Ktl-icon-tai-lieu

bài tập thao tác với bảng

Được đăng lên bởi luonghanh1500
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 231 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP BÀI 4
LÀM VIỆC VỚI BẢNG
Bài 1: Lập bảng có nội dung sau:
Họ tên

Dân tộc

Năm sinh

Ghi chú

Giàng Seo Páo

H’mông

1993

Lớp trưởng

Vàng Thị Theo

Nùng

1998

Lớp phó HT

Hoàng Thị Hoa

Tày

1994

Lớp phó LĐ

a. Chèn thêm cột STT vào phía trước cột Họ tên
b. Chèn thêm cột giới tính vào sau cột Họ tên
Bài 2: Lập bảng như sau (chú ý màu khung bảng)

Bài 3: Cho bảng số liệu như sau:
STT

Họ tên

Điểm Toán

Điểm Lý

Điểm Hóa

1

Lò Văn Bình

8.0

9.5

8.3

2

Phan Văn Minh

7.5

8.4

9.2

3

Vàng A Chừ

7.8

6.8

8.8

E

Yêu cầu:
a. Tại cột E tính điểm tổng cộng 3 môn thi của các học sinh trên
b. Tại cột E tính điểm trung bình cộng của 3 môn cho các học sinh trên. Sau đó sắp
xếp bảng theo thứ tự điểm trung bình cộng giảm dần
Bài 4: Thực hiện chèn công thức toán học như sau:

...
BÀI TP BÀI 4
LÀM VIC VI BNG
Bài 1: Lp bng có ni dung sau:
H tên
Dân tc
Năm sinh
Ghi chú
Giàng Seo Páo
H’mông
1993
Lp trưng
Vàng Th Theo
Nùng
1998
Lp phó HT
Hoàng Th Hoa
Tày
1994
Lp phó LĐ
a. Chèn thêm ct STT vào phía trưc ct H tên
b. Chèn thêm ct gii tính vào sau ct H tên
Bài 2: Lp bng như sau (chú ý màu khung bng)
Bài 3: Cho bng s liu như sau:
STT
H tên
Điểm Toán
Điểm Lý
Điểm Hóa
1
Lò Văn Bình
8.0
9.5
8.3
2
Phan Văn Minh
7.5
8.4
9.2
3
Vàng A Ch
7.8
6.8
8.8
bài tập thao tác với bảng - Trang 2
bài tập thao tác với bảng - Người đăng: luonghanh1500
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
bài tập thao tác với bảng 9 10 919