Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thảo luận nhóm Macro lớp CHNH R K22

Được đăng lên bởi Phạm Minh Ngọc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 697 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập thảo luận nhóm Macro lớp CHNH R K22
Gv giảng day: Hoàng Yến
Phần 1: câu hỏi vận dụng : Mỗi nhóm bôc thăm thảo luận 1 câu và làm
tất cả các bài tập
1/ Anh chị hãy cho biết có nên thực hiện chính sách phá giá đồng Việt nam
vào giai đoạn hiện nay hay không? Phá giá đồng nội tệ sẽ có tác động gì đến
tăng trưởng kinh tế? Hãy cho biết điều kiện để phá giá hiệu quả.
2/ Sử dụng mô hình AD- AS và đường Philips để phân tích ảnh hưởng của
chính sách kích cầu đến tăng tưởng kinh tế và giải thích tác động của yếu tố
kỳ vọng đến lạm phát .
3/Lạm phát tiền tệ là gi? Thuế lạm phát là gì? Theo bạn nguyên nhân nào
dẫn đến lạm phát phi mã của Việt nam trong năm 2008 va 2011 ? Bạn có tư
vấn gì cho chính phủ trong việc kìm chế lạm phát?
4/ Tăng trưởng kinh tế là gi? Vì sao tăng trưởng kinh tế lại là sự tăng lên của
GDP thực tế mà không phải là sự tăng lên của GDP danh nghĩa? Theo bạn,
Việt nam có tăng trưởng bền vững không? Vì sao?
5 /Cho biết nhận xét của anh chị về sự điều hành chính sách tiền tệ
Ngân hàng Nhà nước trong những tháng gần đây.

của

6/ Vì sao các nhà hoạch định chính sách thường không nhất quán trong lời
nói và hành động của họ? (Chẳng hạn họ tuyên bố giữ ổn định đồng tiền
trong khi họ có thể phá giá đồng nội tệ ngay sau đó)
So sánh quan điểm cầu tiền của Keynes và miltơn Friedman
Bài tập macro CH NH R K22
Các cá nhân tự làm các bài tập ở nhà Nộp cho nhóm trước khi thảo luận, nhóm cho điểm
đánh giá kết quả của từng học viên. Sau thảo luận, thống nhất kết quả nhóm sẽ tổng hợp
lại cùng với câu hỏi thảo luận nhóm và nộp cho cô giáo cùng với điểm đánh giá các cá nhân
trong nhóm.

Bài1. IS -LM
Thị trường hàng hoá và tiền tệ của một nền kinh tế đóng được mô tả như sau:
Tiêu dùng:

C = 200 + 0,75(Y - T)

Đầu tư:

I = 200 – 25r

Chi tiêu chính phủ: G = 100
Thuế ròng :

Cung tiền danh nghĩa:MS = 1000
Cầu tiền thực tế:

MD = Y – 100r

Mức giá:

P=2

T = 100

1.Xây dựng phương trình biểu diễn các đường IS và LM. Hãy xác định mức thu nhập, lãi
suất và đầu tư tại trạng thái cân bằng. Vẽ đồ thị minh hoạ.
2.Giả sử chính phủ tăng chi tiêu từ 100 lên 150. Hãy xác định mức thu nhập, lãi suất và đầu tư tại
trạng thái cân bằng mới? Hãy vẽ đồ thị minh hoạ.
3. Để khắc phục hiện tượng lấn át đầu tư ở phần 2, ngân hàng Trung ương cần thay đổi cung tiền
bao nhiêu? Hãy vẽ đồ thị minh hoạ.
Bài 2 Mô hình Mundell Fleming
Bằng lập luận và đồ thị mô hình Muldel Fleming, Hãy phân tích tác động của các tình huống sau
đây tới dự trữ ngoại hối, sản lượng và việc làm của một nền kinh tế...
Bài tập thảo luận nhóm Macro lớp CHNH R K22
Gv giảng day: Hoàng Yến
Phần 1: câu hỏi vận dụng : Mỗi nhóm bôc thăm thảo luận 1 câu và làm
tất cả các bài tập
1/ Anh chị hãy cho biết có nên thực hiện chính sách phá giá đồng Việt nam
vào giai đoạn hiện nay hay không? Phá giá đồng nội tệ sẽ có tác động gì đến
tăng trưởng kinh tế? Hãy cho biết điều kiện để phá giá hiệu quả.
2/ Sử dụng mô hình AD- AS và đường Philips để phân tích ảnh hưởng của
chính sách kích cầu đến tăng tưởng kinh tế và giải thích tác động của yếu tố
kỳ vọng đến lạm phát .
3/Lạm phát tiền tệ là gi? Thuế lạm phát là gì? Theo bạn nguyên nhân nào
dẫn đến lạm phát phi mã của Việt nam trong năm 2008 va 2011 ? Bạn có tư
vấn gì cho chính phủ trong việc kìm chế lạm phát?
4/ Tăng trưởng kinh tế là gi? Vì sao tăng trưởng kinh tế lại là sự tăng lên của
GDP thực tế mà không phải là sự tăng lên của GDP danh nghĩa? Theo bạn,
Việt nam có tăng trưởng bền vững không? Vì sao?
5 /Cho biết nhận xét của anh chị về sự điều hành chính sách tiền tệ của
Ngân hàng Nhà nước trong những tháng gần đây.
6/ sao các nhà hoạch định chính sách thường không nhất quán trong lời
nói hành động của họ? (Chẳng hạn h tuyên bố gi ổn định đồng tiền
trong khi họ có thể phá giá đồng nội tệ ngay sau đó)
So sánh quan điểm cầu tiền của Keynes và miltơn Friedman
Bài tập macro CH NH R K22
Các cá nhân tự làm các bài tập ở nhà Nộp cho nhóm trước khi thảo luận, nhóm cho điểm
đánh giá kết quả của từng học viên. Sau thảo luận, thống nhất kết quả nhóm sẽ tổng hợp
lại cùng với câu hỏi thảo luận nhóm và nộp cho cô giáo cùng với điểm đánh giá các cá nhân
trong nhóm.
Bài tập thảo luận nhóm Macro lớp CHNH R K22 - Trang 2
Bài tập thảo luận nhóm Macro lớp CHNH R K22 - Người đăng: Phạm Minh Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập thảo luận nhóm Macro lớp CHNH R K22 9 10 205