Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập quy hoach động

Được đăng lên bởi daunguyenthanhnhan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 177 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Baøi Taäp Qui hoaïch ñoäng (Phuï luïc ñính keøm giaùo trình)
Baøi 1. Tam giaùc soá
Döõ lieäu vaøo : file vaên baûn TG.INP
-Doøng ñaàu soá N :Chæ soá haøng cuûa tam giaùc.
-N doøng tieáp theo, doøng thöù i chöùa i soá cuûa haøng thöù i cuûa tam giaùc
Keát quûa : Maønnh vaø file vaên baûn TG.OUT
-Doøng ñaàu chöùa Toång lôùn nhaát coù ñöôïc.
-Doøng tieáp theo caùc soá treân ñöôøng ñi vaø caùch ñi (T) traùi , (P) phaûi.
Ví duï :
TG.INP TG.OUT
5 30
7 7 T 3 T 8 P 7 T 5
3 8
8 1 0
2 7 4 4
4 5 2 6 5
Baøi 2. Daõy con chung
Vaøo : File vaên baûn DCC.INP
- Doøng ñaàu chöùa hai soá N, M (N, M 100 chæ chieàu daøi cuûa daõy a vaø daõy b)
- Caùc doøng tieáp theo chöùa caùc soá nguyeân laø caùc phaàn töû cuûa daõy b ( a tröôùc b sau) caùcsoá vieát caùch
nhau bôûi ít nhaát moät daáu caùch hoaëc daáu xuoáng doøng.
Ra : File DCC.OUT vaø maøn hình.
-Doøng ñaàu chöùa soá k chæ soá phaàn töû cuûa daõy con chung.
-Caùc doøng tieáp theo chöùa caùc phaàn töû cuûa daõy con chung . Caùc soá caùch nhau ít nhaát khoaûng traéng
hoaëc daáu xuoáng doøng.
Ví duï :
DCC.INP DCC.OUT
7 6 4
3 5 2 3 5 5 3 2 5 3 2 5 5 3
5 3 1
Baøi 3. “Phaân Tích soá
Vaøo: File vaên baûn PTS.INP
-Doøng ñaàu soá K chæ soá löôïng caùc soá caàn phaân tích
-Caùc doøng tieáp theo laø K soá nguyeân lôùn hôn 1; a
1
,a
2
,.........,a
k
. caùc soá caùch nhau ít nhaát moät kyù töï
traéng hoaëc daáu xuoáng doøng.
Ra :Maøn hình vaø File PTS.OUT
Moãi moät soá a
i
caàn phaân tích ñöôïc vieát thaønh hai doøng :
-Doøng ñaàu ghi soá f(a
i
)
-Doøng thöù hai Ghi caùc soá trong caùch bieåu dieãn, caùc soá caùch nhau ít nhaát moät kyù töï traéng.
Ví duï :
PTS.INP PTS.OUT
2 3
7 14 2 2 3
4
1
Bài tập quy hoach động - Trang 2
Bài tập quy hoach động - Người đăng: daunguyenthanhnhan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập quy hoach động 9 10 506