT
2
3
7 14
2 2
3
4
1

2

2

7

3

Baøi 4.Daõy soá (ñeà thi voøng toaøn quoác baûng B naêm 97-98)
Cho daõy goàm n (n1000) soá nguyeân döông : a1, a2,.......,a n
vaø soá nguyeân döông k (k50).
Yeâu caàu : Tìm daõy con nhieàu phaàn töû nhaát cuûa daõy ñaõ cho vaø coù toång caùc phaàn töû chia heát
cho k.
Döõ lieäu vaøo: file vaên baûn DS.INP
-Doøng ñaàu tieân chöùa hai soá n, k vieát caùc nhau ít nhaát moät daáu traéng
-Caùc doøng tieáp chöù caùc soá a 1, a2,.......,a n ñöôïc ghi caùch nhau bôûi ít nhaát moät daáu traéng hoaëc daáu xuoáng
doøng.
Keát quûa: Ghi ra file vaên baûn DS.OUT vaø ra maøn hình.
-Doøng ñaàu tieân ghi m laø soá phaàn töû cuûa daõy con tìm ñöôïc.
-Caùc doøng tieáp theo ghi m chæ soá caùc phaàn töû cuûa daõy ñaõ cho coù maët trong daõy con tìm ñöôïc. Caùc chæ
soá ghi caùch nhau ít nhaát moät daáu traéng hoaëc daáu xuoáng doøng
Ví duï:
DS.INP
DS.OU...
Baøi Taäp Qui hoaïch ñoäng (Phuï luïc ñính keøm giaùo trình)
Baøi 1. Tam giaùc soá
Döõ lieäu vaøo : file vaên baûn TG.INP
-Doøng ñaàu soá N :Chæ soá haøng cuûa tam giaùc.
-N doøng tieáp theo, doøng thöù i chöùa i soá cuûa haøng thöù i cuûa tam giaùc
Keát quûa : Maønnh vaø file vaên baûn TG.OUT
-Doøng ñaàu chöùa Toång lôùn nhaát coù ñöôïc.
-Doøng tieáp theo caùc soá treân ñöôøng ñi vaø caùch ñi (T) traùi , (P) phaûi.
Ví duï :
TG.INP TG.OUT
5 30
7 7 T 3 T 8 P 7 T 5
3 8
8 1 0
2 7 4 4
4 5 2 6 5
Baøi 2. Daõy con chung
Vaøo : File vaên baûn DCC.INP
- Doøng ñaàu chöùa hai soá N, M (N, M 100 chæ chieàu daøi cuûa daõy a vaø daõy b)
- Caùc doøng tieáp theo chöùa caùc soá nguyeân laø caùc phaàn töû cuûa daõy b ( a tröôùc b sau) caùcsoá vieát caùch
nhau bôûi ít nhaát moät daáu caùch hoaëc daáu xuoáng doøng.
Ra : File DCC.OUT vaø maøn hình.
-Doøng ñaàu chöùa soá k chæ soá phaàn töû cuûa daõy con chung.
-Caùc doøng tieáp theo chöùa caùc phaàn töû cuûa daõy con chung . Caùc soá caùch nhau ít nhaát khoaûng traéng
hoaëc daáu xuoáng doøng.
Ví duï :
DCC.INP DCC.OUT
7 6 4
3 5 2 3 5 5 3 2 5 3 2 5 5 3
5 3 1
Baøi 3. “Phaân Tích soá
Vaøo: File vaên baûn PTS.INP
-Doøng ñaàu soá K chæ soá löôïng caùc soá caàn phaân tích
-Caùc doøng tieáp theo laø K soá nguyeân lôùn hôn 1; a
1
,a
2
,.........,a
k
. caùc soá caùch nhau ít nhaát moät kyù töï
traéng hoaëc daáu xuoáng doøng.
Ra :Maøn hình vaø File PTS.OUT
Moãi moät soá a
i
caàn phaân tích ñöôïc vieát thaønh hai doøng :
-Doøng ñaàu ghi soá f(a
i
)
-Doøng thöù hai Ghi caùc soá trong caùch bieåu dieãn, caùc soá caùch nhau ít nhaát moät kyù töï traéng.
Ví duï :
PTS.INP PTS.OUT
2 3
7 14 2 2 3
4
1
Bài tập quy hoạch động - Trang 2
Bài tập quy hoạch động - Người đăng: ledong1080
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập quy hoạch động 9 10 136