Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập SQL Server - Chương trình kỹ thuật viên ngành lập trình - TTTH ĐHKHTN TP.HCM

Được đăng lên bởi pnta
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2125 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRUNG TAÂM TIN HOÏC - ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP. HCM
227 Nguyeãn Vaên Cöø – Quaän 5 – Tp. Hoà Chí Minh
Tel: 8351056 – Fax 8324466 – Email: ttth@hcmuns.edu.vn

BAØI TAÄP
CHÖÔNG TRÌNH KYÕ THUAÄT VIEÂN
NGAØNH LAÄP TRÌNH
Hoïc phaàn 4
SQL SERVER

Maõ taøi lieäu: DT_NCM_LT_BT_SQLSERVER
Phieân baûn 1.1 – Thaùng 06/04

Baøi taäp

BAØI 1: TOÅNG QUAN VEÀ MICROSOFT SQL SERVER
1.1. Söû duïng tieän ích Client NetWork Utility ñeå ñònh nghóa caáu hình noái keát töø moät maùy traïm vaøo
maùy chuû SQL Server vôùi caùc thoâng tin veà maùy chuû nhö sau:
Teân maùy chuû: SQL_SVR
Ñòa chæ IP: 127.0.0.1

1.2. Söû duïng tieän ích EnterPrise Manager taïi maùy traïm ñeå ñaêng kyù quaûn trò maùy chuû SQL Server
SQL_SVR. Xem xeùt caáu truùc vaø döõ lieäu cuûa caùc baûng beân trong cô sôû döõ lieäu NorthWind.
1.3. Söû duïng tieän ích Query Analyzer taïi maùy traïm ñeå thöïc hieän moät vaøi caâu leänh truy vaán choïn löïa
(SELECT FROM) nhaèm ñeå xem döõ lieäu cuûa caùc baûng beân trong cô sôû döõ lieäu NorthWind.
1.4.

Caøi ñaët SQL Server 2000

Baøi taäp naøy ñöôïc laøm treân maùy ñôn (taïi nhaø) hay caùc maùy tính trong phoøng thöïc haønh vôùi ñieàu
kieän cho pheùp.
Chuaån bò:
Xaùc ñònh phieân baûn heä ñieàu haønh Windows cuûa maùy
Xaùc ñònh teân maùy
Xaùc ñònh ñòa chæ IP cuûa maùy (neáu maùy naèm trong maïng LAN)
Xaùc ñònh oå ñóa vaø thö muïc seõ caøi ñaët SQL Server, dung löôïng ñóa troáng
Ñóa SQL Server 2000 phieân baûn Personal
Thöïc hieän
Login vaøo heä thoáng vôùi quyeàn administrator ñeå coù theå thöïc hieän caøi ñaët
Thöïc hieän caøi ñaët SQL Server 2000 theo höôùng daãn trong giaùo trình
Sau khi caøi ñaët thaønh coâng, thöïc hieän laïi caùc baøi taäp 1.1 – 1.3

Hoïc phaàn 4 – SQL Server 2000

Trang 1/21

Baøi taäp

BAØI 2: CAÙC ÑOÁI TÖÔÏNG TRONG CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU
2.1. Baèng coâng cuï Enterprise Manager, taïo môùi cô sôû döõ lieäu coù teân QLBanHang (Quaûn lyù baùn haøng)
coù kích thöôùc ñöôïc moâ taû nhö sau:
a. Data File: Kích thöôùc taïo laäp 50MB; moãi laàn taêng 10MB; giôùi haïn kích thöôùc taäp tin khoâng
taêng hôn 200MB.
b. Log File: Kích thöôùc taïo laäp 10MB; moãi laàn taêng 5MB; khoâng giôùi haïn vieäc taêng kích thöôùc
taäp tin.

2.2. Söû duïng coâng cuï Enteprise Manager ñeå taïo caáu truùc caùc baûng coù moâ taû nhö beân döôùi trong cô
sôû döõ lieäu quaûn lyù baùn haøng.
Chuù yù: Caùc coät in ñaäm vaø gaïch döôùi duøng ñeå tham khaûo trong caùc baøi taäp sau, khi baïn caàn xem
caáu truùc baûng vaø xaùc ñònh coät laøm khoaù chính. Trong baøi taäp naøy, baï...
TRUNG TAÂM TIN HOÏC - ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP. HCM
227 Nguyeãn Vaên Cöø – Quaän 5 – Tp. Hoà Chí Minh
Tel: 8351056 – Fax 8324466 – Email: ttth@hcmuns.edu.vn
Maõ taøi lieäu: DT_NCM_LT_BT_SQLSERVER
Phieân baûn 1.1 – Thaùng 06/04
BAØI TAÄP
CHÖÔNG TRÌNH KYÕ THUAÄT VIEÂN
NGAØNH LAÄP TRÌNH
Hoïc phaàn 4
SQL SERVER
Bài tập SQL Server - Chương trình kỹ thuật viên ngành lập trình - TTTH ĐHKHTN TP.HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập SQL Server - Chương trình kỹ thuật viên ngành lập trình - TTTH ĐHKHTN TP.HCM - Người đăng: pnta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Bài tập SQL Server - Chương trình kỹ thuật viên ngành lập trình - TTTH ĐHKHTN TP.HCM 9 10 26