Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập soạn thảo văn bản Win Word nâng cao

Được đăng lên bởi minhpb3c
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 8335 lần   |   Lượt tải: 16 lần
NHOÙM PHAÙT TRIEÅN PHAÀN MEÀM
SINH VIEÂN-HOÏC SINH
----------SSDG----------

BAØI TAÄP NAÂNG CAO 2

Caâu 1 :
Haõy trình baøy ñuùng theo maãu döôùi ñaây

PHÖÔNG PHAÙP
SÖÛ DUÏNG

VAÁN ÑEÀ
HOÂM NAY

S

öû duïng winword
trong soaïn thaûo vaên
baûn
chuyeân
nghieäp
khoâng hieám caùc phaàn
meàm daønh cho ngöôøi
cheá baûn ñieän töû chuyeân
nghieäp. Nhöng duøng
winword ñeå cheá baûn laø
moät vieäc ngôù ngaån. Bôûi
vì winword ñöôïc vieát
cho lónh vöïc vaên phoøng.
ôøi khuyeân daønh cho
ngöôøi môùi söû duïng
Word :
Hieän nay soaïn thaûo
treân maùy tính laø moät

L

chuyeän deã daøng so vôùi
ngöôøi duøng, nhöng soaïn sao
cho ñuùng, ñeïp vaø vaên baûn
coù theå duøng ñeå cheá baûn maø
khoâng phaûi söûa chöõa nhieàu
thì coøn ít ngöôøi laøm ñöôïc.
Bôûi vì ngöôøi duøng coi
Winword vaø maùy tính nhö
moät maùy ñaùnh chöõ, thì tieän
lôïi hôn laø ñaùnh maùy sau coù
theå söûa ñöôïc.
höõng lôøi khuyeân khi
duøng Word.
Ñeå laøm vieäc nhanh choùng
vôùi vaên baûn ban ñaàu baïn
neân nhaäp vaên baûn thoâ (nhaäp

N

Caâu 2 :

Coù coâng maøi saéc cí ngaøy neân kim
Khoâng thaàu ñoá maøy laøm neân
Gaàn möïc thì ñen gaàn ñeøn thì saùng
Ba thöù khoâng bao giôø trôû laïi: Lôøi ñaõ
noùi, teân ñaõ baén vaø nhöõng ngaøy ñaõ qua

töø traùi sang phaûi), traùnh
nhaäp sai quaù nhieàu ñeå
khoâng laõng phí thôøi gian
hieåu chænh loãi.
Sau khi nhaäp xong thì môùi
nghæ ñeán phaàn ñònh daïng veà
phöông phaùp ñònh daïng.
(Chuùng ta coù theå duøng menu
leänh vaø xaâm nhaäp vaøo trong
hoäp thoaïi hoaëc click taïo moät
Tool treân Toolbar ngoaøi ra
chuùng ta coù theå duøng nhöõng
toå hôïp phím goõ taét ñeå ñònh
daïng nhanh …

Caâu 3 :
Haõy taïo baûng döõ lieäu döôùi ñaây
STT
01
02
03
04
05

Hoï vaø teân
Traàn Vaên A
Nguyeãn thò Anh
Giang Haøo Coâ
Traàn Khaùnh
Ñoaøn Só Trí

Maët haøng
Maõ soá
Ñôn giaù
B001
250
B002
100
D001
200
A002
300
C001
250

Soá löôïng
100
80
90
50
30
Toång coäng

Tieàn laõnh

Kyù nhaän

...
NHOÙM PHAÙT TRIEÅN PHAÀN MEÀM
SINH VIEÂN-HOÏC SINH
----------SSDG----------
BAØI TAÄP NAÂNG CAO 2
Caâu 1 :
Haõy trình baøy ñuùng theo maãu döôùi ñaây
öû duïng winword
trong soaïn thaûo vaên
baûn chuyeân nghieäp
khoâng hieám caùc phaàn
meàm daønh cho ngöôøi
cheá baûn ñieän töû chuyeân
nghieäp. Nhöng duøng
winword ñeå cheá baûn laø
moät vieäc ngôù ngaån. Bôûi
winword ñöôïc vieát
cho lónh vöïc vaên phoøng.
S
ôøi khuyeân daønh cho
ngöôøi môùi söû duïng
Word :
L
Hieän nay soaïn thaûo
treân maùy tính laø moät
chuyeän deã daøng so vôùi
ngöôøi duøng, nhöng soaïn sao
cho ñuùng, ñeïp vaø vaên baûn
coù theå duøng ñeå cheá baûn maø
khoâng phaûi ûa chöõa nhieàu
thì coøn ít ngöôøi laøm ñöôïc.
Bôûi ngöôøi duøng coi
Winword vaø maùy tính nhö
moät maùy ñaùnh chöõ, thì tieän
lôïi hôn laø ñaùnh maùy sau coù
theå söûa ñöôïc.
höõng lôøi khuyeân khi
duøng Word.
N
Ñeå laøm vieäc nhanh choùng
vôùi vaên baûn ban ñaàu baïn
neân nhaäp vaên baûn thoâ (nhaäp
töø traùi sang phaûi), traùnh
nhaäp sai quaù nhieàu ñeå
khoâng laõng phí thôøi gian
hieåu chænh loãi.
Sau khi nhaäp xong thì môùi
nghæ ñeán phaàn ñònh daïng veà
phöông phaùp ñònh daïng.
(Chuùng ta cthduøng menu
leänh vaø xaâm nhaäp vaøo trong
hoäp thoaïi hoaëc click taïo moät
Tool treân Toolbar ngoaøi ra
chuùng ta c th duøng nhöõng
toå hôïp phím goõ taét ñeå ñònh
daïng nhanh …
Caâu 2 :
VAÁN ÑEÀ
HOÂM NAY
PHÖÔNG PHAÙP
SÖÛ DUÏNG
Coù coâng maøi saéc cí ngaøy neân kim
Khoâng thaàu ñoá maøy laøm neân
Gaàn möïc thì ñen gaàn ñeøn thì saùng
Ba thöù khoâng bao giôø trôû laïi: Lôøi ñaõ
noùi, teân ñaõ baén vaø nhöõng ngaøy ñaõ qua
Bài tập soạn thảo văn bản Win Word nâng cao - Trang 2
Bài tập soạn thảo văn bản Win Word nâng cao - Người đăng: minhpb3c
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập soạn thảo văn bản Win Word nâng cao 9 10 959